Lietuvos Respublikos Seimas

2003-12-15

Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė įstatymo dėl Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos ratifikavimo projektui Nr. IXP-3095

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šiuos klausimus:

Įstatymo dėl Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos ratifikavimo projektą Nr. IXP-3095. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė pateiktam ratifikavimo įstatymo projektui. Projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Jonas Čekuolis bei Ūkio ministerijos sekretorius Artūras Dainius. Prisijungdama prie Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos, Lietuva parodys tarptautinei bendrijai, kad gali ne tik saugiai eksploatuoti Ignalinos atominę elektrinę, bet ir tvarkyti elektrinės eksploatavimo metu bei ją išmontuojant susidarančias radioaktyviąsias atliekas, pagal tarptautinius reikalavimus ir nekeliant grėsmės aplinkai bei žmonėms. Šiuo metu iš 42 šalių-konvencijos narių nėra konvencijos ratifikavę (patvirtinę) tik 10 šalių. Konvencija pradėjo galioti 2001 m. birželio 18 d., kai ją ratifikavo pirmosios 25 šalys turinčios veikiančias atomines elektrines.

Įstatymo dėl Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu papildomo protokolo dėl priežiūros institucijų ir valstybės sienas kertančių duomenų srautų ratifikavimo įstatymo projektą IXP-3070. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė ratifikavimo įstatymo projektui. Projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Česlovas Juršėnas, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorė Ona Jakštaitė bei Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vyriausioji specialistė Vaida Linartaitė. Teikiamu įstatymo projektu suderinamos Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu, (Lietuva pasirašė 2000 m. vasario 11 d.) bei papildomo protokolo dėl priežiūros institucijų ir valstybės sienas kertančių duomenų srautų (Lietuva pasirašė Strasbūre 2001 m. lapkričio 8 d.) nuostatos su Lietuvos Respublikos įstatymais, kad Konvencijoje įtvirtinti duomenų apsaugos principai, kurie yra perkelti į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę, būtų taikomi veiksmingai, o Lietuva vykdytų tarptautinius įsipareigojimus.

Įstatymo dėl Europos konvencijų gyvūnų apsaugos klausimais ratifikavimo projektą Nr. IXP-3083. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė patobulintam ratifikavimo įstatymo projektui. Projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Česlovas Juršėnas bei Aplinkos ministerijos Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas Saliamonas Paltanavičius. Šiuo įstatymu numatyta ratifikuoti: 1) Europos konvenciją dėl skerdžiamų gyvūnų apsaugos, priimtą 1979 m. gegužės 10 d. Strasbūre, 2) Europos konvenciją dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos, priimtą 1976 m. kovo l0 d. Strasbūre, 3) Europos konvencijos dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos pakeitimų protokolą priimtą 1992 m. vasario 6 d. Strasbūre, 4) Europos konvenciją dėl gyvūnų apsaugos tarptautinio vežimo metu, priimtą 1968 m. gruodžio 13 d. Paryžiuje. Minėtas konvencijas pasirašiusios šalys įsipareigoja laikytis skerdžiamų gyvūnų apsaugos reikalavimų, kontroliuoti ūkinės paskirties gyvūnų laikymą, priežiūrą ir jų gyvenimo sąlygas, laikytis gyvūnų apsaugos reikalavimų tarptautinio vežimo metu.

Užsienio reikalų komiteto nariai apsvarstė 2004 metų Seimo narių ir delegacijų komandiruočių pagrindines kryptis ir prioritetus. Nagrinėjamą klausimą pristatė Komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas. Svarstymo metu buvo aptartas galimas Seimo narių dalyvavimas 2004 m. Seimo parlamentinių delegacijų veikloje, bendradarbiavimas su pilnateisėmis ES, NATO valstybėmis bei valstybėmis siekiančiomis tapti šių organizacijų narėmis, strateginė partnerystė, partinio bei regioninio bendradarbiavimo perspektyvos, parlamentarų dalyvavimas “Platesnės Europos” iniciatyvoje.
Naujausi pakeitimai - 2003 12 15.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas