Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2003.12.15 posėdį

Informacija Spaudos tarnybai apie 2003-12-15 komiteto posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5, 6, 13, 20, 24, 52, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-2865

nusprendė: Nepritarti įstatymo projektui. Siūlyti pagrindiniam komitetui šio įstatymo projekto nuostatas svarstyti kartu įstatymo projektu IXP-2422(2) (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 42, 44 straipsnių pakeitimo, 14 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą IXP-2866

nusprendė: Nepritarti įstatymo projektui. Siūlyti pagrindiniam komitetui šio įstatymo projekto nuostatas svarstyti kartu įstatymo projektu IXP-2422(2) (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo 7, 9, 10, 13, 14, 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektąIXP-2867

nusprendė: Nepritarti įstatymo projektui. Siūlyti pagrindiniam komitetui šio įstatymo projekto nuostatas svarstyti kartu įstatymo projektu IXP-2422(2) (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Sveikatos sistemos įstatymo 2, 11, 12, 33, 36, 41, 44, 46, 47, 53, 67, 68, 71, 79, 81, 87 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-2868

nusprendė: Nepritarti įstatymo projektui. Siūlyti pagrindiniam komitetui šio įstatymo projekto nuostatas svarstyti kartu įstatymo projektu IXP-2422(2) (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, pasirengė svarstyti:

- Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymo 8 ir 9 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektą IXP-2620 ir Seimo nutarimo“ Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuostatų patvirtinimo“ projektą IXP-2621

nusprendė: Komiteto išvadų projektų rengėjais paskirti A.Ramanauską ir A.V.Indriūną bei projektus komitete svarstyti kovo 22 d. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Komitetas, savo iniciatyva, svarstė:

- Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo įstatymo projektŕ IXP-3084

nusprendė: Iš esmės pritarti įstatymo projektui, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į pasiūlymus, kuriems komitetas pritarė:

  • Neišbraukti galiojančio Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalies 3 punkto, t. y. papildyti naujos redakcijos Biudžeto sandaros įstatymo projekto 26 straipsnio 4 dalį tokiu 3 punktu:„3) apyvartos lėšų suma.
  • Siūlome naujos redakcijos Biudžeto sandaros įstatymo projekto 28 straipsnio 1 dalyje įrašyti po žodžių „Valstybės iždo sąskaitą“ žodžius „ir savivaldybių biudžetų surenkamąsias sąskaitas“ arba „savivaldybės administracijos sąskaitas“.
  • Biudžeto sandaros įstatymo projekto 30 straipsnio 1 dalį papildyti tokiu sakiniu:

„Jeigu vykdant valstybės biudžetą gautų viršplaninių pajamų ir netekusių paskirties asignavimų nepakanka savivaldybių biudžetų negautoms pajamoms padengti, joms kompensuoti gali būti naudojama savivaldybių biudžetų, kurių visos prognozuotos pajamos buvo gautos, gyventojų pajamų mokesčio viršplaninių pajamų dalis vadovaujantis Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo nuostatomis.”

  • Nustatyti Biudžeto sandaros įstatyme Nacionalinio biudžeto priėmimo datą Seime ne vėliau kaip iki gruodžio 1 d.
  • Siūlome Biudžeto sandaros įstatymo projekto 26 straipsnio 2 dalį papildyti ir išdėstyti taip “Savivaldybių vykdomosios institucijos parengtus biudžetų projektus teikia savivaldybių taryboms, tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.”
  • Siūlome išbraukti Biudžeto sandaros įstatymo projekto 26 straipsnio 7 dalį. ( Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

Posėdžio metu vyko diskusija “Dėl Vietos savivaldos modelio“ Diskusijoje dalyvavo Komiteto nariai, Seimo Teisės departamento atstovai, Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Savivaldybių asociacijos atstovai.

Diskusijos metu norėta teisinio pagrindimo ar esami ir siūlomi savivaldos modeliai atitinka šiuos konstitucinius principus, kuriuos 2002 m. gruodžio 24 d. suformulavo LR Konstitucinis teismas: savivaldybių tarybų viršenybės; savivaldybių vykdomųjų institucijų atskaitingumo ; savivaldybių išimtinės kompetencijos ir ar šie konstituciniai principai atitinka Europos Vietos savivaldos chartijos nuostatas.

 

Informaciją parengė:

VVSK sekretoriato

padėjėja G.Jasaitienė gejasa@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2003 12 16.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas