Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS (2003-11-19 Nr.37). Dėl LR Valstybės kontrolės pažymos "Dėl žemės reformai skirtų lėšų panaudojimo vertinimo" rekomendacijų įgyvendinimo

Kaimo reikalų komitetas,            išnagrinėjęs Valstybės kontrolės pateiktą informaciją dėl žemės reformai skirtų lėšų panaudojimo vertinimo, išklausęs Valstybės kontrolės bei Nacionalinės žemės tarnybos atstovų pranešimus ir siekdamas kuo greičiau užbaigti piliečių nuosavybės teisių į žemę atkūrimą, n u s p r e n d ž i a:

 

1. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1.1. finansuoti nuosavybės teisių į žemę atkūrimo darbus laikantis Vyriausybės 2003 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 565 patvirtintoje Piliečių nuosavybės teisių į žemę atkūrimo baigiamojo etapo ir kitų žemės reformos darbų programoje  numatytų rodiklių; 

1.2. asignavimų, skirtų kompensacijoms už valstybės išperkamą žemę, neįjungti į Žemės ūkio ministerijai ar jos valdymo sričiai priklausančioms institucijoms skirtų asignavimų sumą.

 

2. Rekomenduoti Žemės ūkio ministerijai kartu su Nacionaline žemės tarnyba:

2.1. patobulinti 1998 m. kovo 20 d. Žemės ir miškų ūkio ministro įsakymu Nr. 134 patvirtintą Atsiskaitymų už atliktus žemės reformos darbus tvarką;

2.2. nustatyti informacijos apie žemės reformos eigą teikimo Lietuvos RespublikosSeimui ir Vyriausybei formą.

 

3. Pasiūlyti Finansų ministerijai kartu su Žemės ūkio ministerija ir Nacionaline žemės tarnyba išnagrinėti Valstybės kontrolės pateiktas rekomendacijas dėl specialiosios “Žemės reformos vykdymas” programos asignavimų valdymo.

4. Piliečių nuosavybės teisių į žemę atkūrimo eigą miestuose apsvarstyti atskirame Kaimo reikalųkomiteto posėdyje.

5. Informaciją apie šio sprendimo vykdymą pateikti komitetui iki 2003 m. gruodžio 19 dienos.

 

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                               Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2003 12 12.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2003 metai

LR Seimas