Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie 2003-12-17 d.

 

            Kaimo reikalų komitetas 2003 m. gruodžio 17 d. surengė išvažiuojamąjį posėdį Pakruojo rajono Žvirblonių žemės ūkio bendrovėje. Posėdyje svarstyti šalies pieno ūkio plėtros 2004 metais klausimai.

            Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta pažymėjo, kad šie metai šalies žemės ūkiui buvo nelengvi, tačiau mūsų ūkininkai savo darbštumo ir atkaklumo dėka juos baigia gana sėkmingai.

Nors gamta šiais metais buvo palankesnė nei pernai, tačiau būta didelių sukrėtimų būtent pieno sektoriuje. Siekiant stabilizuoti padėtį Kaimo reikalų komiteto siūlymu Seimas balandžio 22 d. priėmė rezoliuciją “Dėl žemės ūkio konkurencingumo stiprinimo, Lietuvai stojant į Europos Sąjungą”, o kiek vėliau pakeitė ir valstybės biudžeto įstatymą, skirdamas žemės ūkiui papildomai 103 mln. litų. Didžioji dalis šios sumos atiteko pieno sektoriui.

Seimas jau patvirtino kitų metų biudžete 55 proc. ES lygio tiesiogines išmokas mūsų žemės ūkio produkcijos gamintojams. Spalio mėnesį buvo pakeisti keli mokestiniai įstatymai,  kad būtų sudarytos palankesnės ekonominės sąlygos žemės ūkio kooperatyvų veiklai. Seimas po svarstymo pritarė Komiteto siūlymui sumažinti PVM žuvies ir mėsos produktams.

            G. Kniukšta atkreipė posėdžio dalyvių dėmesį į tai, kad Seimo patvirtintoje Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijoje viena iš svarbiausiųjų prioritetinių krypčių yra pieninė galvijininkystė.  Todėl Seimo Kaimo reikalų komitetas, vykdydamas parlamentinę kontrolę, ypač didelį dėmesį skiria nutarimų liečiančių pieno ūkio vystymo ir jo skatinimo įgyvendinimui, bando įsiklausyti į visus žemdirbių pasiūlymus ir jautriai į juos reaguoti.

            Posėdyje aptartos pieno supirkimo kainų prognozės nuo 2004 m. sausio mėn. iki 2004 m. gegužės 1 d. kai Lietuva įstos į ES.

            Žemės ūkio ministerijos ir Agrarinės ekonomikos instituto paskaičiavimais per šį laikotarpį pieno perdirbimo įmonės galėtų supirkti rūšinį pieną po 420-430 Lt/t., tačiau posėdyje dalyvavusių pieno perdirbimo įmonių atstovai teigė, kad  įmonės  negalės mokėti net šių metų pradžios lygio kainų ir 2004 m. pirmo ketvirčio pieno supirkimo kaina galės būti 370-390 Lt/t..

            Posėdyje buvo akcentuota nuomonė, kad savo galimybes turi atskleisti perdirbėjai ir jie buvo pakviesti siekti kompromisinio susitarimo.

            Per 2004 metų sausio-balandžio mėnesius numatoma skirti 49,6 mln. litų valstybės paramos. Tai santykinai padidintų pieno supirkimo kaina 163 Lt/t.

            Agrarinės ekonomikos instituto  skyriaus vedėja Irena Kriščiukaitienė  informavo posėdžio dalyvius, kad  nuo kitų metų Europos Sąjungoje prasideda pieno bei jo produktų rinkos reguliavimo reforma. Panaikinta pieno tikslinė kaina, pradedamos mažinti pieno produktų intervencinio pirkimo kainos -sviesto intervencinė kaina mažinama 25 proc. ir 15 proc. lieso pieno miltams. Lietuvai įstojus į ES veiks įprastos rinkos reguliavimo priemonės - intervenciniai pirkimai, eksporto subsidijos ir kt. į ES.

            Komiteto nariai konstatavo kad šiais metais valstybės skirta 56 mln. litų parama pieno supirkimo kainoms stabilizuoti buvo naudojama neįvertinus pieno perdirbimo įmonių gamybos kaštų, neatlikus šių įmonių audito ir neatsižvelgus į pieno produktų kainų pokyčius. Pastebima tendencija, kad didinant valstybės paramą pieno gamintojams,  pieno perdirbimo įmonės mažina pieno supirkimo kainas.

            Kaimo reikalų komitetas svarstomu klausimu priėmė sprendimą.

            Atkreiptas  Vyriausybės dėmesys,kad nepakankamai buvo atsižvelgta į ankstesnius  Kaimo reikalų komiteto sprendimus. Nebuvo įvertinti pieno perdirbimo įmonių veiksmai, kai už tos pačios kokybės pieną mokama skirtinga kaina, neįvertintas Žemės ūkio ministerijos pareigūnų aplaidumas rengiant sektoriaus reguliavimo priemones,  neįgyvendintos papildomos priemonės prekybos įmonių įsiskolinimui žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonėms likviduoti.

            Komitetas siūlė Vyriausybei užtikrinti valstybės paramos pieno supirkimo kainoms palaikyti teikimo perdirbimo įmonėms kontrolę, atlikti  pieno perdirbimo įmonių finansinį auditą. Atskiros pieno perdirbimo įmonės nesiekia mažinti pieno perdirbimo kaštų ir gerina savo finansinę padėtį mažindamos pieno žaliavos supirkimo kainas, delsiama sudaryti Tipines pieno pirkimo - pardavimo sutartis.

            Atkreiptas Žemės ūkio ministerijos dėmesys į tai, kadšalies pieno sektoriaus reguliavimo priemonės ruošiamos nepakankamai bendradarbiaujant su žemdirbių savivaldos  organizacijomis,  nepagristai griežtinami žalio pieno kokybės reikalavimai, lėšos kooperacijai remti paskirstomos pavėluotai ir jomis negali pasinaudoti savo veiklą pradėję  kooperatyvai, jungiantys smulkiuosius pieno gamintojus.

            Komitetas pasiūlė Vyriausybei išnagrinėti pieno perdirbimo įmonių galimybes nustatyti didesnes pieno supirkimo kainas 2004 m. sausio-balandžio mėnesiais, atsižvelgiant į valstybės teikiamą paramą pieno sektoriui bei mažmenines pieno ir pieno  produktų kainas, įvertinti šių įmonių konkurencines galimybes ES rinkose, kiekvieną mėnesį skelbti pieno supirkimo ir pieno bei pieno produktų  mažmenines kainas.

            Žemės ūkio ministerijai pasiūlyta:

            - užtikrinti, kad nuo 2004 m. sausio 1d. iki 2004 m. gegužės 1 d. šalies pieno gamintojams būtų teikiama parama, artimiausiu parengti jos teikimo tvarką ir kriterijus;

            - kartu su Žemės ūkio rūmais siekti sutarimo su pieno perdirbimo įmonėmis dėl aukštesnių pieno supirkimo kainų ir išnagrinėti galimybes dėl racionalesnio transporto naudojimo superkant pieną;

            - rengiant  žemdirbių ir kaimo gyventojų informavimo strategiją vienu iš tikslų laikyti  ES pieno rinkos reguliavimo priemonių taikymą, jų propagavimą ir aiškinimą.

             Žemės ūkio rūmams rekomenduota veiksmingiau įgyvendinti Žemės ūkio rūmų įstatyme numatytas funkcijas, padėti žemdirbiams  pasinaudoti teikiama struktūrinių fondų parama, siekiant didinti jų ūkių konkurencingumą, plėtoti kooperaciją smulkių pieno gamintojų tarpe,  skatinti ekologiškų pieno ir pieno produktų gamybą.

 

KRK informacija

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 12 19.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas