Lietuvos Respublikos Seimas

2003m. gruodžio 22d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

(2003-12-22)

 

SVARSTYTA: PASIŪLYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ASOCIACIJŲ ĮSTATYMO PROJEKTUI NR.IXP-1757(3)

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Seimo Pirmininkas

Artūras Paulauskas

Siūlau 16 straipsnio 2 dalies 11 punkte po žodžių ,,profesinių sąjungų” įrašyti žodžius ,,meno kūrėjų organizacijų” ir šį punktą išdėstyti taip:

,,11) vykdyti profesinių sąjungų, meno kūrėjų organizacijų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šios funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;”.

 

Nepritarti

NUSPRĘSTA:

Nepritarti Seimo Pirmininko pasiūlymui dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS ASOCIACIJŲ ĮSTATYMO PROJEKTO NR.IXP-1757(3).

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 35, 254, 259, 260, 261, 262, 263, 266, 267, 269, 281, 284, 286, 293 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1558(2)

NUSPRĘSTA:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Policijos rėmėjų įstatymo 2,4, 5, 6, 8, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo ,šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo bei Įstatymo papildymo 5(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-2985

NUSPRĘSTA:

Grąžinti iniciatoriams tobulinti įstatymo projektą.

SVARSTYTA: Viešojo administravimo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2986

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą.

SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso 30 ir 230 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2987

NUSPRĘSTA:

Grąžinti iniciatoriams tobulinti įstatymo projektą.

SVARSTYTA: Politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1704

NUSPRĘSTA:

Daryti svarstyme pertrauką.

SVARSTYTA: Įstatymo dėl Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų ratifikavimo projektas IXP-3098 ES

NUSPRĘSTA:

Daryti svarstyme pertrauką.

SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso 13, 162, 191, 196, 197, 203, 206, 216, 219, 221, 309 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 198(1) ir 198(2) straipsniais įstatymo projektas IXP-3077 ES

NUSPRĘSTA:

Daryti svarstyme pertrauką.

SVARSTYTA: Baudžiamojo proceso kodekso 154 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-3078 ES

NUSPRĘSTA:

Daryti svarstyme pertrauką.

SVARSTYTA: Seimo nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo" pakeitimo projektas IXP-3100

NUSPRĘSTA:

Pritarti pateiktam Seimo nutarimo projektui.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 51, 224, 242, 259(1) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 51(14), 51(15), 51(17), 89(1) straipsniais įstatymo projektas IXP-3105

ES

NUSPRĘSTA:

Daryti svarstyme pertrauką.

SVARSTYTA: Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos ir Europos policijos biuro bendradarbiavimo susitarimo ratifikavimo projektas IXP-3123 ES

NUSPRĘSTA:

Pritarti pateiktam Seimo nutarimo projektui.

 

 

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja,

Aidena Jankauskaitė,

2396795

e-paštas:aidena.jankauskaite@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2004 01 05.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas