Lietuvos Respublikos Seimas

Komisijos reglamentas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2003 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. IX-1954 sudarytos

Specialiosios tyrimo komisijos

2003 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 1

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

2003 M. GRUODŽIO 23 D. NUTARIMU NR. IX-1954 SUDARYTOS

SPECIALIOSIOS TYRIMO KOMISIJOS
REGLAMENTAS

I.            BENDROSIOS NUOSTATOS

1.         Šis Reglamentas nustato Seimo 2003 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. IX-1954 (Žin., 2003, Nr. 121-5467) sudarytos Specialiosios tyrimo komisijos (toliau – Komisija) darbo tvarką.

2.         Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo statutu, Baudžiamojo proceso kodeksu, Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, šiuo Reglamentu bei kitais teisės aktais.

II.          KOMISIJOS NARIAI IR APTARNAUJANTIS PERSONALAS

3.         Komisijos pirmininkas:

3.1.                      organizuoja Komisijos darbą, sudaro jos posėdžių darbotvarkių projektus;

3.2.                      vadovauja rengiant Komisijai svarstyti teikiamus klausimus;

3.3.                      šaukia Komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

3.4.                      vadovauja Komisiją aptarnaujančių asmenų darbui;

3.5.                      vykdo kitus teisės aktų suteiktus įgaliojimus.

4.         Kai Komisijos pirmininko nėra ar jis negali eiti savo pareigų, Komisijos pirmininko pavedimu jo pareigas laikinai eina Komisijos pirmininko pavaduotojas.

5.         Komisijos pirmininkas gali pavesti Komisijos pirmininko pavaduotojui vykdyti Komisijos pirmininko funkcijas.

6.         Komisija gali pavesti Komisijos nariui ar Komisijos narių grupei atlikti atskiras su Komisijos veikla susijusias funkcijas.

7.         Komisiją aptarnauja Seimo kanceliarija. Prireikus Komisijai teikia pagalbą kitos valstybės institucijos.

8.         Komisijos posėdžiams protokoluoti ir kitoms pagalbinėms funkcijoms vykdyti Komisija iš Seimo kanceliarijos ir kitų valstybės institucijų pasiūlytų darbuotojų paskiria Komisijos sekretorių.

III.         KOMISIJOS VEIKLOS FORMA

9.         Komisija savo kompetencijai priklausančius klausimus svarsto ir sprendimus priima posėdžiuose.

10.     Komisijos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Komisijos pirmininkas arba, jo pavedimu, Komisijos pirmininko pavaduotojas.

11.     Komisijos posėdžiai paprastai rengiami Seimo rūmuose Komisijos pirmininko paskirtu laiku.

12.     Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių.

13.     Jei Komisijos narys posėdyje dalyvauti negali, jis privalo apie tai pranešti Komisijos pirmininkui.

14.     Negalintys dalyvauti Komisijos posėdyje Komisijos nariai savo nuomonę svarstomais klausimais gali pateikti raštu. Raštu pateikta nuomonė turi būti paskelbta posėdyje.

15.     Komisijos posėdžiai paprastai yra uždari. Atskiru Komisijos sprendimu gali būti rengiamas viešas Komisijos posėdis. Komisijos posėdžiai ta apimtimi, kuria juose svarstoma įslaptinta informacija, visuomet yra uždari.

IV.         PASIRENGIMAS KOMISIJOS POSĖDŽIUI

16.     Komisijos posėdžio darbotvarkės (toliau – darbotvarkė) projektą parengia Komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas Komisijos pirmininko pavaduotojas, atsižvelgdamas į Komisijos narių, apkaltos iniciatorių atstovo bei asmens, kuriam taikoma apkalta, arba jo advokato pasiūlytus klausimus. Į darbotvarkės projektą paprastai įtraukiami tik tie klausimai, kuriuos Komisijos nariai, apkaltos iniciatorių atstovas, asmuo, kuriam taikoma apkalta, arba jo advokatas pasiūlė ne vėliau kaip 1 dieną iki atitinkamo Komisijos posėdžio. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama klausimui svarstyti reikalinga medžiaga. Jei Komisijos nario pasiūlytas klausimas į darbotvarkės projektą neįtrauktas, jį pateikusiam Komisijos nariui Komisijos posėdžio pradžioje pasiūloma kalbėti dėl darbotvarkės. Darbotvarkę tvirtina Komisija savo sprendimu.

17.     Komisijos posėdžio metu Komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas, kiti Komisijos nariai, apkaltos iniciatorių atstovas, asmuo, kuriam taikoma apkalta, arba jo advokatas turi teisę pasiūlyti įtraukti į darbotvarkę ir naujų klausimų.

18.     Darbotvarkėje paprastai nurodomas kiekvieno svarstomo klausimo pavadinimas, pranešėjai, Komisijos sprendimų projektų (toliau – projektas) rengėjai.

19.     Komisijai nusprendus, svarstomu darbotvarkės klausimu turi būti pateiktas projektas. Prie projekto pridedama visa reikalinga medžiaga.

20.     Parengtas projektas ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki Komisijos posėdžio pradžios įteikiamas Komisijos sekretoriui, kuris pasirūpina, kad projektas būtų pateiktas Komisijos nariams susipažinti. Ši taisyklė netaikoma, jeigu klausimo, dėl kurio turi būti priimtas sprendimas, svarstymo būtinybė atsirado vėliau, nei likus 12 valandų iki Komisijos posėdžio. Komisijos nariai, apkaltos iniciatorių atstovas, asmuo, kuriam taikoma apkalta, arba jo advokatas savo pastabas dėl projekto Komisijos sekretoriui gali pateikti raštu. Komisijos sekretorius privalo pasirūpinti, kad pastabos būtų pateiktos svarstyti kartu su projektu.

21.     Su Komisijos posėdžiui gauta medžiaga kiti asmenys gali susipažinti Komisijos sprendimu. Su Komisijos posėdžiui gauta įslaptinta informacija turi teisę susipažinti tik tie asmenys, kurie turi teisę susipažinti su atitinkama įslaptinta informacija įstatymų nustatyta tvarka.

V.          KOMISIJOS POSĖDŽIO DALYVIAI

22.     Komisijos posėdžiuose dalyvauja Komisijos nariai, Komisijos sekretorius, Komisijos posėdžio pirmininko pavedimu – kiti Komisijai padedantys Seimo kanceliarijos darbuotojai ir, Komisijos kvietimu, kiti asmenys.

23.     Komisijos posėdyje turi teisę dalyvauti apkaltos iniciatorių atstovas, taip pat asmuo, kuriam taikoma apkalta, arba jo advokatas. Apkaltos iniciatorių atstovas, asmuo, kuriam taikoma apkalta, arba jo advokatas apie Komisijos posėdžių laiką ir vietą yra informuojami ta pačia tvarka, kaip ir Komisijos nariai. Informuoto apkaltos iniciatorių atstovo, asmens, kuriam taikoma apkalta, arba jo advokato neatvykimas nekliudo Komisijai posėdžiauti. Advokato užsiėmimas profesine veikla negali būti pagrindas atidėti Komisijos posėdį ar daryti pertrauką.

24.     Komisijos posėdžiuose ta apimtimi, kuria juose yra svarstoma įslaptinta informacija, nedalyvauja asmenys, pagal įstatymus neturintys teisės susipažinti su atitinkama įslaptinta informacija.

25.     Teisę siūlyti Komisijai į posėdį kviesti liudytojus, ekspertus, specialistus turi Komisijos nariai, apkaltos iniciatorių atstovas ir asmuo, kuriam taikoma apkalta, ar jo advokatas. Dėl siūlomų kviesti ekspertų ir specialistų Komisija priima sprendimą pagal atitinkamų institucijų pateiktas kandidatūras.

26.     Visuomenei apie Komisijos posėdį paskelbiama Seimo rūmuose įrengtoje skelbimų lentoje bei interneto tinklapyje. Komisijos nariams ir kitiems asmenims, turintiems teisę ar privalantiems dalyvauti Komisijos posėdyje, apie rengiamą Komisijos posėdį, jo vietą ir laiką pranešama asmeniškai, ne vėliau kaip likus 12 valandų iki posėdžio pradžios.

VI.         KOMISIJOS POSĖDŽIO TVARKA

27.     Komisijos posėdyje svarstant atskirus darbotvarkės klausimus, paprastai pirmiausiai svarstomas klausimas yra pristatomas ir išklausoma Komisijos narių nuomonė. Po to savo nuomonę gali pareikšti ir kiti posėdžio dalyviai.

28.     Svarstomą projektą ar kitą Komisijos veiklos klausimą paprastai pristato Komisijos nariai. Pristatyti svarstomą klausimą turi teisę ir kiti posėdžio dalyviai. Pristatant svarstomą klausimą, išdėstoma jo esmė.

29.     Darbotvarkės klausimui pristatyti paprastai skiriama iki 10 minučių, Komisijos nario, kitų posėdžio dalyvių nuomonei pareikšti – iki 5 minučių. Prireikus Komisijos posėdžio pirmininkas gali nustatyti kitokią pristatymo ar nuomonės pareiškimo trukmę.

30.     Kiekvienu darbotvarkės klausimu Komisijos nariai (išskyrus pirmininką ar jo įgaliotą Komisijos pirmininko pavaduotoją, arba Komisijos narį, atsakingą už atitinkamą darbotvarkės klausimą), taip pat kiti posėdžio dalyviai turi teisę kalbėti ne daugiau kaip 2 kartus (neįskaitant klausimų, replikų, nuomonės dėl procedūros pareiškimo, pasiūlymų nutraukti diskusijas, atmesti pateiktą projektą ar atidėti svarstomą klausimą).

31.     Darbotvarkės klausimai svarstomi lietuvių kalba. Jos nemokantiems posėdžio dalyviams užtikrinama teisė kalbėti gimtąja kalba arba kita kalba, kurią jie moka. Tokiu atveju posėdžio dalyviai turi teisę naudotis vertėjo paslaugomis.

32.     Liudytojai, ekspertai ir specialistai kviečiami ir apklausiami pagal baudžiamojo proceso taisykles: jie įspėjami dėl atsakomybės už atsisakymą ar vengimą duoti parodymus ir už žinomai melagingus parodymus, o apie įspėjimą patvirtinama jų parašais.

33.     Žodį pasisakyti Komisijos nariams ar kitiems asmenims suteikia Komisijos posėdžio pirmininkas. Klausimus liudytojams, ekspertams ar specialistams pirmas užduoda Komisijos posėdžio pirmininkas, po to – kiti Komisijos nariai. Vėliau Komisijos posėdžio pirmininkas gali leisti užduoti klausimus apkaltos iniciatorių atstovui ir asmens, kuriam taikoma apkalta, advokatui.

34.     Komisijos posėdžio pirmininkas klausti ir pasisakyti gali be eilės.

35.     Gavęs teisę užduoti klausimą, Komisijos narys paprastai privalo užduoti konkretų ne ilgesnį kaip 2 minučių trukmės klausimą ir nurodyti, kam jis adresuojamas. Išklausęs atsakymą, klausiantysis turi teisę užduoti papildomus klausimus, tačiau jie turi būti susiję su pirmuoju klausimu. Papildomų klausimų ir atsakymų bendra trukmė paprastai negali viršyti 10minučių.

 

VII.       TVARKOS UŽTIKRINIMAS KOMISIJOS POSĖDYJE

36.     Komisijos posėdžio pirmininkas perspėja asmenis, nesilaikančius šio Reglamento, ir gali nutraukti jų kalbą.

37.     Komisija, priėmusi protokolinį sprendimą, gali pašalinti iš Komisijos posėdžių salės asmenis, kliudančius jai normaliai dirbti.

38.     Viešo Komisijos posėdžio metu Komisijos posėdžių salėje asmenys iš savo vietų gali įrašinėti, stenografuoti ar užrašinėti posėdį, fotografuoti ar filmuoti, daryti vaizdo įrašus. Fotografuoti ar filmuoti, daryti vaizdo įrašus, jei dėl to reikia vaikščioti po Komisijos posėdžių salę ar naudoti specialią apšvietimo techniką, taip pat tiesiogiai transliuoti posėdžius per radiją ar televiziją galima tik Komisijos posėdžio pirmininko leidimu. Komisija gali uždrausti bet kam įeiti į Komisiją aptarnaujančių asmenų darbo, dokumentų saugojimo patalpas, jeigu būtina užtikrinti netrikdomą šių darbuotojų darbą, apsaugoti Komisijos turimus dokumentus.

39.     Jei yra pagrindo manyti, kad Komisijos posėdžio metu gali kilti grėsmė posėdžio dalyvių saugumui, Komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas Komisijos pirmininko pavaduotojas gali kreiptis į Vadovybės apsaugos departamentą, kad šis užtikrintų įeinančių į posėdžių salę asmenų dokumentų ir daiktų patikrinimą ar asmenų apžiūros atlikimą.

VIII.      KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

40.     Komisijos posėdžiai protokoluojami. Juos rašo pagal teismo posėdžių protokolavimo pagrindines taisykles Komisijos sekretorius.

41.     Komisijos posėdžio protokole turi būti nurodoma: protokolo eilės numeris, posėdžio vieta ir laikas (kada jis buvo pradėtas ir baigtas); jame dalyvavę Komisijos nariai, sekretorius, kiti asmenys; Komisijos veiksmai iš eilės, kaip jie buvo atliekami; Komisijos narių ir kitų asmenų pareiškimai bei prašymai; Komisijos protokoliniai sprendimai; nuoroda apie atskirų Komisijos sprendimų priėmimą; nuorodos apie Komisijos pakviestus asmenis; nuorodos apie gautas ekspertų ir specialistų išvadas; turinys viso to, ką Komisijos posėdžio dalyviai prašė įrašyti į protokolą; buvę Komisijos posėdžio tvarkos pažeidimo faktai ir pažeidėjai, taip pat Komisijos posėdžio pirmininko patvarkymai. Ekspertai ir specialistai savo išvadas pateikia raštu ir pasirašo. Prie posėdžio protokolo pridedami liudytojų, ekspertų ir specialistų apklausų protokolai, kuriuose nurodomi šių asmenų anketiniai duomenys, taip pat nurodoma tai, kad jiems išaiškintos teisės ir pareigos, jų duotų parodymų, paaiškinimų turinys.

42.     Liudytojų, ekspertų, specialistų parodymai ir paaiškinimai protokoluojami Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

43.     Asmenys, kurie Komisijos posėdyje davė parodymus arba paaiškinimus, turi teisę perskaityti apklausos protokole savo parodymų ar paaiškinimų įrašus, prašyti papildyti apklausos protokolą, padaryti jame pataisas. Po to minėti asmenys apklausos protokolą turi pasirašyti.

44.     Posėdžio protokolą pasirašo Komisijos posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

45.     Posėdžio dalyviai gali su posėdžio protokolu susipažinti ir pateikti savo pastabas, taip pat nurodyti jo neteisingumą ar neišsamumą. Pateiktas pastabas išnagrinėja Komisijos posėdžio pirmininkas ir, jeigu su jomis sutinka, patvirtina jų teisingumą bei prideda prie posėdžio protokolo.

46.     Jeigu Komisijos posėdžio pirmininkas nesutinka su pastabomis, jos pateikiamos nagrinėti Komisijos posėdyje.

47.     Išnagrinėjusi pastabas, Komisija priima motyvuotą sprendimą patvirtinti jų teisingumą arba jas atmesti. Pastabos dėl Komisijos posėdžio protokolo ir Komisijos priimtas sprendimas pridedami prie posėdžio protokolo.

48.     Daromi Komisijos posėdžių garso įrašai. Juos saugo Komisijos pirmininko iš Seimo kanceliarijos pasiūlytų asmenų paskirti darbuotojai. Minėti įrašai arba jų dalis prireikus iššifruojami Komisijos pirmininko ar jo pavaduotojo nurodymu. Šiuo atveju iššifruoti įrašai prilyginami Komisijos posėdžio protokolui. Posėdžio dalyviai turi teisę susipažinti su posėdžio garso įrašu.

IX.         KOMISIJOS SPRENDIMAI

49.     Įgyvendindama savo įgaliojimus Komisija priima sprendimus, kurie įforminami atskiru dokumentu arba įrašomi į Komisijos posėdžio protokolą.

50.     Komisijos sprendimai priimami Komisijos posėdžiuose atviru balsavimu posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Ši dauguma paprastai nustatoma Komisijos posėdžio pirmininkui paklausus, ar yra prieštaraujančiųjų. Jeigu prieštaraujančiųjų nėra, Komisijos posėdžio pirmininkas paskelbia “Priimta”. Jeigu yra bent vienas prieštaraujantysis, balsuojama rankų pakėlimu. Šiuo atveju balsus suskaičiuoja Komisijos posėdžio pirmininkas. Jeigu suskaičiuojama balsų dauguma, Komisijos posėdžio pirmininkas paskelbia “Priimta”, jeigu daugumos nėra – “Nepriimta”. Taip pat skaičiuojama, kas balsavo prieš ar susilaikė.

51.     Komisijos galutinei išvadai patvirtinti reikia daugiau kaip pusės visų Komisijos narių balsų daugumos.

52.     Komisijos narys Komisijos posėdžiuose turi tik vieną balsą. Jei balsai pasidalija po lygiai, lemia Komisijos posėdžio pirmininko balsas.

53.     Atskiru dokumentu įformintus Komisijos sprendimus pasirašo Komisijos posėdžio pirmininkas.

54.     Komisijos sprendimai įforminami jų priėmimo data.

55.     Komisijos sprendimai, jei juose pačiuose nenumatyta kita įsigaliojimo data, įsigalioja nuo jų priėmimo dienos.

56.     Komisijos posėdyje pritarus projektui, jį rengęs Komisijos narys ar Seimo kanceliarijos darbuotojas turi jį suredaguoti, atsižvelgdamas į posėdyje priimtas pataisas, ir, prireikus, galutinę sprendimo redakciją suderinti su Komisijos posėdžio pirmininku. Posėdyje priėmus projekto pataisas, Komisija gali galutinį sprendimo redagavimą pavesti Komisijos narių grupei. Grupės darbą koordinuoja Komisijos paskirtas narys. Jis yra atsakingas, kad sprendimo galutinė redakcija būtų įforminta laiku.

57.     Komisijos sprendimai prireikus siunčiami atitinkamiems adresatams. Posėdžio protokoluose įrašyti sprendimai, jeigu reikia, siunčiami atitinkamiems adresatams kaip posėdžio protokolo išrašai.

58.     Paaiškėjus naujoms reikšmingoms aplinkybėms, Komisija jos narių ar kitų posėdžio dalyvių iniciatyva gali peržiūrėti priimtus sprendimus. Ši nuostata netaikoma galutinei Komisijos išvadai.

59.     Galutinę išvadą Komisija priima uždarame posėdyje, dalyvaujant tik Komisijos nariams ir, Komisijos sprendimu, Komisijos sekretoriui bei kitiems Komisijai padedantiems Seimo kanceliarijos darbuotojams.

60.     Nesutinkantys su Komisijos galutine išvada Komisijos nariai turi teisę pareikšti atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie Komisijos galutinės išvados.

X.          VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

61.     Po kiekvieno Komisijos posėdžio gali būti parengiamas pranešimas visuomenės informavimo priemonėms. Pranešimą raštu arba žodžiu gali pateikti tik Komisijos primininkas ar jo įgaliotas Komisijos narys.

XI.         BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

62.     Šiame Reglamente ir kituose teisės aktuose nenumatyti Komisijos darbo tvarkos klausimai sprendžiami Komisijai priimant sprendimą šio Reglamento IX skirsnyje nustatyta tvarka.

63.     Šis Reglamentas gali būti keičiamas kiekvieno Komisijos nario pasiūlymu. Pasiūlymai pakeisti šį Reglamentą pateikiami Komisijos pirmininkui. Jis pasirūpina, kad pasiūlymai būtų perduoti svarstyti visiems Komisijos nariams.
Naujausi pakeitimai - .
Interneto Vartotojas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo laikinosios komisijos  >   Specialioji tyrimo komisija Respublikos Prezidentui Rolandui Paksui pateiktų kaltinimų pagrįstumui ir rimtumui ištirti bei išvadai dėl siūlymo pradėti apkaltos procesą parengti

LR Seimas