Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. sausio 26 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

            Įstatymo “Dėl 1996 m. tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra, ratifikavimo”  projektas IXP-3190.

             

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Projekto svarstyme daryti pertrauką.

 

 

2.SVARSTYTA:

              Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 3, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 21, 25 ir 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 26 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-3041ES.

 

NUSPRĘSTA (“už” – 7, “prieš” – 1, “susilaikė” - 2):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Rimas Valčiukas.

 

 

3.SVARSTYTA:

              Kauno laisvosios ekonominės zonos įstatymo 3, 4, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-3042ES.

 

NUSPRĘSTA (“už” – 5, “prieš” – 2, “susilaikė” - 2):

            1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Rimas Valčiukas.

 

 

4.SVARSTYTA:

            Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos įstatymo 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektasIXP-3043ES.

 

NUSPRĘSTA (“už” – 8,  “susilaikė” - 2):

            1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Rimas Valčiukas.

 

 

5.SVARSTYTA:

            Pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3044.

 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

            1. Pasiūlyti patobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant  į Seimo narių R.Valčiuko, V.Martišausko, G.Šivicko pasiūlymus ir jį išdėstyti taip:

 

“LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 34 IR 58 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

1 straipsnis. 34 straipsnio 2 dalies papildymas

Papildyti 34 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

“2. Lietuvos vieneto, kuriame dividendus gaunantis užsienio vienetas ne trumpiau kaip 12 mėnesių be pertraukų, įskaitant dividendų paskirstymo momentą, valdo daugiau kaip 10 procentų balsus suteikiančių akcijų (dalių, pajų), tam užsienio vienetui išmokami dividendai neapmokestinami, išskyrus atvejus, kai dividendus gaunantis užsienio vienetas įregistruotas ar kitaip organizuotas tikslinėse teritorijose. Ši nuostata taip pat netaikoma, jei dividendus išmokančio Lietuvos vieneto apmokestinamasis pelnas nėra apmokestinamas taikant šio Įstatymo 5 straipsnyje nustatytus 15 arba 13 procentų mokesčio tarifus, išskyrus tuos atvejus, kai dividendus išmokantis Lietuvos vienetas yra laisvosios ekonominės zonos įmonė.”

           

2 straipsnis. 58 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 58 straipsnio 16 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

“2) Zonos įmonė, kapitalo investicijos į kurią pasiekė ne mažesnę kaip 1 milijonas eurų sumą, 6 mokestinius laikotarpius, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši investicijos suma buvo pasiekta, nemoka pelno mokesčio, o kitus 10 mokestinių laikotarpių jai taikomas 50 procentų sumažintas pelno mokesčio tarifas. Šioje dalyje nustatyta lengvata gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu ne mažiau kaip 75 procentus atitinkamo mokestinio laikotarpio zonos įmonės pajamų sudaro pajamos iš zonoje vykdomos prekių gamybos, apdirbimo, perdirbimo, sandėliavimo veiklos, didmeninės prekybos zonoje sandėliuojamomis prekėmis ir (arba) teikiamų paslaugų, susijusių su minėtomis zonoje vykdomomis veiklomis (zonoje pagamintų, apdirbtų, perdirbtų ar sandėliuojamų, taip pat zonoje vykdomai gamybai, apdirbimui ar perdirbimui reikalingų prekių transportavimo, aptarnavimo, statybos zonos teritorijoje ir kitų su minėtomis veiklomis susijusių paslaugų). Šioje dalyje nustatyta lengvata gali būti pritaikyta tik tuo atveju, jeigu zonos įmonė turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą kapitalo investicijos dydį. Jeigu nepasibaigus šioje dalyje nustatytam lengvatos taikymo terminui kapitalo investicijos suma sumažėja ir nebesiekia 1 milijono eurų, lengvatos taikymas sustabdomas tą mokestinį laikotarpį, kurį kapitalo investicijos suma taip sumažėjo, ir gali būti atnaujintas tą mokestinį laikotarpį, kurį kapitalo investicija vėl pasieks 1 milijoną eurų. Šioje dalyje nustatyta lengvata jokiai atvejais negali būti taikoma kredito įstaigoms ir draudimo įmonėms.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas 

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d..”.

 

2. Pasiūlyti Seimo paskirtam pagrindiniam  komitetui išnagrinėti  tikslingumą 58 straipsnio 16 dalies 2 punkte siūlomas nustatyti investavimo sumas eurais, jas greta nurodyti ir litais.

3. Komiteto paskirtas pranešėjas: Rimas Valčiukas.

 

 

6. SVARSTYTA:

Akcinės bendrovės "Alytaus tekstilė" veiklos gaivinimo įstatymo projektas  IXP-3195.

 

NUSPRĘSTA (“už” – 11, “susilaikė” -1):

1.  Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Prašyti Generalinės prokuratūros, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ištirti, ar siekiant asmeniškai pasipelnyti nuo 1998 metų nebuvo padaryta nusikalstamos veikos ir tyčinių finansinių nuostolių AB “Alytaus tekstilė”.

3. Komiteto paskirtas pranešėjas: Jonas Budrevičius.

 

 

7.SVARSTYTA:

LR Seimo nario P.Papovo(2004-01-23)pasiūlymai Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1490(4) .

 

NUSPRĘSTA (už pasiūlymus balsuota: 1 “už”; 3 “prieš”; 4 “susilaikė”):

1. Nepritarti iniciatoriaus pateiktiems pasiūlymams.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas:Jonas Budrevičius.

 

 

8.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Mokesčių administravimo įstatymo projekto IXP-3196  svarstymui.

 

NUSPRĘSTA: 

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, S.Lapėną ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

 

9.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo pakeitimo įstatymo 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-2650  svarstymui.

 

NUSPRĘSTA: 

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti K.D.Prunskienę, P.Vilką, komiteto patarėją D.Šimkų ir komiteto padėjėją R.Duburaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

 

10.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Geležinkelių transporto sektoriaus reformos įstatymo projekto IXP-3203ES  svarstymui.

 

NUSPRĘSTA: 

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, P.Vilką, komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 01 27.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas