Lietuvos Respublikos Seimas

IŠVADOS PROJEKTAS (2003-12-03). Dėl LR Melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (IXP-3002). (KRK-Pagrindinis komitetas)

1. Klausymai  įvyko2003-12-03.

            2. Klausymuose dalyvavo: Išvadų rengėjai: Komiteto pirmininkas  Gintautas Kniukšta, Komiteto nariai: Mykolas Pronckus, Arvydas Vidžiūnas, KRK patarėjas Albinas Brokorius, KRK padėjėja Simantė Kairienė.

Kviestieji asmenys: Povilas Jakučionis – Seimo narys, Bronius Bradauskas – Seimo narys, Vytautas Einoris – Seimo narys, Silvirijus Dangveckas – Melioracijos skyriaus vedėjas ŽŪM, Kazys Sivickis – LMIA pirmininkas, Vilius Cibulskas – Utenos apskrities viršininkas.

            3. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados:

Eil

Nr.

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Išvados projekto rengėjų nuomonė

dėl pasiūlymo(pritarti ar nepritarti)

Argumentai, dėl kurių

pasiūlymas nepriimtas

1.

Vandens ūkio institutas

Tikslinga būtų pakeisti 2 straipsnio 4 dalį taip:

“Ūkio melioracijos sistema – grupė melioracijos statinių, esančių vieno ūkio ribose.”

Nepritarti

Ūkis dažniausiai susideda ne iš vieno sklypo.

2.

Lietuvos žemdirbystės institutas

Susipažinę su pateiktu „Lietuvos Respublikos Melioracijos įstatymu“, pateikiame savo pastebėjimus, kurie, mūsų manymu, patikslintų Įstatymą:

1) II skyriuje „Melioracijos statinių nuosavybė“ 2 punkte yra įvedama sąvoka „sklypas“. Jį reiktų nusakyti konkrečiu apibrėžimu I skyriaus 2 straipsnyje „Pagrindinės sąvokos“.

 

Nepritarti

 

 

 

 

 

Tai yra apibrėžta Žemės įstatymo sąvokose.

 

 

2) „Pagrindinių sąvokos“ skyriuje tikslinga būtų nusakyti ir sąvokų „melioracijos statinių statyba“, „rekonstrukcija“, „remontas“ ir „priežiūros darbai“ sąvokas bei kas tuos darbus atlieka pagal įstatymą.

Nepritarti

Tai yra apibrėžta Statybos įstatymo sąvokose.

 

 

3) Aiškinamajame rašte (antra pastraipa nuo viršaus) minima, „jog smulkūs melioracijos įrenginių priežiūros darbai atliekami žemės savininkų lėšomis...“. Reiktų detalizuoti (nusakyti pinigine išraiška) darbus, kurie priskiriami smulkiems melioracijos įrenginių priežiūros darbams.

Nepritarti

Šiuo atveju aiškinamajame rašte kalbama apie galiojantį Melioracijos įstatymą.

 

 

4) Reiktų detalizuoti sąvoką laukų „supelkėjimas“. Ar drėgmės režimo pobūdis lauke bus įvertinamas vizualiai, ar bus atliekami tyrimai ir kas tai atliks?

Nepritarti

Įstatymo projekte šios sąvokos nėra.

 

 

5) Remiantis LR Statybos įstatymu, paslėptų (požeminių) statinio elementų garantinis laikotarpis yra 10 metų. Ar tai reiškia, kad ir melioracinėms sistemoms įteisinama analogiška darbų (drenažo veikimo) atlikimo garantija?

.

Tai reguliuojs Statybos įstatymo 36 str., kutis nustato, kad statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninės priežiūros sutartyse.

3.

Žemės ūkio rūmai

Pritariame Melioraijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektui ir Teisės departamento pastaboms.

Pritarti iš dalies

 

4.

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

Pritariame Seimo Teisės departamento išreikštoms pastaboms dėl Melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto

Pritarti iš dalies

 

5.

Lietuvos žemės ūkio universitetas

Išnagrinėjome Melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą ir teikiame tokias pastabas:

      1. Siūlome  išplėsti  2 str. 4 dalyje pateiktą ūkinės melioracijos sistemos sąvoką suformuluojant ją taip: “ Ūkinė melioracijos sistema- grupė funkciniais ryšiais susijusių melioracijos statinių, esančių vienoje žemės ūkio valdoje”.

 

 

Nepritarti.

 

 

Žemės ūkio valda gali būti iš kelių sklypų.

 

 

2. Būtina tikslinti  2 str. 5 dalyje pateiktą bendro naudojimo melioracijos sistemos sąvoką, vietoj  žodžio “savininkų” įrašant “naudotojų”. Toks sąvokos išplėtimas neapribotų galimybės panaudoti ES Struktūrinių fondų paramą bendro naudojimo sausinimo sistemų rekonstravimui tuo atveju, kai šios sistemos sausina dviejų ir daugiau žemės naudotojų laukus, tačiau šie naudotojai nėra žemės savininkai.

Pritarti.

 

 

 

3. Tikslinga papildyti 6 straipsnį nauja dalimi taip: “5) atlyginti dėl neteisėtos veiklos valstybei nuosavybės teise priklausantiems ir jų žemėje esantiems melioracijos statiniams padarytą žalą”.

Pritarti.

 

 

 

4. Būtina redaguoti  9 straipsnį, nes melioruota žemė ir melioracijos statiniai negali būti sudėtinė žemės informacinės sistemos dalis, kaip teigiama projekte, o  gali būti tik šios sistemos objektas.

Pritarti.

 

 

 

5. Siūlome 10 str. 3 dalies antrame sakinyje išbraukti žodžius ”gali būti”, kurie suteikia neapibrėžtumo dėl paramos teikimo.

Pritarti.

 

 

4. Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai, pataisos, pastabos:  negauta.

Eil

Nr.

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Išvados projekto rengėjų nuomonė

Dėl pasiūlymo(pritarti ar nepritarti)

Argumentai, dėl kurių

Pasiūlymas nepriimtas

1.

Lietuvos apskričių vadovų sąjunga

(V. Cibulskas).

Ričardas Kranauskas

Antanas Maziliauskas

 

Į Įstatymo projektą įrašyti nuostatą, kad apskrities viršininkas ne tik organizuoja valstybinės melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių priežiūros vykdymą, bet ir atlieka visų objektų valstybinę melioracijos darbų priežiūrą visuose objektuose nepriklausomai nuo nuosavybės formos, organizuoja biudžeto lėšų, skirtų melioracijos darbams, tinkamo naudojimo kontrolės vykdymą.

Pritarti.

 

2.

Lietuvos melioracijos įmonių asociacija

            Susipažinome su melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektu ir teikiame šias pastabas:

1. 2 str. 1 dalyje žodį „dirvos“ reikalinga keisti žodžiu „dirvožemio“, nes  melioruojamos ne tik dirvos, bet ir pievos, sodai ir t. t. ir ne tik žemdirbystei, bet ir pievininkystei, sodininkystei, kaimo turizmui ir t. t. Todėl 2 strp. 1 dalį siūlome formuluoti sekančiai:

„2.1. Melioracija – dirvožemio vandens, šilumos, oro ir augalų maisto medžiagų režimo gerinimas hidrotechninėmis, kultūrtechninėmis, agromelioracinėmis, agrocheminėmis ir kitomis priemonėmis, siekiant sudaryti optimalias sąlygas ūkininkavimui, išsaugoti ir padidinti dirvožemio derlingumą, formuoti racionalią ūkio žemėnaudą.“

 

 

 

 

Pritarti.

 

 

 

 

 

2. Reikalinga detalizuoti, kas tai yra hidrotechnikos statiniai. Nors hidrotechninių statinių sąvokos nėra, tačiau toliau įstatymo 3 strp. 2d  jau kalbama apie hidrotechninius statinius. Todėl 2 strp. 2  ir 3 dalis siūlome formuluoti sekančiai:

„2.2. Melioracijos statiniai – vandens imtuvai, grioviai, drenažo rinktuvai ir sausintuvai, žiotys, latakai, vamzdynai, vandens nuleistuvai, šuliniai ir kiti statiniai bei tiesiniai, naudojami melioracijai.“

 „2.3. Hidrotechnikos statiniai – griovių/kanalų slenksčiai, greitvietės, šliuzai reguliatoriai, vandens pralaidos, užtvankos, polderių dambos (pylimai) , siurblinės ir kiti statiniai, skirti vandens tėkmei reguliuoti, melioracijos sistemų funkcionavimui užtikrinti ir aplinkai nuo žalingo vandens poveikio saugoti.“

 

Nepritarti.

Statybos įstatymo 2 str. 2 punktas, bei STR. 1.12.03:2000 bei Vandens įstatymo 3 str. 10 punkto formuluotės numato ,,hidrotechninių statinių“ sąvokos apibrėžimus.

 

 

 

3. 2 strp. buvusią 3 dalį siūlome formuluoti sekančiai:

„2.4. Melioracijos sistema  – melioracijos, hidrotechnikos statiniai,  kurie yra susiję funkciniais ryšiais ir išsidėstę konkrečiame melioruotos žemės plote.“

Nepritarti.

Projekte šios dalies redakcija tikslesnė

 

 

4.  Reikalinga tikslinti buvusią 2 strp.  4 dalį, nes ūkine melioracijos sistema laikomi melioracijos, hidrotechnikos statiniai, esantys vieno savininko/bendrasavininkių  žemėje, bet ne viename melioruotos žemės sklype. Taip pat nereikalingas žodis „grupė“, nes neaišku kas norima pasakyti. Todėl buvusią 2 strp. 4 dalį siūlome formuluoti sekančiai:

 „2.5. Ūkinė melioracijos sistema – melioracijos, hidrotechnikos statiniai, kurie yra susiję funkciniais ryšiais ir esantys  vieno savininko/bendrasavininkių žemėje.“

Nepritarti.

Projekte šios dalies redakcija tikslesnė

 

 

5.  Reikalinga taip pat tikslinti buvusią 2 strp. 5 dalį:

 „2.6. Bendro naudojimo melioracijos sistema – melioracijos, hidrotechnikos statiniai, kurie yra susiję funkciniais ryšiais ir išsidėstę dviejų ar daugiau savininkų žemėje.“

Nepritarti.

Projekte šios dalies redakcija tikslesnė

 

 

6.  2 strp. buvusioje 6 dalyje vietoje žodžio „dirvos“ rašyti žodį „dirvožemio“, taip patšią sąvoką reikalinga tikslinti sekančiai:

„2.7. Melioracijos darbai – naujų melioracijos ir hidrotechnikos statinių statyba, esamų statinių rekonstravimas, remontas, nugriovimas, šių statinių priežiūra, taip pat kultūrtechninių, agromelioracinių ir agrocheminių dirvožemio gerinimo priemonių įgyvendinimas.“

 

Pritarti iš dalies.

 

 

 

7.  Manome, kad būtų tikslinga įstatymo projekto 2 skyrių papildyti ir kitomis sąvokomis, pvz., sausinimo sistema, melioruota žemė, nes įstatyme apie tai kalbama.

 

Pritarti iš dalies.

Žodžių ,,sausinimo sistema“ projekte nėra. Sąvokai ,,melioruota žemė“ pritariame.

 

 

8. 3 strp. 1 dalyje kalbama apie sutartį, tačiau neaišku apie kokią sutartį kalbama. Taip pat 3 strp. 1 dalį reikalinga tikslinti, po žodžio „melioracijos“ įrašant „ir hidrotechnikos“ ir  formuluoti sekančiai:

„3.1. Savininko žemės sklype esantys melioracijos ir hidrotechnikos statiniai, išskyrus nurodytus šio straipsnio 2 dalyje, yra žemės sklypo priklausiniai ir nuosavybės teise priklauso žemės sklypo savininkui.“

 

Nepritarti.

Formuluotė “jeigu  sutartis nenustato kitaip” priimta iš Civilinio Kodekso.

 

 

9.   3 strp. 2 dalį reikalinga tikslinti, nes esmė tame, kad valstybei priklausys ne daugiau kaip viename sklype esantys , bet daugiau kaip vieno žemės savininko žemėje esantys tam tikri melioracijos ar hidrotechnikos  statiniai. Todėl 3 strp. 2 dalį siūlome formuluoti sekančiai:

„3.2. Sureguliuoti upeliai ir grioviai, nuleidžiantys vandenį nuo dviejų ar daugiau  savininkų melioruotos žemės sklypų, ir juose esantys melioracijos ir  hidrotechnikos statiniai, tvenkinių, kurie ribojasi su dviejų ar daugiau savininkų žemės sklypais, hidrotechnikos statiniai, kanalizuoti grioviai ir drenažo rinktuvai, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 20 cm, polderiai ir kitos sausinimo sistemos, jeigu jose mechaniškai keliamas vanduo, tiltai, lieptai ir kiti bendro naudojimo statiniai nuosavybės teise priklauso valstybei, nepriklausomai nuo to, kas yra sklypo, kuriame yra šie išvardinti statiniai, savininkas.“

Pritarti iš dalies.

Redakcija patobulinta.

 

 

10 Kadangi siūlome papildyti įstatymo projektą nauja sąvoka “hidrotechnikos statiniai“, atitinkamai visuose įstatymo projekto straipsniuose vietoje žodžių „melioracijos statiniai“ reikalinga rašyti „melioracijos ir hidrotechnikos statiniai“.

Nepritarti.

Siūlymas pateikti sąvoką “hidrotechniniai statiniai nepriimtas.

 

 

6 strp. 3 dalyje po žodžių „melioracijos ir hidrotechnikos statinių“ įrašyti žodį „priežiūros“, nes bus vykdomi ir valstybei priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros darbai.

Pritarti.

 

 

 

12. Reikalinga papildyti 6 strp. 5 punktu dėl padarytos žalos valstybės įrenginiams, esantiems savininkų žemės sklypuose, kaip tai buvo numatyta senos redakcijos melioracijos įstatyme.

„6.5) atlyginti dėl neteisėtos veiklos valstybei nuosavybės teise priklausantiems  ir jų žemėje esantiems melioracijos ir hidrotechnikos statiniams  padarytą žalą.“

Pritarti.

 

 

 

   13. Reikalinga patikslinti IV skyriaus ir 8 straipsnio pavadinimus, po žodžio „projektavimas“  įrašant žodį „statyba“.

Pritarti.

 

 

 

14..7 strp.1 dalyjepo žodžių „valdančių institucijų“ įrašyti žodžius „šioje srityje“.

Pritarti.

 

 

 

15. 7 strp. 2 dalyje po žodžio „valdo“ įrašyti žodžius „ ir atsako už jų techninę būklę“.

Pritarti iš dalies.

Projekto 7 str. 2 punktas suformuluotas pagal šiuo metu galiojančio Vietos savivaldos įstatymo 8 str.

 

 

16. Vadovaujantis Statybos įstatymu reikalinga papildyti 8 strp. 1 dalį, po žodžio „statyba“ įrašant žodžius „jos techninė priežiūra, projekto vykdymo priežiūra“.

Pritarti.

 

 

 

17.                   7 strp. 3d. po žodžio „statybą“ išbraukti raidę „o“ , nes ji visiškai nereikalinga.

Vadovaujantis Statybos įstatymu papildyti 8 strp. 3 dalį nuostata, kad įmonei, vykdančiai  statybą, taip pat reikalingas kvalifikacinis atestatas. Todėl 8 strp. 3 dalį siūlome formuluoti sekančiai:

„8.3. Melioracijos ir hidrotechnikos statinių projektavimą, statybą,  statinių ir jų projektų ekspertizę turi teisę atlikti įmonė, gavusi Vyriausybės įgaliotos institucijos atestatą verstis konkrečia technine veikla.“

Pritarti.

 

 

 

10 strp. 1 dalyje žodį „rekonstrukcijos“ keisti žodžiu „rekonstravimo“, nes visur įstatyme sakoma rekonstravimas.

Pritarti.

 

 

 

10 strp. 3 dalies antrame sakinyje po žodžių „nustatyta tvarka“ išbraukti žodžius „gali būti“.

Pritarti.

 

 

 

 

 

 

 

5. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos:  negauta: negauta.

Eil

Nr.

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Išvados projekto rengėjų nuomonė

Dėl pasiūlymo(pritarti ar nepritarti)

Argumentai, dėl kurių

Pasiūlymas nepriimtas

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

Vertinant projektą juridinės technikos požiūriu ir jo santykį su galiojančiais įstatymais, galima pateikti šias pastabas bei pasiūlymus:

 

 

 

 

 

1. Naujos redakcijos Melioracijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatoma, kad "sureguliuoti upeliai, taip pat grioviai, nuvedantys vandenį nuo daugiau kaip vieno sklypo, juose esantys hidrotechnikos statiniai, tvenkinių, kurie ribojasi su dviem ar daugiau žemės sklypų, hidrotechnikos statiniai, polderiai ir kitos sausinimo sistemos, jeigu jose mechaniškai keliamas vanduo, kanalizuoti grioviai ir drenažo rinktuvai, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 20 cm, nuosavybės teise priklauso valstybei, nepriklausomai nuo to, kas yra žemės sklypo, kuriame yra šie melioracijos statiniai, savininkas". Atkreipiame dėmesį, kad galiojančiame Melioracijos įstatyme nustatyta, kad "melioracijos įrenginių naudotojas - žemės savininkas ar nuomininkas, kurio žemėje esantys melioracijos įrenginiai priskirti jam naudoti arba yra žemės savininko nuosavybė" (1 str. 4 dalis). Melioracijos įrenginiai pagal galiojantį įstatymą yra - drenažas, grioviai, pylimai ir kiti hidrotechnikos statiniai, drėkinimo įrenginiai ir melioruotoje žemėje esantys vidaus keliai (1 str. 2 dalis). Taigi, manytume, kad pagal galiojantį įstatymą melioracijos statiniai gali priklausyti tiek valstybei, tiek kitiems žemės savininkams. Todėl įstatymo projekto 3 straipsnio 2 dalyje reikėtų nustatyti, kad melioracijos statiniai yra valstybės  nuosavybė, jeigu jie yra pastatyti už valstybės lėšas. Statiniai, pastatyti už kitų asmenų lėšas turėtų likti šių asmenų nuosavybe. Kitu atveju, pagal projekto 3 straipsnio 2 dalį valstybės nuosavybe būtų pripažinti melioracijos statiniai, pastatyti ir ne valstybės lėšomis.

Pritarti

 

 

 

2. Naujos redakcijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad "žemės savininkai turi leisti statyti jų žemėje melioracijos statinius, reikalingus kitų savininkų žemei melioruoti". Jeigu projekto autoriai nori įstatymu nustatyti servitutą, tai projekte reikėtų tai aiškiai įvardinti, nes aptariamoje dalyje nustatoma tik žemės savininkų pareiga leisti statyti jų žemėje melioracijos statinius, bet nėra įvardinama melioracijos statinių savininkų teisė naudotis žemės savininkų sklypais pastatytų melioracijos statinių aptarnavimui, priežiūrai, remontui ir pan. Atkreipiame dėmesį, kad Civilinio kodekso 4.123 straipsnis nustato, kad gali būti nustatomi servitutai, suteikiantys teisę tiesti požemines ir antžemines komunikacijas, aptarnauti jas bei jomis naudotis, taip pat kiti servitutai. Todėl aptariamos projekto dalies nuostatos tikslintinos.

 

Pritarti

 

2.

Utenos apskrities viršininkas Vilius Cibulskas

Pateikiame Melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto 7 straipsnio redakciją, kuriai buvo pritarta ir Lietuvos apskričių vadovų sąjungos susirinkime.

“7 straipsnis. Melioracijos organizavimas ir valdymas.

1.      Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija rengia melioracijos programas, nustato melioracijos prioritetus, koordinuoja melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkymą bei valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius patikėjimo teise valdančių institucijų veiklą, katu su Vyriausybės įgaliota institucija, kuriai pagal Statybos įstatymą pavesta rengti statybos techninius reglamentus, rengia melioracijos statinio projektavimo, statybos, pripažinimo tinkamu naudoti normatyvinius dokumentus ir juos tvirtina.

2.      Melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą, tikslinių valstybės biudžeto lėšų panaudojimo kontrolę atlieka apskričių viršininkų administracijos.

3.      Valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius patikėjimo teise valdo įstatymų įgaliota institucija.

Naujų melioracijos statinių statybą, o esamų rekonstravimą, remontą ir priežiūrą organizuoja melioruotos žemės savininkai, išskyrus statinių, nurodytų šio Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje.”

 

Pritarti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            6. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos:.negauta.

Eil

Nr.

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Išvados projekto rengėjų nuomonė

dėl pasiūlymo(pritarti ar nepritarti)

Argumentai, dėl kurių

Pasiūlymas nepriimtas

1.

Povilas Jakučionis – Seimo narys

            1. 6 straipsnio 1) punkte po žodžių “melioracijos statinius” įrašyti žodžius “nuosavybės teise priklausančius žemės savininkui ar kitam naudotojui” ir visą šį punktą išdėstyti taip:

           

            “1) naudoti pagal paskirtį ir prižiūrėti melioruotoje žemėje esančius melioracijos statinius nuosavybės teise priklausančius žemės savininkui ar kitam naudotojui ir skubiai remontuoti, jei dėl jų gedimo gali būti padaryta žala kitų asmenų ar valstybės turtui, gamtinei aplinkai;”.

 

Pritarti

 

2.

Bronius Bradauskas

Seimo narys

            1. 4 straipsnio 1 dalies  4 punkte po žodžio “sugedus”  įrašyti žodžius “ne dėl jo kaltės” ir visą punktą išdėstyti taip: 

“4) reikalauti atlyginti nuostolius, jiems padarytus kitų asmenų atliekant melioracijos darbus bendro naudojimo ar valstybei nuosavybės teise priklausančiose melioracijos sistemose, arba atsiradusius sugedus ne dėl jo kaltės bendro naudojimo melioracijos sistemų statiniams ar valstybei nuosavybės teise priklausantiems melioracijos statiniams;”

Pritarti

 

 

 

2.  Pakeisti 5 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

 “ 2. Žemės savininkai naujas melioracijos sistemas stato bei   rekonstruoja   įstatymų ir kitų teisės  aktų  nustatyta tvarka

Nepritarti

Projekte šio dalies redakcija  konkretesnė, pagrindinis teisės aktas reglamentuojantis melioracijos sistemų statybą yra Statybos įstatymas

3.

Mykolas Pronckus

Seimo narys

     1. Papildyti 3 straipsnio 1 dalį išdėstant ją sekančiai:

     “3 straipsnis. Melioracijos statinių nuosavybė

     1. Žemės sklype esantys melioracijos statiniai, išskyrus nurodytus šio straipsnio 2 dalyje, yra žemės priklausiniai ir nuosavybės teise priklauso žemės sklypo savininkui, jeigu sutartis nenumato kitaip ir po to kai šio įstatymo nustatyta tvarka jie perduodami žemės sklypo savininko nuosavybėn”

Nepritarti

Norint atlikti melioracijos statinių perdavimą žemės savininkams juos inventorizavus, taip pat įvertinant jų kokybę bei nustačius vertę, reikalinga atlikti melioracijos ir hidrotechninius tyrinėjimus. Šių tyrinėjimų 1 ha kaina (įskaitant drenažo atsikasimo išlaidas) šiuo metu yra 320 Lt. Įvertinus tai, kad šiuo metu drenažu nusausintų žemių yra apie 2,6 mln. Ha, išlaidos šiai priemonei įgyvendinti sudarytų (320x2,6) 832 mln. Lt.

 

 

 

     2. Suformuluoti naują III skyrių ”Melioracijos statinių perdavimas” atitinkamai pakeičiant kitų skyrių ir straipsnių numeraciją:

“III skyrius

Melioracijos statinių perdavimas

     4 straipsnis.Melioracijos statinių perdavimas.

     1. Melioracijos statiniai perduodami žemės savininkui juos inventorizavus , taip pat įvertinus jų kokybę bei nustačius vertę.

     2. Perduodant melioracijos įrenginius žemės savininkui pasirašoma perdavimo-priėmimo  sutartis, prie kkkurios pridedamas perduodamų melioracijos įrenginių planas ir techniniai brėžiniai su jų kokybės ir vertės vertinimais.”

Nepritarti

Norint parengti sutartis su planais ir techniniais brėžiniais bei įteikti jas žemės savininkams pagal šiuo metu esančių nusausintų žemių savininkų skaičių (apie 430 tūkst.) reikėtų apie 35 mln. Lt (žinant, kad vieną sutartį paruošti kainuos apie 80 Lt).

Tokiu būdu, preliminariais paskaičiavimais, tokios įstatymonės nuostatos įgyvendinimas kainuotų apie 860-870 mln. Lt.

 

4.

Vytautas Einoris

Seimo narys

            Siūlau įstatymo II skyriaus 3 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių "kurių skersmuo ne mažesnis kaip 20 cm", įrašyti žodžius "jeigu jų skersmuo 12,5 cm ir didesnis," ir šią dalį išdėstyti taip:

            "2. Sureguliuoti upeliai, taip pat grioviai, nuvedantys vandenį nuo daugiau kaip vieno sklypo, juose esantys hidrotechnikos statiniai, tvenkinių, kurie ribojasi su dviem ar daugiau žemės sklypų, hidrotechnikos statiniai, polderiai ir kitos sausinimo sistemos, jeigu jose mechaniškai keliamas vanduo, kanalizuoti grioviai ir drenažo rinktuvai, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 20 cm, jeigu jų skersmuo 12,5 cm ir didesnis, nuosavybės teise priklauso valstybei, nepriklausomai nuo to, kas yra žemės sklypo, kuriame yra šie melioracijos statiniai, savininkas.".

           

 

            Priėmus šį mano pasiūlymą, valstybei papildomai reikėtų prisiimti atsakomybę už 142 tūkst. km. 12,5-17,5 cm skersmens drenažo rinktuvų, esančių ūkininkų žemėse, veikimą. Tokiu būdu didesnių kaip 12,5 cm skersmens rinktuvų kiekis, liekantis valstybės nuosavybėje sudarytų 156 tūkst. km., o lėšų poreikis jų remontui ir rekonstrukcijai išaugtų apie 15 - 20 mln. Lt.

            Tačiau, nežiūrint to, žemės savininkams patiems dar tektų prižiūrėti per 1,3 mln. km. sausintuvų bei 110 tūkst. km. mažesnių kaip 12,5 cm skersmens rinktuvų. Įvertinus tai, kad ūkininkų žemėse vyrauja būtent 12,5 - 17,5 cm skersmens rinktuvai, o dabartinis vyraujantis ūkio dydis pagal žemės ūkio surašymo duomenis sudaro apie 5 ha žemės ūkio naudmenų (62% nuo bendro ūkių skaičiaus), didelė dalis nusausintos žemės savininkų gyvena miestuose, bet koks susitarimas remontuoti ar rekonstruoti drenažo sistemas tarp šių savininkų, kurių žemės sklypai išsidėstę vienos ar kelių bendro naudojimo drenažo sistemų ribose, bus labai problematiškas ir konfliktiškas, nes nedirbantys žemės ir neūkininkaujantys subjektai nebus suinteresuoti drenažo sistemų tvarkymu.

            Be to, žemės savininkai, ūkininkaujantys drenažo sistemos žemutinėje dalyje nebus suinteresuoti likviduoti gedimus aukštutinėje sistemos dalyje, nes jų žemėse esančios sistemos veikimui šie gedimai įtakos neturės.

 

Pritarti

 

5.

Gintautas Kniukšta

Seimo narys, Kaimo reikalų komiteto pirmininkas.

