Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 04-01-21

 

Pirmu klausimu Komitetas apsvarstė ir pritarė komiteto patobulintam Valstybinių pensijų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-2822. Komitetas pritarė įstatymo projekto iniciatoriaus Seimo nario P. Vilko siūlymui nustatyti, kad teisę gauti valstybinę pensiją turi ir motinos, pagimdžiusios ir išauginusios bei gerai išauklėjusios 7 ir daugiau vaikų.

            Antru klausimu komitetas apsvarstė Vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-1392. Komitetas, įgyvendindamas Konstitucinio Teismo 2003-07-04 sprendimą, patobulino įstatymo projektą ir 13 straipsnyje pasiūlė išbraukti nuostatą, pagal kurią pareigūnams ir kariams, nuteistiems už tyčinių  nusikaltimų padarymą paskirtoji pareigūnų ir karių valstybinė pensiją buvo nemokama.

            Sekančiu klausimu komitetas apsvarstė ir pritarė Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr. IXP-3169. Šiuo įstatymo projektu siūloma:

                -  nuo 2004 m. kovo 1 d. padidinti pačias mažiausias (mažesnes nei 325 Lt) valstybines socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijas (toliau – senatvės ir invalidumo pensijos) šių pensijų gavėjams, turintiems būtinąjį stažą, sumažinant valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo (toliau – stažas) reikalavimus pensijai padidinti;

-  nustatyti palankesnes senatvės ir invalidumo pensijų skyrimo iš naujo sąlygas, kai šių pensijų gavėjai, dirbdami po pensijos paskyrimo, įgyja papildomą stažą;

- suteikti didesnę paramą našlaičiams padidinant jiems mokamų valstybinių socialinio draudimo našlaičių pensijų (toliau – našlaičių pensijos) dydžius;

- sušvelninti būtinojo stažo reikalavimus viso dydžio invalidumo pensijai gauti nustatant jauniems neįgaliesiems palankesnę šio stažo reikalavimų augimo tvarką;

- siekiant pagelbėti tiems sukakusiems senatvės pensijos amžių ir pripažintiems invalidais asmenims, kurie negali gauti pensijai skirti reikalingų pažymų apie draudžiamąsias pajamas iki 1994 m. sausio 1 d., reglamentuoti, kaip apskaičiuojamos pensijos tuo laikotarpiu, kol reikalingi duomenys dar nėra pateikti.   

Taip pat komitetas apsvarstė Įstatymo dėl Lietuvos Respublikoje išrinktų Europos Parlamento narių statuso projektą Nr. IXP-3160 ir Įstatymo Lietuvos Respublikoje išrinktų Europos Parlamento narių statuso įgyvendinimo įstatymo projektą Nr. IXP-3161. Šių įstatymų projektų tikslas – nustatyti kiekvieno Lietuvos Respublikoje išrinkto Europos Parlamento nario veiklos teisinius pagrindus, bendradarbiavimą su Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, garantijas, susijusias su tinkamu darbo sąlygų Lietuvos Respublikoje užtikrinimu ir kitas teises.

Komitetas dėl Įstatymo dėl Lietuvos Respublikoje išrinktų Europos Parlamento narių statuso projekto Nr. IXP-3160 nusprendė : pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui, siūlant pagrindiniam komitetui jį tobulinti atsižvelgiant į šiuos pasiūlymus:

1. Įstatymo projekto 5 straipsnio 2 dalyje numatoma Europos Parlamento nariams leisti užsiimti moksline, pedagogine bei kūrybine veikla ir gauti už ją atlyginimą; 3 dalyje įtvirtinta ir profesinė veikla. Manome, jog nei viena iš šių veiklų, išskyrus kūrybinę, yra nesuderinama su Europos Pralamento nario pareigomis. Siūlome projekto 5 straipsnyje Europos Parlamento nariui palikti teisę užsiimti tik kūrybine veikla bei gauti už ją atlyginimą.

2. Išbraukti 10 straipsnio 3 dalį, atsižvelgiant į 1 punktą.

3. 12 straipsnio 3 ir 4 dalyse numatoma Europos Parlamento nariui, nutrūkus jo įgaliojimams, mokėti išeitinę pašalpą iš valstybės biudžeto, kai ji neišmokama iš Europos sąjungos biudžeto. Siūlome apriboti išeitinės pašalpos mokėjimą iš valstybės biudžeto. Tai yra, projekto 12 straipsnyje numatyti, jog išeitinė pašalpa iš valstybės biudžeto išmokama tik tuo atveju, kai atlyginimas Europos Parlamento nariui mokamas iš valstybės biudžeto. Išeitinė pašalpa išmokama tik tam tikrais pagrindais kaip ir LR Seimo nariui, atsižvelgiant į LR Seimo narių darbo sąlygų įstatymo 17 straipsnio 3 dalį.

Komitetas dėl Lietuvos Respublikoje išrinktų Europos Parlamento narių statuso įgyvendinimo įstatymo projekto Nr. IXP-3161 nusprendė: pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Komiteto pasiūlymą -

projekto 3 straipsnyje numatytos kompensacijos mokėjimą nutraukti, jei asmuo įsidarbina ar pradeda eiti valstybės tarnautojo pareigas.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 01 22.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas