Lietuvos Respublikos Seimas

G.Jakavonio, A.Kašėtos, E.Klumbio, A.Matulevičiaus, V.Popovo, G.Purvaneckienės, J.Razmos, J.Sabatausko, R.A.Sedlicko ir R.Šukio komandiruotės į Belgijos Karalystę 2003 m. birželio 1-4 d. ATASKAITA

Lietuvos Respublikos Seimo nariai G.Jakavonis, A.Kašėta, E.Klumbys, A.Matulevičius, V.Popovas, G.Purvaneckienė, J.Razma, J.Sabatauskas, R.A.Sedlickas ir R.Šukys 2003 m. birželio 1-4 d. su darbo vizitu lankėsi Belgijos Karalystėje Europos Komisijos Generalinio plėtros direktorato Techninės pagalbos informacijos keitimosi biuro (TAIEX) organizuotoje sesijoje tema “Teisingumas ir vidaus reikalai”

Seminaro tiklas – supažindinti su pagrindinių žmogaus teisių užtikrinimo, įgyvendinimo istorija, mechanizmu, vystymusi ES. Taip pat panagrinėti kylančius klausimus, problemas šioje srityje, ypatingą dėmesį skiriant policijos bendradarbiavimui su teisingumo institucijomis, vizų, prieglobsčio, imigracijos, asmens duomenų apsaugos politikai.

Pirmąją sesijos dieną įvadinį pranešimą perskaitė Sabine Fasching ir Christiane Kirschbaum. Nuo pat pradžių Europos integraciniai procesai buvo grindžiami įsipateigojimu ginti laisvę, remiantis žmogaus teisėmis, demokratinėmis institucijomis ir teisės normomis. Šios bendros vertybės pasirodė reikalingos užtikrinant taiką ir klestėjimą ES. Tai tampa pagrindiniu siekiu ir plečiantis ES. Šiuo metu ES labai svarbūs tampa klausimai, liečiantys žmogaus teisę laisvai judėti ES erdvėje, saugumą, kiekvienam prieinamą teisingumą. Taip pat labai svarbūs ir su tečiosiomis valstybėmis susiję dalykai: išorinių sienų apsauga, nelegali migracija, kova su tarptautiniu nusikalstamumu. Tad pagrindinis tikslas yra būti atvira, ieškantiems pagalbos, bet tuo pačiu ir saugia gyventi erdve.

p.Bent Mejborn kalbėjo apie teisinį bendradarbiavimą nusikalstamumo klausimais. ES siekis yra užtikrinti saugią, teisingą ir laisvą erdvę gyventi. Šių tikslų siekiama glaudesniu bendradarbiavimu bei taisyklių, nuostatų derinimu nusikalstamumo klausimais. ES jau yra priimtos konvencijos (pvz.:Šengeno, Ekstradicijos, Korupcijos), nutarimai bei direktyvos (pvz.:prieš nelegalų įvažiavimą ir gyvenimą, terorizmą). Taip pat minėti susitarimai tarp ES ir tečiųjų šalių arba tarptautinių organizacijų, galintys padėti sprendžiant dėl nusikalstamumo kylančias problemas bei siekiant užkirsti jiems kelią.

p.Sandra Pratt pristatė pranešimą apie ES vykdomą politiką prieglobsčio ir migracijos klausimais. p.Georg Haibach aptarė teisinį bendradarbiavimą pilietiniais klausimais. p.Rudi Troosters perskaitė pranešimą apie kovą su organizuotu nusikalstamumu. Šiuose pranešimuose akcentuota susitarimų, iniciatyvų, bendradarbiavimo su įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis svarba, nes tik bendradarbiaujant, laikantis vienodos politikos galima efektyviai spręsti kylančias problemas, užtikrinti teisingumą ir pagrindines žmogaus teises. Svarbu ES sukurti ir aktyvią pilietinę visuomenę, pasitikinčią valdžia bei sukurti bendrus sąžiningos valžios standartus. Tuo pačiu sukurti saugią, demokratiniais principais ir teisingumu pagrįstą gyvenamąją erdvę.

Antrąją sesijos dieną toliau buvo skaitomi pranešimai bei vyko diskusijos. Buvo diskutuojama apie Šengeno acquis keliamus reikalavimus. Tai svarbu ir Lietuvai, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. liepos 19 d. yra priėmusi nutarimą dėl nacionalinio Šengeno acquis priėmimo veiksmų plano. Kalbėta apie kylančias problemas dėl sienų kontrolės, vizų politikos, migracijos, policijos ir saugumo, narkotinių medžiagų kontrolės.

p.Jan-Peter Hix perskaitė pranešimą tema pagrindinės žmogaus teisės ES sąryšyje su teisingumu ir vidaus reikalais. Buvo panagrinėta pagrindinių žmogaus teisių užtikrinimo sistema, jos vystymosi istorija ES. Taip pat Sarių, Europos Parlamento, Europos Tarybos, Europos Komisijos, Tarptautinio teisingumo teismo sąveika. Akcentuota policijos bendradarbiavimas su teisingumo institucijomis prieš nusikalstamumą. Sunku balansuoti tarp kovos su nusikalstamumu taip užtikrinant potencialių aukų pagrindines žmogaus teises ir kaltinamųjų pagrindinių žmogaus teisių gynybos. Taip pat kalbėta apie asmens duomenų saugumą, teisę į nešališką teismą, dvigubo baudžiamumo draudimo (ne bis in idem) principą. Vizų, prieglobsčio politika, imigracija, susijusios su laisvu žmogaus judėjimu, kelia tokius klausimus kaip teisė į prieglobstį, elgesys su trečiųjų šalių piliečiais: universalios teisės vs pilietinės teisės.

p.Owen Rowland kalbėjo teisingumo ir vidaus reikalų klausimais susijusiais su Lietuvos stojimo į ES derybomis ir pasiektu susitarimu.

Pagarbiai, Raimondas Šukys
Naujausi pakeitimai - 2004 02 02.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas