Lietuvos Respublikos Seimas

V. P. Andriukaičio komandiruotės į Belgijos Karalystę (2003 12 5-6 ) ataskaita

LR Seimo valdybos 2003 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. 1871 Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis š.m. gruodžio 5-6 d. dalyvavo Europos Parlamente Briuselyje (Belgijos Karalystė) vykusiame buvusių Konvento dėl Europos ateities narių, atstovavusių nacionalinius parlamentus ir Europos Parlamentą, posėdyje, kurį surengė šį pusmetį ES pirmininkaujanti Italija.

Vytenis Povilas Andriukaitis dalyvavo gruodžio 4 d. vakare surengtoje Europos socialistų partijos (PES) Konvento narių darbo vakarienėje ir gruodžio 5 d. vykusiuose PES Konvento narių, nacionalinių parlamentų atstovų Konvente bei plenariniame nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento atstovų Konvente posėdžiuose, kurių metu buvo aptarta tarpvyriausybinės konferencijos (TVK) eiga ir bendros Konvento narių parlamentarų deklaracijos projektas.

Plenariniam nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento atstovų Konvente posėdžiui pirmininkavo Italijos parlamento atstovas Konvente Lamberto Dini, kuris išreiškė susirūpinimą TVK vykstančiomis derybomis, galinčiomis susilpninti Konvento pasiektą kompromisą dėl ES Konstitucinės sutarties projekto, ir pabrėžė šio susitikimo tikslą – perspėti TVK, kad Konvento nariai parlamentarai, dar kartą pareiškia, jog jie remia Konstitucinės sutarties projektą.

Posėdyje dalyvavęs Konvento Pirmininkas Valery Giscard D’Estaing sveikino Italijos iniciatyvą sukviesti šį pasitarimą, nes Konvento nariai, atstovavę nacionalinius parlamentus, nedalyvauja TVK ir gali tik netiesiogiai, per nacionalinės vyriausybes, įtakoti TVK eigą. Konvento Pirmininkas pabrėžė, kad Salonikų Vadovų Taryba sveikino Konstitucinės sutarties projektą, kaip gerą pagrindą pradėti diskusijas TVK. Todėl TVK užduotis yra tik patvirtinti arba pataisyti Konvento parengtą projektą ir nieko daugiau (“the role of IGC is to approve or to improve the text, but nothing else”). Dabar TVK traukiamasi nuo Konvento teksto ir, Valery Giscard D’Estaing nuomone, tai - nepriimtina. Konvento Pirmininkas pasiūlė svarstomą bendros deklaracijos tekstą adresuoti ne TVK, kaip buvo numatyta iš pradžių, o Europos Vadovų Tarybai, kuri rinksis š.m. gruodžio 12-13 d. Briuselyje. Nes Konventą dėl Europos ateities savo sprendimu įsteigė būtent Europos Vadovų Taryba.

Konvento Pirmininkas Valery Giscard D’Estaing taip pat pabrėžė, kad Konvento parengtas tekstas nustato ES institucinę pusiausvyrą ir nepažeidžia jokios ES valstybės narės: mažos, didelės ar vidutinės, interesų. Tai nuoseklus dokumentas, užtikrinantis valstybių ir piliečių lygybę. Tai dokumentas, kuriame nepasikliaujama vien aritmetiniu skaičiavimu ir kuriame ginamas Europos Sąjungos interesas. Valery Giscard D’Estaing tvirtinimu geriau jau neturėti jokios Konstitucijos nei turėti blogą, kuri sukaustytų Europą netinkamuose rėmuose ilgam laikui. Naujosios šalys stoja į ES pagal šiais metais įsigaliojusios Nicos sutarties nuostatas. Suprantamas ir gerbiamas jų susirūpinimas, tačiau svarbiausios naujosios sutarties nuostatos įsigalios tik 2009 metais. Todėl jos turi laiko pasiruošti permainoms. Dabar reikalingas platus Konstitucijos teksto aptarimas visoje ES. Reikia suprasti, kad bloga, “suluošinta” Konstitucija veda į neteisybę, neefektyvumą ir palaipsnį ES irimą. Todėl reikia išsaugoti ES institucinę pusiausvyrą, sudaryti prielaidas atsirasti stipriai Komisijai, galinčiai deramai atstovauti Sąjungos interesus ir netrukus pradėti rengti 2007 m. ES finansinę perspektyvą.

Italijos užsienio reikalų ministras Franco Frattini pritarė Konvento Pirmininkui, kad geriau neturėti jokios Konstitucijos nei turėti blogą. Ministras pabrėžė, kad Italija siekia sutarimo, remiantis tarpusavio supratimu. Instituciniai klausimai TVK nėra sutinkami vienareikšmiškai, todėl čia dar laukia pozicijų derinimas. Nors Italijos pasiūlymas į “passerelle” nuostatos įgyvendinimą įtraukti nacionalinius parlamentus susilaukė plataus palaikymo, kaip ir Europos Parlamento biudžetinių galių stiprinimas. TVK suprantama, kad siekiant, jog sprendimai ES būtų priimami atviriau, reikia remti Konvento pasiūlytą dvigubos daugumos balsavimo Taryboje formulę, o stipri Komisija ne visada reiškia, kad ją turi sudaryti po vieną komisarą iš kiekvienos šalies. Ministras Franco Frattini baigdamas pabrėžė, kad jei TVK nesutars dėl Konstitucinės sutarties artimiausiomis dienomis, tai vėliau sutarimą pasiekti bus dar sunkiau.

Europos Parlamento narys Mendez de Vigo informavo, kad Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komitetas š.m. gruodžio 2 d. parengė bendrą Europos Parlamento rezoliucijos projektą dėl TVK eigos. Šia rezoliucija remiamos Italijos pastangos suderinti TVK vyraujančius nacionalinius interesus ir patvirtinama, kad esminės Konstitucinės sutarties projekto pataisos TVK, kur valstybių interesus vienašališkai atstovauja jų vyriausybės, bus nepriimtinos. Rezoliucijoje remiama dvigubos daugumos balsavimo Taryboje formulė, Konvento pasiūlymai dėl ES institucinės reformos, įskaitant ir Komisijos sudėtį, sveikinamas Italijos pasiūlymas dėl sprendimų ES Užsienio ir saugumo politikos srityje priėmimo kvalifikuota balsų dauguma, smerkiamas atsisakymas įsteigti Teisėtvarkos tarybą, remiami Konvento siūlymai dėl ES finansinių ir biudžetinių nuostatų bei dėl konferencijos Euratomo sutarties peržiūrėjimui sušaukimo.

Europos socialistų frakcijos vardu kalbėjęs prof. Juergen Meyer iš Vokietijos išreiškė susirūpinimą TVK eiga, pažymėdamas, kad iš 105 Konvento narių 72 buvo parlamentarai ir kad Konvento parengtas projektas yra, visų pirma, parlamentarų pasiekimas. Vyriausybių atstovai TVK, vedami nacionalinio egotizmo, traukiasi nuo Konvento teksto. Todėl svarstomame bendros deklaracijos projekte reikia pirmiausia pabrėžti Konvente pasiektas parlamentarizmo pergales: Teisėkūros tarybos steigimą, Europos Parlamento galių stiprinimą, nepaliekant galimybės tolimesniam Konstitucijos projekto tobulinimui TVK pasibaigus (“rendez-vous” nuostata).

Europos liberalų partijos atstovų Konvente vardu kalbėjęs Andrew Duff pritarė bendros deklaracijos projektui ir prof. Juergen Meyer nuomonei dėl “rendez-vous” nuostatos. Europos Parlamento nario nuomone visas pozicijas galima suderinti jau šiandien, neatidedant sprendimų po Konstitucinės sutarties įsigaliojimo.

Europos liaudies partijos atstovų vardu kalbėjęs Europos Parlamento narys Elmar Brok sakė, kad naująja ES Konstitucija buvo mėginama išspręsti tris svarbiausias problemas: ES sprendimų priėmimo skaidrumą, ES demokratiškumą ir jos institucijų efektyvumą. TVK pažeidė atvirumo siekį, atsisakydama steigti Teisėkros tarybą, demokratiškumo siekį – mėgindama riboti Europos Parlamento galias dalyvauti ES biudžeto priėmimo procese, ir efektyvumo siekį – siūlydama nukelti sprendimus vėlesniam laikui pagal “rendez-vous” nuostatą. Elmar Brok nuomone bet koks ES institucinių klausimų sprendimo atidėliojimas yra nepriimtinas. Šie klausimai turėtų būti išspręsti š.m. gruodžio mėnesį įvyksiančio Europos Vadovų Tarybos susitikimo metu.

Airijos parlamentaras John Bruton, kalbėdamas apie Komisijos sudėtį, pabrėžė, kad didelė Komisija, kurioje vienai valstybei atstovauja daugiau nei po vieną Komisarą, yra ne kas kita kaip nuolat veikianti TVK. Tai jau ne Komisija, atstovaujanti ES interesus. Todėl svarstant, kas geriau, ar mažesnė ir stipresnė Komisija, paremta lygia komisarų rotacija, ar didelė Komisija, kurioje komisarų portfeliai yra maži ir neįtakingi, John Bruton ragino pritarti racionaliam Konvento pasiūlymui.

Lietuvos Seimo atstovas Konvente Vytenis Povilas Andriukaitis pasisakė už tai, kad šis Konvento narių parlamentarų forumas pasiųstų stiprų signalą TVK ir ES piliečiams, kad parlamentarai gina Konvento sprendimus “en bloc” ir, kad jie yra susirūpinę, kad TVK gali sugriauti Konvente pasiektą kompromisą. Todėl Lietuvos atstovas siūlė paremti Teisėkūros tarybos steigimą, dvigubos balsų daugumos balsavimą Taryboje su žemesniu nei Nicos sutartyje numatytu 62 % slenksčiu, Konvento pasiūlytą Komisijos sudėtį, teisiškai privalomą Pagrindinių Teisių Chartijos pobūdį ir stiprias Europos Parlamento galias, formuojant ES biudžetą. Vytenis Povilas Andriukaitis ragino priimti parengiamuosiuose posėdžiuose suderintą bendrą deklaraciją be papildomų pataisų.

Europos Parlamento narė Maria Berger siūlė įtraukti į Konstitucinės sutarties 2 straipsnį, įvardijantį ES vertybes, moterų ir vyrų lygybę bei mažumų teises.

Lenkijos Senato atstovė Konvente Genowefa Grabowska tvirtino, esanti susaistyta abiejų Lenkijos parlamento rūmų ir Vyriausybės pozicijos dėl balsavimo Taryboje pagal Nicos sutartį išsaugojimo. Sudėtinga Lenkijos vidaus politinė situacija, parlamentarės nuomone, palieka labai mažai manevro laisvės Lenkijos atstovams TVK.

Europos Parlamento narys Alain Lamassoure pripažino sudėtingą Lenkijos situaciją, tačiau pabrėžė, kad aštuoniolika mėnesių dirbusio Konvento sprendimus negalima taip lengvai perbraukti. Konvento pasiūlyta formulė paprastesnė ir suprantamesnė ES piliečiams, kurie kai kuriose ES šalyse turės balsuoti referendumuose dėl šios sutarties patvirtinimo.

Plenarinio posėdžio pabaigoje jo dalyviai bendru sutarimu priėmė bendrą Europos Konvento narių parlamentarų deklaraciją, skirtą Europos Vadovų Tarybai, vyksiančiai š.m. gruodžio 12-13 d. Briuselyje.

PRIDEDAMA:

1. Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komiteto 2003-12-02 Bendros Europos Parlamento rezoliucijos projektas dėl tarpvyriausybinės konferencijos eigos, 3 lapai,

2. Vytenio Povilo Andriukaičio 2003 m. gruodžio 5 d. pasisakymas dėl Bendros deklaracijos projekto, 1 lapas,

3. Bendra Europos Vadovų Tarybai skirta deklaracija, kurią priėmė 2003 m. gruodžio 5 d., penktadienį, Briuselyje dar kartą susirinkę Europos Konvento nariai parlamentarai, 2 lapai.

Komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis

L.Raulinaitytė, 239 67
Naujausi pakeitimai - 2003 12 22.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas