Lietuvos Respublikos Seimas

R. Šukio komandiruotės į Ukrainą 2003 m. spalio 12-14 d.ATASKAITA

Lietuvos Respublikos Seimo narys Raimondas Šukys 2003 m. spalio 12-14 d., stebėtojo teisėmis, dalyvavo pirmojoje Ukrainos ir Lenkijos Respublikos Parlamentinėje Asamblėjoje “Santykiai tarp Ukrainos ir Lenkijos po Europos Sąjungos plėtros 2004 metais.”

Pirmąją Asamblėjos dieną R.Šukys stebėjo abiejų valstybių atstovų susirinkimą, kuriam vadovavo Ukrainos Aukščiausiosios Rados Pirmininko pavaduotojas O.Zinčenko. Valstybių atstovai pristatė savo šalis, vyko diskusijos dėl Asamblėjos posėdžio tvarkos, programos, aptartas ir Asamblėjos Statuto projektas.

Antrąja Asamblėjos dieną asamblėjos dalyvius sveikino Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkas p. V. Litvinas bei Lenkijos Seimo maršalka p. M. Borovskis, buvo pristatytas Ukrainos ir Lenkijos Respublikos Parlamentinės Asamblėjos Statutas ir iškilmingai atidarytas pirmasis posėdis. Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkas p. V. Litvinas atkreipė asamblėjos dalyvių dėmesį į tai, kad dalyvauja Lietuvos Seimo atstovas stebėtojo teisėmis bei painformavo, kad prieš savaitę įsteigta Ukrainos ir Lietuvos parlamentinė asamblėja.

Toliau vyko pirmąją dieną kilusios diskusijos dėl dviejų valstybių bendradarbiavimo, tikslų bei būdų. Ypatingas dėmesys skirtas Europos Sąjungos plėtros klausimams ir problemoms. Akcentuota Ukrainos sienos su Rusija apsaugos problematika taip pat ir poreikis išlaikyti ir vystyti tarpusavio ekonominius santykius. Paminėta ir trijų valstybių Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos Asamblėjos sukūrimo galimybė. Motyvuota, kad tai leistų sparčiau spręsti Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą klausimus. Minėta ir bendradarbiavimo turizmo, tarp universitetų bei kitose srityse būtinybė. Ukrainos atstovas S.Bičkovas daugiau kalbėjo apie bendražmogiškas vertybes, kultūrinius ryšius, tikisi taip pat ir pagalbos iš Lenkijos tarptautinėse organizacijose. Lenkų atstovas siūlė plėsti pasienio regionų bendradarbiavimą kaip prioritetinę sritį įvardino. Posėdyje pasisakė Ukrainos vicepremjeras N. Azarovas bei Lenkijos vicepremjeras J. Gauzneris, Lenkijos Užsienio reikalų ministro pavaduotojas A. Rotfeldas akcentavo dėl migracijos, branduolinio ginklo kylančias problemas. Stebint pasisakymus ir diskusijas išryškėjo dviejų valstybių santykių įtampa ir asamblėjos dalyvių tam tikras nepasitikėjimas galimybėmis suderinti skirtingus interesus ypatingai atsižvelgiant į Rusijos įtaką Ukrainai bei jos pasirašytus tarptautinius susitarimus su Rusija, kurie Lenkų atstovų nuomone lemia Ukrainos orientaciją labiau į rytus nei į ES .

Buvo pristatytas ir “Odesa-Brodi-Plockas- Gdanskas” naftotiekio tiesimo projektas, kuris sudarytų galimybę tiekti Kaspijos naftą. Minėta galimybė tiekti naftą iš Gdansko į Mažeikius, bet pažymėta, jog yra ir Rusijos interesas sujungti su Padnieprės naftotiekiu. Įvertinus tokią situaciją, šis projektas gali lemti kur Ukraina pasuks link Rusijos ar link Vakarų.

Svarstant rezoliucijas iškilo daug aštrių diskusijų. Sulaukta daug pasiūlymų, po balsavimo priimtos trys: dėl Volynės tragedijos, 1932-1933 m. Ukrainos bado aukoms pagerbti, dėl investicinio Odesa-Brodi-Plockas projekto. Pasirašyti du nutarimai: dėl Ukrainos ir Lenkijos Respublikos Parlamentinės Asamblėjos Statuto ir dėl santykių tarp Ukrainos ir Lenkijos po Europos Sąjungos plėtros 2004 metais.

Trečiąją Asamblėjos dieną buvo aptariami Asamblėjos nutarimai, kitų posėdžių temos.

Baigiantis Asamblėjai R.Šukys pasakė padėkos kalbą lietuviškai, kuri buvo sinchroniškai verčiama į ukrainiečių ir lenkų kalbas:

“Gerbiamieji Ukrainos ir Lenkijos Respublikos Parlamentinės Asamblėjos Pirmininkai, gerbiami kolegos Ukrainos ir Lenkijos valstybių parlamentarai, ponios ir ponai,

Aš noriu Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko A.Paulausko ir Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmojo pavaduotojo – Ukrainos ir Lietuvos Parlamentinės Asamblėjos Lietuvos pusės pirmininko Č.Juršėno vardu pasveikinti Jus sėkmingai įsteigus Ukrainos bei Lenkijos Respublikos Parlamentinę Asamblėją ir su jos labai vaisingu darbu.

Aš noriu taip pat padėkoti už mums suteiktą galimybę dalyvauti Jūsų Asamblėjos darbe stebėtojo teisėmis, ir pasidžiaugti, jog nežiūrint to, kad tai buvo pirmasis posėdis, Asamblėjos darbas buvo labai dalykiškas ir vaisingas.

Aš įsitikinęs, kad mūsų Parlamentų pasirinkta bendradarbiavimo forma yra labai tinkama ir teisinga. Tai gali sudaryti prielaidas sukurti ateityje trijų valstybių – Ukrainos, Lenkijos ir Lietuvos Parlamentinę Asamblėją.

Ačiū”

PRIEDAI: 1.Ukrainos ir Lenkijos Respublikos Parlamentinės Asamblėjos “Santykiai tarp Ukrainos ir Lenkijos po Europos Sąjungos plėtros 2004 metais.” darbotvarkė – 5 lapai

2. Nutarimas dėl Ukrainos ir Lenkijos Respublikos Parlamentinės Asamblėjos Statuto – 6 lapai

3. Nutarimas dėl santykių tarp Ukrainos ir Lenkijos po Europos Sąjungos plėtros 2004 metais – 2 lapai.

4. Rezoliucija dėl Volynės tragedijos – 1 lapas.

5. Rezoliucija 1932-1933 m. Ukrainos bado aukoms pagerbti – 1 lapas.

6. Rezoliucija dėl investicinio Odesa-Brodi-Plockas projekto – 1 lapas

Pagarbiai, Raimondas Šukys
Naujausi pakeitimai - 2004 02 03.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   UKRAINA

LR Seimas