Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. sausio 21 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

          Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo   įstatymo projektas  IXP-3117.

           

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1.       Atsižvelgiant į pateiktų pasiūlymų gausą,  o taip pat į Ekonomikos komitete išdėstytas Susisiekimo ministerijos,  Lietuvos pramoninkų konfederacijos ir kitų suinteresuotų asmenų pastabas – grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti, tuo tikslu sudarant darbo grupę iš Susisiekimo,  Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų, Lietuvos pramoninkų konfederacijos, Lietuvos vartotojų asociacijos, Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo biuro ir kitų suinteresuotų asmenų atstovų.

2.      Komiteto paskirtas pranešėjas: Pranas Vilkas.

 

 

2.SVARSTYTA:

            Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 13 straipsnio  įstatymo projektas  IXP-3118.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Atsižvelgiant į tai,  kad šis įstatymo projektas yra palydimasis Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-3117, kurį siūloma grąžinti tobulinti sudarant darbo grupę – grąžinti palydimąjį įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti, įvertinant siūlomos sudaryti darbo grupės išvadas ir pasiūlymus.

 2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Pranas Vilkas.

 

3.SVARSTYTA:

            Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektas IXP-3119.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Atsižvelgiant į tai, kad šis įstatymo projektas yra palydimasis Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-3117, kurį siūloma grąžinti tobulinti sudarant darbo grupę – grąžinti palydimąjį įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti, įvertinant siūlomos sudaryti darbo grupės išvadas ir pasiūlymus.

2.       Komiteto paskirtas pranešėjas: Pranas Vilkas.

 

 

4.SVARSTYTA:

          Žemės mokesčio įstatymo projektas  IXP-3024.

 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Grąžinti įstatymo projektą  iniciatoriams tobulinti.

2.  Įstatymo projekto  iniciatoriams pasiūlyti:

1) atsižvelgti į pastabas ir pasiūlymus, kurie apsvarstyti Komitete ir kuriems Komitetas pritarė;

2) pateikti informaciją apie tai, kaip, priėmus projekte siūlomas nuostatas, pasikeis žemės apmokestinamoji vertė, kuo grindžiamas siūlomas mokesčio tarifas ir kokius  žemės mokesčio sumos pasikeitimus mokėtojams ir savivaldybių biudžetams  tai sąlygos;

3) numatyti miško žemės neapmokestinimą;

4) pagrįsti  projekto nuostatą, kad žemės sklypo rinkos vertė, nustatyta atlikus žemės sklypo individualų vertinimą, naudojama žemės sklypo apmokestinamajai vertei apskaičiuoti, jei žemės sklypo vidutinė rinkos vertė, nustatyta atliekant vertinimą masiniu būdu, skiriasi nuo žemės sklypo rinkos vertės, nustatytos atliekant individualų vertinimą šiam tikslui, daugiau kaip 20 procentų (Komiteto nuomone, siūlomas  skirtumas per didelis);

5) nustatyti, kokiais kriterijais remiantis Nacionalinė žemės tarnyba gali patikslinti masinio vertinimo būdu nustatytą žemės sklypo vidutinę rinkos kainą;

6) daugiau dėmesio skirti  įstatymo nuostatų išdėstymo tikslumui ir nuoseklumui (patikslinti  įstatymo paskirties apibūdinimą – žemės sklypų apmokestinimas  žemės mokesčiu  apima  ir žemės  apmokestinamosios vertės – mokesčio bazės  nustatymą;  žemės sklypų neapmokestinimo nuostatas tikslinga išdėstyti po mokesčio objekto ir kt.).

         3. Komiteto paskirtas pranešėjas: Julius Veselka.

 

 

5.SVARSTYTA:

          Biokuro įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-3004ES.

 

 NUSPRĘSTA (“už” – 7, “susilaikė” - 3):

1.       Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2.      Komiteto paskirtas pranešėjas: Jonas Budrevičius.

 

 

6. SVARSTYTA:

Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo pakeitimo ir papildymo   įstatymo projektas IXP-3076.

 

NUSPRĘSTA (“už” – 9, “susilaikė” -1):

1. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui patobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Seimo narių S.Burbienės ir R.Sinkevičiaus (2004-01-15) bei Seimo narių K.D.Prunskienės ir V.Greičiūno (2004-01-21) pateiktus pasiūlymus.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Rimas Valčiukas.

 

 

7.SVARSTYTA:

          Europos Komisijos teisėkūros ir darbų programa 2004 m.

 

NUSPRĘSTA(“už” 8, “prieš” – 1):

1.      Atsižvelgiant į tai, kad  pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2004-01-09 nutarimo Nr. 21 nuostatas nuo š.m. sausio 1 d. LR Vyriausybės kanceliarija formuoja LR integracijos į ES politiką, koordinuoja LR pozicijos ES klausimais rengimą ir įgyvendinimą,vykdo LR teisės aktų derinimo su ES teisynu ir įgyvendinimo bei visuomenės informavimo apie ES politiką koordinavimą; gauna, registruoja, kaupia bei paskirsto ES dokumentus atsakingoms institucijoms, pasiūlyti Seimo Europos reikalų komitetui:

1.1.       Inicijuoti teisės akto projekto, reglamentuojančio Europos Sąjungos reikalų koordinavimą Lietuvos Respublikos Seime, parengimą bei jo priėmimą.

1.2.       Inicijuoti teisės akto projekto, reglamentuojančio Seimo Europos reikalų komiteto, Užsienio reikalų komiteto ir specializuotų Seimo komitetų darbo bei bendradarbiavimo su valstybės institucijomis ir įstaigomis, tvarką bei periodiškumą, parengimą ir jo priėmimą.

 

 

 

 

8.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Įstatymo “Dėl 1996 m. tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra, ratifikavimo”  projekto IXP-3190  svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:         

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Valčiuką, V.Martišauską ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

 

9.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Akcinės bendrovės "Alytaus tekstilė" veiklos gaivinimo įstatymo projekto IXP-3195 svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:         

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, P.Vilką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją  G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

 

10.SVARSTYTA:

         Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2004-01-26) darbotvarkė.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

            Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2004-01-26) darbotvarkę.  

 
Naujausi pakeitimai - 2004 01 21.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas