Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. gruodžio 15 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

          Įstatymo ”Dėl Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos ratifikavimo” projektas IXP-3095.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1.       Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo  projektui.

2.       Komiteto paskirtas pranešėjas:  K.D.Prunskienė.

 

 

2.SVARSTYTA:

         Seimo narių J.Budrevičiaus ir J.Veselkos (2003-12-11), P.Papovo (2003-12-11), V.Karbauskio ir R.Sinkevičiaus (2003-12-11), J.Jurkaus (2003-12-11) pasiūlymai Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-2263(4).

 

NUSPRĘSTA:

         1. Pritarti Seimo narių J.Budrevičiaus ir J.Veselkos pasiūlymui (bendru sutarimu).

         2. Nepritarti Seimo nario P.Papovo pasiūlymams (bendru sutarimu).

         3. Pritarti pirmam, antram, trečiam, penktam ir šeštam Seimo narių V.Karbauskio ir R.Sinkevičiaus pasiūlymams (bendru sutarimu).

         4. Pritarti ketvirtam Seimo narių V.Karbauskio ir R.Sinkevičiaus pasiūlymui (bendru sutarimu), 17 straipsnio 1 dalyje įrašant žodį “Valstybės” ir šią dalį išdėstyti taip:

         „1. Valstybės įmonės metinę finansinę atskaitomybę turi patikrinti įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos parinkta audito įmonė. Audito įmonė parenkama viešo konkurso būduViešųjų pirkimų įstatymonustatyta tvarka. Įmonės vardu sutartį su audito įmone ne ilgiau kaip 4 metams sudaro įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Sutartis su audito įmone turi būti sudaroma ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki finansinių metų, kuriais parenkama audito įmonė, pabaigos. Audito paslaugas apmoka įmonė.”

         5. Iš esmės pritarti septintam Seimo narių V.Karbauskio ir R.Sinkevičiaus pasiūlymui (bendru sutarimu), projekto 3 straipsnyje patikslinant datą, t.y. vietoje 2004 m. rugsėjo 1 d. įrašant 2004 m. birželio 1 d. ir šį straipsnį išdėstyti taip:

         “3 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei

Vyriausybė iki 2004 m. birželio 1 d. pateikia Seimui įstatymo, kuriame būtų numatytas mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise, projektą.”

         6. Pritarti pirmam Seimo nario J.Jurkaus pasiūlymui (bendru sutarimu).

7. Nepritarti antram, trečiam ir penktam Seimo nario J.Jurkaus pasiūlymams (bendru sutarimu).

         8. Iš esmės pritarti ketvirtam Seimo nario J.Jurkaus pasiūlymui (bendru sutarimu) dėl 11 straipsnio 5 dalies, patikslinant pateiktą redakciją ir 11 straipsnio 5 dalį išdėstyti taip:

“5. Įmonės vadovas negali būti ar tapti kito juridinio asmens valdymo organo nariu, vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu) ar buhalterinę apskaitą tvarkančios apskaitos tarnybos (struktūrinio padalinio) vadovu. Jeigu įmonės vadovu skiriamas asmuo, kuris yra kito juridinio asmens valdymo organo narys, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar buhalterinę apskaitą tvarkančios apskaitos tarnybos (struktūrinio padalinio) vadovas, tai per 1 mėnesį po paskyrimo įmonės vadovu jis privalo atsistatydinti iš pareigų, kurias ėjo kitame juridiniame asmenyje. Įmonės vadovas, pažeidęs šioje dalyje nustatytą reikalavimą, įstatymų nustatyta tvarka atleidžiamas iš iki tol eitų įmonės vadovo pareigų.”

 

 

3.SVARSTYTA:

Seimo nutarimo "Dėl 2001-2002 metų ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą" projektas IXP-2790.

 

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti Vyriausybės  pateiktam Seimo nutarimo projektui (bendru sutarimu).

2. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui rekomenduoti Vyriausybei:

2.1.  atsižvelgti į Valstybės kontrolės išvadoje “ Dėl 2001-2002 metų ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą”  pateiktas rekomendacijas dėl ataskaitoje pateikiamų duomenų,  duomenų surinkimo ataskaitai sudaryti, ataskaitos pateikimo Seimui termino atidėjimo ir galimybės ateityje inkorporuoti šią ataskaitą į valstybės sektoriaus konsoliduotą finansinę atskaitomybę (bendru sutarimu);

2.2. susilaikyti nuo AB “Rytų skirstomieji tinklai”privatizavimo kol neišryškės faktinis AB “Vakarų skirstomieji tinklai” veiklos socialinis ekonominis efektyvumas (“už” – 4, prieš” – 4, todėl balsavimo rezultatą lėmė komiteto pirmininko balsas).

 3. Komiteto paskirtas pranešėjas: Julius Veselka.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 12 15.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas