Lietuvos Respublikos Seimas

PASIŪLYMAS. Mykolo Prronckaus pasiūlymas LR Melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektui (Nr.IXP-3002)

Lietuvos Respublikos                                                                            2003-12-16 Nr.110-

Seimo posėdžių sekretoriatui

 

1 straipsnis. Papildyti įstatymo 1 straipsnį žodžiu “valstybės”, išdėstant jį sekančiai:

            “Šis įstatymas nustato melioracijos  statinių nuosavybės santykius valstybės, žemės savininkų ir kitų naudotojų teises ir  pareigas, susijusias su melioracijos  statinių statyba, naudojimu ir apsauga, taip pat melioracijos  organizavimą, valdymą, projektavimą, ekspertizę, melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą bei melioracijos finansavimo tvarką.”

            2 straipsnis. Papildyti 2 straipsnio 8 dalį žodžiu “valstybė” išdėstant šią dalį sekančiai:

            “2 straipsnis. Pagrindinės sąvokos

            8. žemės savininkas – valstybė, fizinis ar juridinis asmuo nuosavybės teise valdantis žemę – ši sąvoka vartojama, kai įstatymo normos taikomos ir melioruotos ir nemelioruotos  žemės savininkui.”

            3 straipsnis. Papildyti 3 straipsnio 1 dalį išdėstant ją sekančiai:

            “3 straipsnis. Melioracijos statinių nuosavybė

            1. Žemės sklype esantys melioracijos statiniai, išskyrus nurodytus šio straipsnio 2 dalyje, yra žemės sklypo priklausiniai ir nuosavybės teise priklauso žemės sklypo savininkui, jeigu sutartis nenustato kitaip ir po to, kai  žemės savininkui oficialiai perduodama jam priklausančių melioracijos įrenginių techninė dokumentacija, kuria remiantis jis galės vykdyti melioracijos įrenginių remonto, rekonstrukcijos darbus, o taip pat naudotis struktūrinių bei kitų  valstybinių fondų parama. Melioracijos įrenginių techninės dokumentacijos perdavimo metu išaiškėjus jų defektams arba kitoms priežastims dėl kurių šie įrenginiai negali normaliai funkcionuoti ir dėl šių funkcinių sutrikimų nėra  kaltas žemės savininkas, surašomas specialus melioracijos įrenginių įvertinimo dokumentas, kuriame dabartinis įrenginių savininkas (valstybė) įsipareigoja atstatyti normalią melioracijos įrenginių kokybę arba  kompensuoti žemės savininkui nuostolius, kuriuos jis patirs  šiuos įrenginius  remontuodamas

            4 straipsnis. Papildyti III skyriaus pavadinimą žodžiu “valstybė”, išdėstant šį pavadinimą sekančiai:

“III skyrius

Valstybės, žemės savininkų ar kitų  naudotojų teisės ir pareigos, susijusios su melioracijos statinių  statyba, naudojimu ir apsauga”

            5 straipsnis. Papildyti 5 straipsnio  pavadinimą žodžiu “valstybė” išdėstant šį pavadinimą sekančiai:

            “5 straipsnis. Valstybės, žemės savininkų ar kitų naudotojų pareigos”

            6 straipsnis. Suformuluoti naują 5 straipsnio 1 punktą sekančiai, atatinkamai pakeičiant kitų punktų numeraciją:

            “5 straipsnis. Valstybės, žemės savininkų ar kitų naudotojų pareigos

            1. Vyriausybės patvirtintos  valstybinės institucijos atsakingos už valstybei priklausančių melioracijos įrenginių būklę, per 2004 metus, oficialiai perduoda  melioracijos įrenginius, pagal  priklausomybę atatinkamoms ministerijoms ir žinyboms. Likę valstybės priklausomybėje bendro naudojimo melioracijos įrenginiai  inventorizuojami, nustatant jų  eksploatacijai ir remontui reikalingas lėšas. Pradedant 2005 metais, valstybės biudžete  atskira eilute numatomos lėšos reikalingos  valstybinių melioracijos įrenginių eksploatacijai ir remontui.

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo narys                                                                    Mykolas Pronckus

 
Naujausi pakeitimai - 2003 12 16.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2003 metai

LR Seimas