Lietuvos Respublikos Seimas

Sprendimas DĖL KARIŲ RENGIMO TOBULINIMO IR GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS VEIKLOS PERSPEKTYVŲ

2003 m. gruodžio 17 d. Nr. 10

Vilnius

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas 2003 m. spalio 15 d. ir 2003 m. gruodžio 17 d. posėdžiuose svarstė karių rengimo klausimus, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (toliau – Lietuvos karo akademijos) veiklos perspektyvas ir Lietuvos karo akademijos 2004 – 2006 metų strategijos projektą.

Posėdžiuose dalyvavo: Komiteto pirmininkas A.Sadeckas, Komiteto pirmininko pavaduotojas A.Kašėta, Komiteto nariai: A.Gricius, G.Jakavonis, A.Matulevičius, N.Medvedev, G.Purvaneckienė, E.Skarbalius, N.Steiblienė; Krašto apsaugos ministras L.Linkevičius, Lietuvos Kariuomenės vadas gen. mjr. J.A.Kronkaitis, KAM atstovai: viceministras J.Gečas, valstybės sekretorius V.Sarapinas, ministerijos sekretorius P.Malakauskas, ministerijos sekretorė J.Raguckienė, ministerijos sekretorius J.Lileika; Lauko pajėgų vadas brg. gen. V.Tutkus; Lietuvos karo akademijos virš. plk. A.Vyšniauskas; Komiteto vyr. patarėjas D.Valiulis, patarėjas V.Smirnovas, padėjėja A.Šatkauskaitė.

Komitetas, įvertinęs pateiktą medžiagą ir išklausęs Komiteto narių bei kitų posėdyje dalyvavusių asmenų nuomones,

konstatuoja:

Lietuvos karo akademija nuosekliai įgyvendino jai įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, buvo pertvarkytos bei išplėstos studijų programos, patobulinta Akademijos struktūra.

Komitetas, iš esmės pritaria Lietuvos karo akademijos 2004 – 2006 metų strategijos projektui, parengtam, atsižvelgiant į šiuo metu vykstančias krašto apsaugos sistemos reformas, susijusias su Lietuvos ginkluotųjų pajėgų integracija į NATO pajėgas. Komitetas sutinka, kad turėtų būti peržiūrėtas Lietuvos karo akademijos planuojamas rengti karininkų skaičius, ieškomos naujos bendradarbiavimo su kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis institucijomis formos bei Akademijos mokymo bazės bei infrastruktūros panaudojimo galimybės.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas siūlo:

Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

Esant būtinumui, parengti ir pateikti Seimui svarstyti įstatymų projektus, reikalingus įgyvendinti Lietuvos karo akademijos veiklos strategiją.

Krašto apsaugos ministerijai:

Kartu su Vidaus reikalų ministerija, Valstybės saugumo departamentu bei Specialiųjų tyrimų tarnyba išnagrinėti bendradarbiavimo perspektyvas, rengiant specialistus šioms institucijoms.

Atsižvelgiant į mažėsiantį reformuojamos krašto apsaugos sistemos karininkų poreikį, taip pat atsižvelgiant į bendradarbiavimo su kitomis institucijomis praktiką specialistų rengimo srityje, nustatyti adekvatų planuojamą rengti kariūnų skaičių ir atitinkamai tobulinti Lietuvos karo akademijos 2004 – 2006 metų strategijos projektą.

Vidaus reikalų ministerijai:

Organizuojant vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų veiklą, išnagrinėti galimybes nekurti naujos, bet maksimaliai išnaudoti Lietuvos karo akademijos ir Lietuvos teisės universiteto turimą materialinę bazę bei šių aukštųjų mokyklų mokslinį – pedagoginį potencialą.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 12 24.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Sprendimai

LR Seimas