Lietuvos Respublikos Seimas

Parlamentinė kontrolė Seimo VI(pavasario) sesijoje

Parlamentinė kontrolė ir jos įgyvendinimas

Parlamentinės kontrolės įgyvendinimas, kaip ir įstatymų leidyba bei biudžeto formavimas, yra nepaprastai svarbi Seimo funkcija. Komitetas pagal savo kompetenciją vykdė valstybės valdymo ir savivaldybių institucijų parlamentinę kontrolę, kurią įgyvendino bendradarbiaudamas su valdymo ar administravimo reformų rengime dalyvaujančiomis ir jas vykdančiomis valstybinėmis institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis: Vidaus reikalų ministerija, apskritimis, savivaldybių institucijomis, Lietuvos savivaldybių asociacija.

Komitetas 2003 m. kovo 12 d. susitiko su Vyriausybės atstovais apskrityse aptarti Vietos savivaldos ir Savivaldybių administracinės priežiūros naujos redakcijos įstatymo taikymo procedūrų ir iškylančių problemų. Susitikimo metu aptartos galimybės tobulinti įstatymą ir Vyriausybės atstovų ir Vidaus reikalų ministerijos atstovų tarpusavio įsipareigojimai dėl įstatymo tobulinimo.

Kovo 17 d. komiteto posėdyje svarstytas klausimas dėl viešojo juridinio asmens subjektų koncepcijos rengimo. Komitetas kreipėsi į Seimo valdybą dėl siūlymo Vyriausybei parengti Viešojo juridinio asmens subjektų koncepciją ir sustabdyti visų, susijusių su šia koncepcija, įstatymų projektų svarstymą Seime, tačiau valdyba nusprendė sudaryti Seimo darbo grupę šiai koncepcijai parengti ir į Vyriausybę nesikreipė. Kol kas darbo grupė savo išvadų nepateikė ir šis klausimas liko neišspręstas ir komitetas negali užbaigti apsvarstyti eilės įstatymų projektų.

Atsižvelgdamas į piliečių prašymus, komitetas svarstė dėl advokatų darbo apmokėjimo teikiant valstybės paramą socialiai remtiniems asmenims savivaldybėse. Buvo nuspręsta pasiūlyti Teisingumo ministerijai išnagrinėti tikrą biudžetinių lėšų poreikį šioms paslaugoms atlikti savivaldybėse.

Balandžio 3 dieną Komitetas organizavo pasitarimą Dėl vidaus ir išorės audito savivaldybėse. Pasitarime dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos, Biudžeto ir finansų komiteto, Finansų ministerijos, Valstybės kontrolės, Savivaldybių kontrolierių asociacijos atstovai. Pasitarimo metu susitarta kas atliks savivaldybių vidaus ir išorės auditą ir atsižvelgiant į tai bus parengti atitinkami įstatymų projektai, kaip Vietos savivaldos, Valstybės kontrolės, Viešojo administravimo ir kitų įstatymų pakeitimo ir papildymo įstatymų projektai.




Naujausi pakeitimai - 2004 01 05.
Genovaitė Jasaitienė



   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Parlamentinė kontrolė

LR Seimas