Lietuvos Respublikos Seimas

2003-12-22

Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto sutarties dėl bendradarbiavimo bei abipusės pagalbos ekstremalių situacijų prevencijos srityje ir likviduojant jų padarinius ratifikavimo įstatymo projektui Nr. IXP-3096

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šiuos klausimus:

Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto sutarties dėl bendradarbiavimo bei abipusės pagalbos ekstremalių situacijų prevencijos srityje ir likviduojant jų padarinius ratifikavimo įstatymo projektą Nr. IXP-3096. Po svarstymo Komiteto nariai pritarė pateiktam ratifikavimo įstatymo projektui. Projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Egidijus Vareikis bei Krašto apsaugos ministerijos viceministras Jonas Gečas. Sutartis suteiks galimybę Lietuvos Respublikai gauti reikiamą pagalbą katastrofų ir didelių avarijų atvejais, paspartins gelbėtojų grupių ir įrangos pristatymą, kadangi pagal sutartį taikoma supaprastinta vykimo per valstybės sieną tvarka. Pagalbą teikiančioji šalis padeda pagalbos prašančiajai šaliai pajėgomis ir įranga gaisrams gesinti, techninei ir medicinos pagalbai teikti, kitiems gelbėjimo darbams atlikti, taip pat potvynių, radioaktyviosios ir cheminės taršos, ekologinių nelaimių ir kitų ekstremalių situacijų padariniams likviduoti. Sutartis sudaroma neribotam laikui. Šiuo metu Lietuva jau yra pasirašiusi bendradarbiavimo ir pagalbos teikimo sutartis su Vokietija, Lenkija, Latvija, Vengrija. Lietuvos Respublikos Seimas visas šias sutartis jau yra ratifikavęs.

Įstatymo dėl Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų ratifikavimo projektą Nr. IXP-3098. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė patobulintam ratifikavimo įstatymo projektui. Projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Egidijus Vareikis bei Teisingumo ministerijos viceministras Gintaras Švedas. Teikiama ratifikuoti Konvencija priskiriama prie tarptautinių dokumentų, skirtų kovai su organizuotu nusikalstamumu, sukčiavimu bei korupcija. Minėta konvencija – vienas iš nedaugelio Europos Tarybos dokumentų, kurio narėmis gali tapti ne tik Europos Tarybos narės, bet ir kitos pasaulio valstybės, dalyvavusios Konvencijos rengime. Šiuo metu Konvenciją pasirašė 33 valstybės, o ratifikavo – 3. Dėl šios priežasties šis dokumentas iki šiol dar nėra įsigaliojęs (tam, kad ši tarptautinė sutartis įsigaliotų būtina, kad ją ratifikuotų penkios valstybės, tarp jų ne mažiau kaip trys Europos Tarybos narės). Konvencija įpareigoja valstybes kriminalizuoti Konvencijoje numatytas veikas, nustatyti juridinių asmenų atsakomybę. Šiuo įpareigojimu tarptautinė valstybių bendrija siekia, kad valstybės, nustatydamos sunkiausią atsakomybės formą už atskirus nusikaltimus, efektyviai kovotų su modernių technologijų pagalba daromais nusikaltimais. Konvencija taip pat įpareigoja Susitariančiąsias Šalis teikti skubią ir visapusišką savitarpio pagalbą tiriant ar nagrinėjant baudžiamąsias bylas dėl elektroninių nusikaltimų. Tuo tikslu Konvencijos 35 straipsnis įpareigoja Susitariančiąsias Šalis paskirti 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę veikiančią instituciją, kuri galėtų teikti technines konsultacijas ir atlikti Konvencijoje nurodytus veiksmus. Lietuvoje tokia institucija bus Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Atsižvelgiant į egzistuojančius teisinių sistemų skirtumus, į kiekvienos Konvencijos dalyvės nacionalinės teisės ypatumus, bei siekiant efektyvaus Konvencijos taikymo, Konvencija numato tiek išlygų, tiek pareiškimų galimybę. Atsižvelgiant į Baudžiamojo kodekso, Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas bei siekiant užtikrinti veiksmingą tarptautinį bendradarbiavimą, minėta konvencija ratifikuojama su tam tikromis išlygomis ir pareiškimais. Tokiu keliu yra išsprendžiami egzistuojantys neatitikimai tarp Lietuvos Respublikos įstatymų bei Konvencijos nuostatų.

Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos ir Gruzijos sutarties dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo įstatymo projektą Nr. IXP-3097. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė ratifikavimo įstatymo projektui pataisytam pagal Teisės departamento pastabas. Projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Justinas Karosas bei Finansų ministerijos Mokesčių departamento Tarptautinio apmokestinimo skyriaus vyriausia specialistė Ksenija Vasiljeva. Lietuvos Respublikos ir Gruzijos sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos buvo pasirašyta Tbilisyje 2003 m. rugsėjo 11 d. Šiuo metu taikoma apie trisdešimt dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių. Sutarties įsigaliojimas bei taikymas turėtų skatinti Gruzijos rezidentus investuoti į Lietuvos Respublikos ūkį, tuo pačiu turėtų užkirsti kelią mokesčių slėpimui.

Įstatymo dėl 1992 metų konvencijos dėl tarpvalstybinio pramoninių avarijų poveikio ratifikavimo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-3116. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė iniciatorių pateiktam įstatymo projektui. Pastarąjį pristatė Komiteto išvadų rengėjas Justinas Karosas. Teikiamo įstatymo projekto tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos dėl vienos civilinės saugos ir gelbėjimo institucijos sukūrimo šalyje bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komiteto 2003 m. spalio 30 d. sprendimo dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Civilinės saugos departamento prie Krašto apsaugos ministerijos sujungimo nuostatas. Įgyvendinant šias nuostatas pirmuoju etapu (nuo 2004 m. balandžio 1 d.) Civilinės saugos departamentas taps pavaldus Vidaus reikalų ministerijai. Antruoju etapu (nuo 2005 m.) bus rengiami teisės aktų projektai, siekiant sukurti vieną civilinės saugos ir gelbėjimo instituciją. Teikiamo įstatymo projektas yra būtinas, nes juo nustatomas Civilinės saugos departamento pavaldumas.

Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos ir Europos policijos biuro bendradarbiavimo susitarimo ratifikavimo projektą Nr. IXP-3123. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė pateiktam ratifikavimo įstatymo projektui, kurį pristatė Komiteto išvadų rengėjas Vaclov Stankevič. Lietuvos Respublikos ir Europos policijos biuro bendradarbiavimo susitarimas buvo pasirašytas 2003 m. spalio 30 d. Vilniuje. Minėtu susitarimu siekiama gerinti Europos Sąjungos valstybių narių, veikiančių per Europos policijos biurą (toliau – Europolas), ir Lietuvos Respublikos bendradarbiavimą kovojant su sunkiais tarptautinio pobūdžio nusikaltimais. Įtvirtindamas teisinius tokio bendradarbiavimo pagrindus susitarimas prisidėtų prie Lietuvos Respublikos pasirengimo priimti Europos Sąjungos acquis policijos bendradarbiavimo sektoriuje ir padėtų užtikrinti tinkamą šalies įsipareigojimų, kylančių dėl būsimos narystės Europos Sąjungoje, vykdymą.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 12 23.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas