Lietuvos Respublikos Seimas

2004-01-28 PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

Spaudos tarnybai 2004-01-28

 

 

Komitetas 2004-01-28 posėdyje svarstė Įstatymo dėl Konvencijos dėl pareigų šeimai turinčių darbuotojų – vyrų ir moterų – lygių galimybių ir vienodo požiūrio į juos ratifikavimo projektą Nr.IXP-3189. Posėdyje dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos integracijos ir tarptautinių santykių departamento vyr. specialistė R.Jakučionytė ir Ministerijos Darbo rinkos ir lygių galimybių skyriaus vyr. specialistė J.Šliužienė. Komitetas bendru sutarimu pritarė Įstatymo dėl Konvencijos ratifikavimo projektui, kuriuo siekiant plėtoti Lietuvos lygių galimybių ir užimtumo politiką ir ją įgyvendinti tarptautinius standartus atitinkančiomis priemonėmis. Šios konvencijos ratifikavimas numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 712 patvirtintos Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos 2003-2004 metams įgyvendinimo priemonėse. Konvencija taikoma moterims ir vyrams, darbuotojams, turintiems pareigų savo išlaikomiems vaikams, taip pat kitiems artimiausiems giminaičiams, kuriems akivaizdžiai reikalinga globa ar parama, kai tokios pareigos riboja jų galimybes užsiimti ūkine veikla. Konvencija įpareigoja ją ratifikavusias valstybes numatyti nacionalinėje politikoje tikslą, kad pareigų šeimai turintys darbuotojai, kurie dirba ir nori dirbti, galėtų įgyvendinti šią savo teisę be jokios diskriminacijos, derindami darbo pareigas su pareigomis šeimai.

Dalyvaujant Generalinės prokuratūros Valstybinio kaltinimo skyriaus vyr. prokuroro pavaduotojai L.Milevičienei, Vidaus reikalų ministerijos sekretorei R.Budbergytei, Valstybės saugumo departamento vyresniajam specialistui A.Panomariovui ir Departamento skyriaus viršininkui R.Grigui ir Seimo Teisės departamento vyresniajam patarėjui E.Rumbučiui, Komitetas svarstė Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-3180 ir Baudžiamojo kodekso 235 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-3181. Komitetas nusprendė daryti svarstyme pertrauką iki bus gauta Generalinės prokuratūros išvada.

Taip pat Komitetas svarstė Bausmių vykdymo kodekso 110 ir 112 straipsnių papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-2598, kurio tikslas įteisinti pataisos įstaigų teisę tikrinti, ar nuteistųjų kūne nėra alkoholio, narkotinių, psichotropinių, toksinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Svarstyme dalyvavo Generalinės prokuratūros Valstybinio kaltinimo skyriaus vyr. prokuroro pavaduotoja L.Milevičienė. Komitetas nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti, nes toks projektas, koks yra pateiktas prieštarautų tarptautinėms teisės normoms, įtvirtintoms Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje (teisę į asmens fizinį ir protinį vientisumą), Europos Tarybos Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijoje (bet kokia intervencija sveikatos srityje būtų vykdoma išimtinai tik gavus laisvą ir aiškų asmens sutikimą), Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (asmens teisę į sveikatos būklės slaptumą).

Komitetas pritarė Archyvų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-3054. Svarstyme dalyvavo Lietuvos archyvų departamento generalinio direktoriaus pavaduotoja V.Karklelienė, Departamento vyr. specialistas R.Kraujelis, Teisingumo ministerijos Teisėkūros ir viešosios teisės departamento direktoriaus pavaduotojas A.Cicėnas ir vyr. specialistas A.Radčenko.

Komitetas pritarė JTVP programos “Parama įgyvendinant Nacionalinį žmogaus teisių veiksmų planą” komponentų darbo planams.

Aptarti kiti klausimai.
Naujausi pakeitimai - 2004 01 28.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas