Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2004.01.12 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2004-01-12 d. posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 11, 12, 32 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-3101

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Civilinės saugos įstatymo 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 35, 38, 39 ir 42 straipsnių, aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 27 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 30(1) straipsniu įstatymo projektą IXP-3111

nusprendė: Iš esmės pritarti įstatymo projektui su šiais komiteto siūlymais:

1. Papildyti įstatymo projekto 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

“ 6 straipsnis. 10 straipsnio 2 dalies 6 punkto pakeitimas bei jį papildyti 8 ir 9 punktais.

10 straipsnio 2 dalies 6 punktą pakeisti ir šią dalį papildyti naujais 8 ir 9 punktais ir ją išdėstyti taip:

“2. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, Civilinės saugos departamentas:

1) perspėja ir informuoja valstybės institucijas, ūkio subjektus bei gyventojus apie žmonių gyvybei, sveikatai, turtui bei aplinkai gresiantį valstybės masto pavojų ekstremalių situacijų atvejais;

2) planuoja priemones, kad valstybės institucijos, ūkio subjektai ir gyventojai patirtų kuo mažiausius nuostolius pereidami iš įprastų darbo (gyvenimo) sąlygų į ekstremalios situacijos padėtį, kad būtų išlaikyta rimtis, išsaugota žmonių gyvybė, sveikata, turtas, apsaugota aplinka nuo ekstremalios situacijos poveikio;

3) planuoja priemones, kaip optimaliai panaudoti valstybės išteklius šalies ūkio gyvybingumui palaikyti, ekstremalių situacijų židiniams lokalizuoti bei jų padariniams šalinti;

4) rengia valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registrą;

5) kontroliuoja civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos veiklą;

6) organizuoja valstybės valdymo institucijų ir visuomenės pasirengimą praktiniams veiksmams ekstremalių situacijų atvejais;

7) organizuoja ir vadovauja valstybinio lygio civilinės saugos pratyboms;

8) koordinuoja apskričių ir savivaldybių civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planų rengimą;

9) derina apskričių civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planus.“

2. Įstatymo projekto 8 straipsnio 1 dalį išdėstyti taip:

“1. Pakeisti 13 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) organizuoja apskrities civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms plano rengimą, suderina jį su Civilinės saugos departamentu ir jį tvirtina, derina, savivaldybių civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planą, perspėja valstybės ir savivaldos savivaldybių institucijas, ūkio subjektus, įstaigas, gyventojus apie ekstremalios situacijos grėsmę, informuoja apie jos pobūdį, išplitimo tikimybę;“.

2. 13 straipsnio 2 dalies 3 punkte išbraukti žodžius ,,rajonų (miestų)“ ir jį išdėstyti taip:

,,3) gauna iš visų į apskritį įeinančių rajonų (miestų) savivaldybių informaciją, reikalingą civilinės saugos užduotims vykdyti;“.

3.13 straipsnio 2 dalies 8 punkte vietoj žodžių „savivaldos vykdomųjų“ įrašyti žodį „savivaldybių“ ir jį išdėstyti taip:

„8) kontroliuoja savivaldos vykdomųjų savivaldybių institucijų pasirengimą galimiems ekstremalių situacijų padariniams išvengti arba jų pasekmėms švelninti;“.

3. Įstatymo projekto 9 straipsnį išdėstyti taip:

“9 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„14 straipsnis. Rajono (miesto) Savivaldybės institucijos meras administracijos direktorius

  1. Civilinė sauga yra savivaldybei valstybės deleguota funkcija, už kurios vykdymą atsakingas savivaldybės meras.
  2. Rajono (miesto) savivaldybės meras:

1. Savivaldybės taryba tvirtina savivaldybės civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planą.

2. Savivaldybės administracijos direktorius, vykdydamas savivaldybei valstybės perduotas civilinės saugos funkcijas:

  1. atsako už civilinės saugos parengtį savivaldybės teritorijoje;
  2. prognozuoja savivaldybės teritorijoje galimas ekstremalias situacijas;
  3. organizuoja rajono (miesto) savivaldybės civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms plano rengimą, jo derinimą su apskrities viršininku, ir teikia tvirtina jį tvirtinti savivaldybės tarybai;
  4. perspėja valstybės institucijas, ūkio subjektus, įstaigas, gyventojus apie ekstremalios situacijos grėsmę, informuoja apie jos pobūdį, išplitimo tikimybę, būtinus gyventojų veiksmus;
  5. nustato savivaldybės administracinių administracijos struktūrinių teritorinių padalinių – seniūnijų civilinės saugos uždavinius ir funkcijas, tvirtina jų civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planus;
  6. organizuoja civilinės saugos pajėgų sudarymą ir jų rengimą;

7) organizuoja ir įgyvendina civilinės saugos prevencines priemones, gelbėjimo ir kitus neatidėliotinus darbus, šalina ekstremalių situacijų padarinius, evakuoja ir prireikus apgyvendina evakuotus gyventojus, organizuoja gyventojų apmokymą civilinės saugos būdų;

8) iš visų savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų renka informaciją, reikalingą civilinės saugos uždaviniams vykdyti;

9) kontroliuoja, kaip vykdomos civilinės saugos užduotys, kaip laikomasi ūkio subjektuose Civilinės saugos įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimų;

10) teikia informaciją, reikalingą apskrities viršininkui bei toje savivaldybės teritorijoje esantiems ūkio subjektams ir gyventojams vykdyti civilinės saugos užduotis;

11) kaupia, saugo ir atnaujina civilinės saugos priemonių valstybinį valstybės rezervą ir prireikus organizuoja jo išdavimą Valstybės rezervo įstatymo nustatyta tvarka;

12) informuoja Civilinės saugos departamentą, apskrities viršininką apie savivaldybės teritorijoje įvykusias ekstremalias situacijas;

13) telkia visas savivaldybės teritorijoje esančias civilinės saugos pajėgas ekstremalių situacijų padariniams šalinti ir gelbėjimo darbams atlikti;

14) organizuoja pagalbos teikia pagalbą teikimą nukentėjusiesiems dėl ekstremalių situacijų ir (ar) ekstremalių įvykių atvejais;

15) prašo apskrities viršininko pagalbos evakavimo ir gelbėjimo darbams vykdyti bei ekstremalių situacijų padariniams šalinti, kai savo pajėgų ir išteklių nepakanka;

16) leidžia pagal savo kompetenciją įsakymus ir priima kitus teisės aktus civilinės saugos klausimais, privalomus visiems savivaldybės teritorijoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims;

17) kontroliuoja rajono (miesto) savivaldybės ūkio subjektų civilinės saugos būklę ir teikia jiems metodinę pagalbą;

18) analizuoja civilinės saugos būklę ir apskrities viršininko nustatyta tvarka teikia jam metinį pranešimą.“ (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Vidaus tarnybos statuto 4 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-3112

nusprendė: Iš esmės pritarti įstatymo projektui, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti pagal Seimo Teisės departamento išvadą. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“).

- Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 2, 10, 14, ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-3114

nusprendė: Iš esmės pritarti įstatymo projektui, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į šį komiteto siūlymą:

1. Įstatymo projekto 2 straipsnį išdėstyti taip:

“2 straipsnis. 10 straipsnio 1 dalies pakeitimas

10 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „vietos savivaldos“ įrašyti žodį „ savivaldybės administracijos direktoriumi “ ir ją išdėstyti taip:

„1.Šio įstatymo 9 straipsnio 1 punkte nurodytai veiklai licencijas išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, suderinus su Radiacinės saugos centru, Aplinkos ministerija ir vietos savivaldos savivaldybės administracijos direktoriumi, kurios teritorija ar jos dalis yra saugyklos ar kapinyno sanitarinės apsaugos zonoje“. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“).

- Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-3127

nusprendė: Iš esmės įstatymo projektui pritarti, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadą. (Balsavimo rezultatai: 5 balsavo “už“, 1 “susilaikė“.)

- Žemės reformos įstatymo 7, 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-3128

nusprendė: Iš esmės įstatymo projektui pritarti, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadą. (Balsavimo rezultatai: 5 balsavo “už“, 1 “susilaikė“.)

Informacijŕ paren

Komiteto padėjėja G.Jasaitienė

2-396-806
Naujausi pakeitimai - 2004 01 13.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas