Lietuvos Respublikos Seimas

2004-01-14

Šiandien Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai:

Įstatymo Monrealio protokolo pakeitimo, priimto devintajame šalių susitikime, įvykusiame Monrealyje 1997 m. rugsėjo 15-17 d., ir Monrealio protokolo pakeitimo, priimto vienuoliktajame šalių susitikime, įvykusiame Pekine 1999 m. lapkričio 29 – gruodžio 3 dienomis, ratifikavimo projektas Nr. IXP-3137, su kuriuo Komiteto narius supažindino Komiteto išvadų rengėjas Justinas Karosas ir Aplinkos ministerijos Aplinkos strategijos departamento Tarptautinių ryšių ir sutarčių skyriaus vyresnioji specialistė Jolita Jarmakauskienė. Lietuvos Respublika, suvokdama pasaulio visuomenės susirūpinimą stratosferos ozono sluoksnio būkle bei tarptautinio bendradarbiavimo svarbą, sprendžiant ozono sluoksnio apsaugos problemas, ir prisidėdama prie globalinių pastangų ir tarptautinės veiklos šia kryptimi, 1994 metais prisijungė prie Vienos konvencijos ir Monrealio protokolo ir 1998 metais ratifikavo Londono ir Kopenhagos papildymus. 1997 metais Monrealyje, o 1999 metais Pekine Monrealio protokolo šalys priėmė dar du pakeitimus. Nors Monrealio ir Pekino pakeitimų Lietuva dar neratifikavo, šiuo metu veikiantys teisės aktai atitinka šių pakeitimų nuostatas, nes prieš stodama į Europos Sąjungą Lietuvos Respublika privalo pasiruošti vykdyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, kuriame atsižvelgta į visus Monrealio protokolo papildymus ir pakeitimus. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė šio įstatymo projektui atsižvelgiant į minėtus Monrealio protokolo devintąjį (Monrealio) ir vienuoliktąjį (Pekino) pakeitimus.

Antrąjį darbotvarkės klausimą – Dėl Užsienio reikalų komiteto Naujosios kaimynystės pakomitečio įkūrimo pristatė Vaclov Stankevič. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo statuto 47 straipsnį, komitetai svarbiausioms veiklos kryptims iš savo narių gali sudaryti pakomitečius. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, Užsienio reikalų komiteto veiklos sritys ženkliai išsiplės, aprėpdamos gausybę svarbių klausimų. Kad klausimų gausa neužgožtų kitų svarbių komiteto veiklos krypčių, Komiteto nariai vieningai pritarė būtinybei įkurti naują pakomitetį, koordinuosiantį santykius su Lietuvos rytų kaimynais, nesančiais Europos Sąjungos nariais. Šis pakomitetis sudarytas atsižvelgus į Sąjungos iniciatyvą “Naujoji kaimynystė (Platesnė Europa)”, kurioje numatomi Europos Sąjungos ir kaimynų santykiai, panašūs į dabartinius Europos ekonominėje erdvėje galiojančius ryšius, bei siūloma mažinti gerovės lygių skirtumus ties Europos Sąjungos siena.

Trečiasis darbotvarkės klausimas - LR Seimo parlamentinio bendradarbiavimo su Čilės Respublika ir Urugvajaus Rytų Respublika galimybių ir formų aptarimas. Šį klausimą svarstymui pasiūlė Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Darius Jurgelevičius ir Seimo Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Sigita Trainauskienė. Įkūrus tarpparlamentines draugystės grupes su Čilės Respublika ir Urugvajaus Respublika, Lietuvai atsiras daugiau politinės, kultūrinės bei ekonominės plėtros galimybių. Atsižvelgiant į tai, jog Čilės ir Urugvajaus viena iš svarbiausių prekybinių partnerių yra Europos Sąjunga, o taip pat į šių valstybių prekybinį potencialą, Komiteto nariai vieningai pasisakė už tarpparlamentinių grupių su Čile ir Urugvajumi sukūrimą.

Ketvirtasis darbotvarkės klausimas – Europos Sąjungos reikalų koordinavimo Lietuvos Respublikos Vyriausybėje modelio pristatymas. Šį klausimą Komiteto nariams pristatė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio pavaduotojas Europos Sąjungos reikalams Petras Auštrevičius. Komiteto nariai buvo supažindinti su Europos Sąjungos dokumentų gavimo, registravimo, kaupimo ir paskirstymo Lietuvos institucijose tvarka.
Naujausi pakeitimai - 2004 01 15.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas