Lietuvos Respublikos Seimas

2004-01-21 d. BFK posėdis

1. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 123 ir 225-2 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 123-1 straipsniu įstatymo projektas IXP-3120.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam komitetui pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui Nr. IXP-3020, atsižvelgus į pastabas, kurioms pritarė komitetas

2. Pasiūlymų Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2,5 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui svarstymas IXP-2828(3).

Nuspręsta:

Seimo nario R.Sinkevičiaus pasiūlymas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2,5 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-2828(3).

Nuspręsta:

Nepritarti pateiktam pasiūlymui.

3. Lietuvos banko įstatymo 1,3,6,7,10,11,12,14,16,18,19,20,21,23,24,37,49,50 straipsnių pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo 18(1),46(1) straipsniais, trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas IXP-3074.

Nuspręsta:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

4. Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-228(2).

Nuspręsta:

Atidėti klausimo svarstymą iki sekančio komiteto posėdžio.

5. Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos išrinktų Europos Parlamento narių statuso projektas IXP-3160.

Nuspręsta:

Patobulinti “LR įstatymo dėl Lietuvos Respublikoje išrinktų Europos Parlamento narių statuso” įstatymo projektą IXP-3160, išplečiant pagal pateiktas pastabas, apimant EP nario darbo ir gyvenimo sąlygas Lietuvoje ir Briuselyje.

1. IXP-3160 “LR įstatymo dėl Lietuvos Respublikoje išrinktų Europos Parlamento narių statuso” – paskirtis – LR išrinkto EP nario darbo sąlygų garantijos Lietuvos Respublikoje, kai jis atlieka EP nario funkcijas. Pagal pavadinimą, įstatymas turėtų apimti visas EP nario, išrinkto Lietuvos Respublikoje , darbo sŕlygas.

2.. IXP-3160 “LR įstatymo dėl Lietuvos Respublikoje išrinktų Europos Parlamento narių statuso” projekto

5 str. –EP nario pareigų derinimas – p.2. – leidžiama užsiimti moksline, pedagogine ir kūrybine veikla , p. 3. – reikalaujama praneđti nedelsiant apie veiklŕ. Kam to reikia, jei tai leidţiama p. 2. ?

7 str. – EP narys gali turėti savo lėšomis įrengtas darbo patalpas savivaldybės teritorijoje. Kokiu pagrindu “savo lėšomis”? Kokia tai praktika?

9 str. - EP nario aprūpinimas laikinosiomis gyvenamosiomis patalpomis? Ar tai yra “gyvenimo sąlygų” sąlygų reglamentavimas? O kaip Briuselyje? Jei pagal 10 str. Atlyginimas mokamas kaip Lietuvos Seimo nariui?

10 str. 3p. EP nariui, jei jis uţsiima profesine, pedagogine, ar kita veikla, mokamas tik valandinis EP nario atlygis uţ darbŕ EP. Kas yra profesinė ir kita veikla, jei 5 str. 2p. nurodoma mokslinė, pedagoginė ir kūrybinė veikla? kaip bus reglamentuojamas darbo laikas EP (metodikos ir pan.)? Kaip gali būti reglamentuojamas laikas kūrybinei veiklai?

13 str. – EP narių padėjėjų reglamentavimas – darbo patalpos įrengiamos EP nario lėšomis Lietuvoje, o kaip Briuselyje? Kodėl EP nario lėšomis? Ar tai Lietuvoje praktika įkurti sau ir padėjėjui darbo vietas savo lėšomis.

14 str. 1p. – EP nariams šio įstatymo nustatytas darbo ir gyvenimo sąlygas sudaro Seimo kanceliarija ir savivaldybės ( prieštarauja dalinai 7 ir 13 straipsniui – darbo vieta EP nario lėšomis), p. 1, kur įstatymo projekto tiksle nurodomos tik darbo, o ne gyvenimo sąlygos. Be to nėra reglamentuojamos darbo sąlygos Briuselyje ir aplamai nėra reglamentuojamos gyvenimo sąlygos. Įstatyme reiktų apibrėžti, kas tai yra “darbo sąlygos”, kas tai yra “Gyvenimo sąlygos".

 

6. Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos išrinktų Europos Parlamento narių statuso įgyvendinimo įstatymo projektas IXP-3161.

Nuspręsta:

Vietoje teisės akto projekto IXP-3161 projekto papildyti 2003m. balandžio 17d. LR Seimo nutarimą “Dėl LR Seimo stebėtojų Europos Parlamente delegacijos Nr. IX-1517 nuostatomis dėl Lietuvos atstovavimo Europos Parlamente nuo 2004m gegužės 1d. iki 2004-2009m. Europos Parlamento kadencijos pradžios.

. IXP-3160 “LR įstatymo dėl Lietuvos Respublikoje išrinktų EP narių statuso” – paskirtis – LR išrinkto EP nario darbo sąlygų garantijos Lietuvos Respublikoje, kai jis atlieka EP nario funkcijas.

IXP-3161 “LR įstatymo dėl LR išrinktų Europos Parlamento narių statuso įgyvendinimo” – 2 str. Ir visas įstatymo projektas reglamentuoja EP narių įgaliojimus iki prasidės 23004-2009m. EP kadencija, t.y. paskirtų, o ne išrinktų EP narių įgaliojimus ir kt.

Įstatymo IXP-3160 projektas skirtas EP išrinktų narių darbo sąlygų reglamentavimui, o IXP-3161 – paskirtų EP narių darbo sąlygų nuo 2004 gegužės 1d. Iki 2004-2009m. kadencijos reglamentavimui, t.y. įgyvendinančio teisės akto pavadinimas neatitinka turinio. Atsižvelgiant į EB steigimo sutarties 19,189,190 str.; Sutarties dėl Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą Stojimo akto 25 str. Ir kt. teisės aktus, tik paskirti (įgalioti) Seimo nariai gali atstovauti Lietuvą Europos Parlamente iki išrinktųjų Europos Parlamento narių 2004-2009 metų kadencijos pradžios.

7. Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 3,4,5 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2343.

Nuspręsta:

Kadangi teikiamo įstatymo projekto nuostatos didžiąja dalimi atitinka LR Vyriausybės teikiamo Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-3127 nuostatas, siūlome pagrindiniam Komitetui teikiamo įstatymo projekto nuostatas įkorporuoti į Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-3127.

8. Sudarytos išvadų rengėjų grupės:

- Akcizų įstatymo 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3081 - kuratoriai G.Šivickas, J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Aukštojo mokslo įstatymo ir Mokslo studijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-3155 - kuratoriai J.Palionis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Akcinės bendrovės "Alytaus tekstilė" veiklos gaivinimo įstatymo projektas IXP-3195 - kuratoriai A.Butkevičius, K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;

- Įstatymo dėl Konvencijos muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, ratifikavimo projektas IXP-3188ES - kuratoriai G.Šivickas, J.Lionginas /T.Gražiūnas/.
Naujausi pakeitimai - 2004 01 21.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas