Lietuvos Respublikos Seimas

IXP-3002(2). LR Melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymas

2003 m.                    d. Nr.

Vilnius

 

(Žin.,1993, Nr.71-1326; 1995, Nr. 53-1298; 1997, Nr.59-1362, Nr.65-1543; 2001, Nr.110-3985)

              

               1 straipsnis.  Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo nauja redakcija

               Pakeisti  Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą ir jį išdėstyti taip: 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS MELIORACIJOS ĮSTATYMAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

               1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

               Šis Įstatymas nustato melioracijos statinių nuosavybės santykius, žemės savininkų ir kitų naudotojų teises ir pareigas, susijusias su melioracijos statinių statyba, naudojimu ir apsauga, taip pat melioracijos organizavimą, valdymą, projektavimą, ekspertizę, melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą bei melioracijos finansavimo tvarką.

 

               2 straipsnis. Pagrindinės sąvokos

               1. Melioracija – tai dirvožemiogerinimas hidrotechninėmis, kultūrtechninėmis, agromelioracinėmis ir kitomis priemonėmis, siekiant sureguliuoti dirvožemio vandens, šilumos ir oro režimą, sudaryti geresnes sąlygas žemdirbystei, išsaugoti ir padidinti dirvos derlingumą, formuoti racionalią ūkio žemėvaldą.

               2. Melioruota žemė – žemės sklypas su įrengta ir veikiančia melioracijos sistema bei įgyvendintomis kultūrtechninėmis, agromelioracinėmis ir kitomis priemonėmis, sudarančiomis palankias sąlygas žemdirbystei vystyti.

               3. Melioracijos statiniai – įvairūs statiniai (grioviai, slenksčiai, greitvietės, vandens pralaidos, drenažo rinktuvai ir sausintuvai, siurblinės, tvenkinių žemės užtvankos, pylimai, drėkinimo vamzdynai, šuliniai, vandens nuleistuvai ir kiti statiniai), naudojami melioracijai.

               4. Melioracijos sistema – grupė melioracijos statinių, kurie yra susiję funkciniais ryšiais ir išsidėstę konkrečioje melioruotos žemės teritorijoje.

               5. Ūkinė melioracijos sistema – grupė melioracijos statinių, esančių viename melioruotos žemės sklype.

               6. Bendro naudojimo melioracijos sistema – grupė melioracijos statinių, esančių dviejų ar daugiau melioruotos žemės savininkų ar kitų naudotojų žemės sklypuose.

               7. Melioracijos darbai – naujų melioracijos statinių statyba, esamų melioracijos statinių rekonstravimas, remontas, nugriovimas, šių statinių priežiūra, taip pat kultūrtechninių, agromelioracinių ir agrocheminių dirvos gerinimo priemonių įgyvendinimas.

               8. Žemės savininkas – fizinis ar juridinis asmuo nuosavybės teise valdantis žemę - ši sąvoka vartojama, kai Įstatymo normos taikomos ir melioruotos ir nemelioruotos žemės savininkui.

 

II SKYRIUS

MELIORACIJOS STATINIŲ NUOSAVYBĖ

 

               3 straipsnis. Melioracijos statinių nuosavybė

               1. Žemės sklype esantys melioracijos statiniai yra žemės sklypo priklausiniai ir nuosavybės teise priklauso žemės sklypo savininkui, išskyrus valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos ir hidrotechnikos statinius, nurodytus šio straipsnio 2 dalyje.

   2. Valstybei nuosavybės teise priklauso: sureguliuoti upeliai, grioviai, nuvedantys vandenį nuo daugiau kaip vieno žemės savininko ar kito naudotojo sklypo, juose esantys melioracijos statiniai, tvenkinių, kurie ribojasi su dviejų ir daugiau žemės savininkų ar kitų naudotojų žeme, hidrotechnikos statiniai, polderiai ir kitos melioracijos sistemos, jeigu jose mechaniškai keliamas vanduo, kanalizuoti grioviai ir drenažo rinktuvai, jeigu jų skersmuo - 12,5 cm ir didesnis, ir, jeigu jie yra pastatyti už valstybės lėšas, nepriklausomai nuo to, kas yra žemės sklypo, kuriame yra šie melioracijos statiniai, savininkas.”

 

III SKYRIUS

ŽEMĖS SAVININKŲ AR KITŲ NAUDOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS, SUSIJUSIOS SU MELIORACIJOS STATINIŲ STATYBA, NAUDOJIMU IR APSAUGA

              

               4 straipsnis. Žemės savininkų ar kitų naudotojų teisės

               Žemės savininkai ir kiti naudotojai turi teisę:

         1) gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų apie melioracijos programų, finansuojamų valstybės lėšomis, įgyvendinimą, taip pat informaciją apie jų žemėje esančius melioracijos statinius;

         2) dalyvauti valstybės ir savivaldybių institucijose svarstant melioracijos programas ir projektus, susijusius su jų interesais;

         3) reikalauti melioracijos statinių projekto ir jo ekspertizės, jei jų žemėje statomi nauji ar rekonstruojami valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos statiniai;

         4) reikalauti atlyginti nuostolius, jiems padarytus kitų asmenų atliekant melioracijos darbus bendro naudojimo ar valstybei nuosavybės teise priklausančiose melioracijos sistemose, arba atsiradusius sugedus ne dėl jų kaltėsbendro naudojimo melioracijos sistemų statiniams ar valstybei nuosavybės teise priklausantiems melioracijos statiniams;

         5) steigti juridinius asmenis ar sudaryti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis ūkinių ir bendro naudojimo melioracijos sistemųstatybai ar jų funkcionavimui užtikrinti.

              

               5 straipsnis. Žemės savininkų ar kitų naudotojų pareigos

               1. Žemės savininkai ar kiti naudotojaituri leisti statyti, prižiūrėti, remontuoti bei rekonstruoti jų žemėje melioracijos statinius, reikalingus kitų savininkų žemei melioruoti. Žemės savininkams ir kitiems naudotojams dėl to padaryti nuostoliai atlyginami įstatymų nustatyta tvarka.

               2. Žemės savininkai ar kiti naudotojainaujas melioracijos sistemas statyti, melioracijos statinius remontuoti ir rekonstruoti privalo Statybos įstatymo nustatyta tvarka.

 

               6 straipsnis. Melioruotos žemės savininkų ar kitų naudotojų pareigos

               Melioruotos žemės savininkai ar kiti naudotojai privalo:

               1) naudoti pagal paskirtį ir prižiūrėti melioruotoje žemėje esančius melioracijos statinius nuosavybės teise priklausančius žemės savininkui ar kitam naudotojui ir skubiai remontuoti, jei dėl jų gedimo gali būti padaryta žala kitų asmenų ar valstybės turtui, gamtinei aplinkai;

               2) leisti valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius tikrinti juos patikėjimo teise valdančioms institucijoms bei asmenims, atliekantiems melioracijos statinių valstybinę priežiūrą, o mokymo ir mokslo įstaigų specialistams tirti bei rinkti duomenis apie jų būklę, nepadarant žalos;

               3) pagal iš anksto suderintą su statytoju darbų grafiką leisti atlikti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių priežiūros,remonto arba rekonstravimo darbus;

               4) derinti žemės kasimo darbus su kitais žemės savininkais ir institucijomis, valdančiomis patikėjimo teise valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius, kurių turtui ar interesams gali būti padaryta žala.

            5) atlyginti dėl neteisėtos veiklos valstybei nuosavybės teise priklausantiems ir jų žemėje esantiems melioracijos statiniams padarytą žalą.

 

IV SKYRIUS

MELIORACIJOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS.

MELIORACIJOS PROJEKTAVIMAS, STATYBA, EKSPERTIZĖ, MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ APSKAITA

 

               7 straipsnis. Melioracijos organizavimas ir valdymas

               1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija rengia melioracijos programas, nustato melioracijos prioritetus, koordinuoja melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą, melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkymą bei valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius patikėjimo teise valdančių institucijų šioje srityjeveiklą, kartu su Aplinkos ministerija, kuriai pagal Statybos įstatymą pavesta rengti statybos techninius reglamentus, rengia ir tvirtinamelioracijos statinių projektavimo, statybos, pripažinimo tinkamu naudoti normatyvinius dokumentus.

              2. Melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą, tikslinių valstybės biudžeto lėšų panaudojimo kontrolę vykdo apskrities viršininko administracija.

               3. Valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius patikėjimo teise valdo ir eksploatuoja savivaldybės.

              4. Naujų melioracijos statinių statybą, esamų rekonstravimą, remontą ir priežiūrą organizuoja melioruotos žemės savininkai, išskyrus statinių, nurodytų šio Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje.

 

               8 straipsnis. Melioracijos statinių projektavimas, statyba ir ekspertizė

               1. Melioracijos statinio projektavimas, melioracijos statinio projekto ir melioracijos statinio ekspertizė, statyba, jos techninė priežiūra, projekto vykdymo priežiūra, pripažinimas tinkamu naudotis bei valstybinė priežiūra atliekama įstatymų nustatyta tvarka.

               2. Melioracijos statinių projektų, įrašytų į valstybės investicijų programą arba finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių ar kitų fondų lėšomis, ekspertizė privaloma.

               3. Melioracijos statinių projektavimą,statybą, melioracijos statinių ir jų projektų ekspertizę turi teisę atlikti įmonė, turinti Žemės ūkio ministerijos išduotą ar pripažintą kvalifikacinį atestatą verstis konkrečia technine veikla.

 

               9 straipsnis. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaita

               Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitayra sudėtinė žemės informacinės sistemos dalis ir apima visumą žinių apie teisinę, geografinę ir ūkinę melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklę. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarką nustato Žemės ūkio ministerija.

 

V SKYRIUS

MELIORACIJOS FINANSAVIMAS

 

               10 straipsnis. Melioracijos finansavimas

               1. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių priežiūros, remonto, rekonstravimodarbai finansuojami valstybės lėšomis.

               2. Valstybė teikia finansinę paramą melioruotos žemės savininkamsvykdantmelioracijos statinių statybos, rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbus Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, tam tikslui panaudojamos ir Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų lėšos.

               3. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas dėl būtinumo statyti inžinerinius statinius, nesusijusius su žemės melioravimu, finansuojamas inžinerinių statinių statytojų lėšomis. Kitų melioracijos statinių rekonstravimas dėl būtinumo statyti inžinerinius statinius, nesusijusius su žemės melioravimu, finansuojamas inžinerinių statinių statytojų lėšomis, jeigu nesusitariama kitaip.

 

               2 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei

               Pasiūlyti Vyriausybei iki 2004 m. kovo 1 d. patvirtinti su šio Įstatymo įgyvendinimu susijusius lydimuosius teisės aktus.

 

 

    Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                             

 
Naujausi pakeitimai - 2003 12 12.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2003 metai

LR Seimas