1.      Pakeisti bazinio Įstatymo projekto 3 straipsnį ir jį suredaguoti taip:

               “3 straipsnis. Melioracijos statinių nuosavybė

               1. Žemės sklype esantys melioracijos statiniai yra žemės sklypo priklausiniai ir nuosavybės teise priklauso žemės sklypo savininkui, išskyrus valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos ir hidrotechnikos statinius, nurodytus šio straipsnio 2 dalyje.

   2. Valstybei nuosavybės teise priklauso: sureguliuoti upeliai, grioviai, nuvedantys vandenį nuo daugiau kaip vieno žemės savininko ar kito naudotojo sklypo, juose esantys melioracijos statiniai, tvenkinių, kurie ribojasi su dviejų ir daugiau žemės savininkų ar kitų naudotojų žeme, hidrotechnikos statiniai, polderiai ir kitos melioracijos sistemos, jeigu jose mechaniškai keliamas vanduo, kanalizuoti grioviai ir drenažo rinktuvai, jeigu jų skersmuo - 12,5 cm ar didesnis, ir, jeigu jie yra pastatyti už valstybės lėšas,. nepriklausomai nuo to, kas yra žemės sklypo, kuriame yra šie melioracijos statiniai, savininkas.”

 

Pritarti

 

 

 

2.      Pakeisti bazinio Įstatymo projekto 3 straipsnį ir jį suredaguoti taip:

               “3 straipsnis. Melioracijos statinių nuosavybė

               1. Žemės sklype esantys melioracijos statiniai yra žemės sklypo priklausiniai ir nuosavybės teise priklauso žemės sklypo savininkui, išskyrus valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos ir hidrotechnikos statinius, nurodytus šio straipsnio 2 dalyje.

   2. Valstybei nuosavybės teise priklauso: sureguliuoti upeliai, grioviai, nuvedantys vandenį nuo daugiau kaip vieno žemės savininko ar kito naudotojo sklypo, juose esantys melioracijos statiniai, tvenkinių, kurie ribojasi su dviejų ir daugiau žemės savininkų ar kitų naudotojų žeme, hidrotechnikos statiniai, polderiai ir kitos melioracijos sistemos, jeigu jose mechaniškai keliamas vanduo, kanalizuoti grioviai ir drenažo rinktuvai, jeigu jų skersmuo - 12,5 cm ar didesnis, ir, jeigu jie yra pastatyti už valstybės lėšas,. nepriklausomai nuo to, kas yra žemės sklypo, kuriame yra šie melioracijos statiniai, savininkas.”

                2. Išbraukti bazinio įstatymo 10 straipsnio 2 dalį:

               “2. Nuomojamoje valstybinėje žemėje esančių melioracijos statinių, išskyrus nurodytų šio Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje, priežiūros ir remonto darbai atliekami nuomininko lėšomis, o šių statinių rekonstravimo darbai finansuojami valstybės lėšomis.”

 

Pritarti

 

 

 

                3. Pakeisti bazinio įstatymo 10 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

               “3. Valstybė teikia finansinę paramą melioruotos žemės savininkams vykdant melioracijos statinių statybos, rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbus Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, tam tikslui panaudojamos ir Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų lėšos.”

 

Pritarti

 

 

 

               4. Bazinio įstatymo 10 straipsnio 3 dalį laikyti 2, o 4 dalį - 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Seimo paskirtų papildomų komitetų pasiūlymai, pataisos, pastabos:

Eil

Nr.

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Išvados projekto rengėjų nuomonė

dėl pasiūlymo(pritarti ar nepritarti)

Argumentai, dėl kurių

Pasiūlymas nepriimtas

 

1.

Aplinkos apsaugos komitetas

Pritarti Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo projektui ir siūlyti pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Teisės departamento išvadoje pateiktas pastabas.

Pritarti

 

 

2.

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

Iš esmės pritarti įstatymo projektui, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti atsižvelgiant į Teisės departamento išvadas ir pritartus siūlymus.

Pritarti

 

 

3.

Biudžeto ir finansų

komitetas

Pasiūlyti pagrindiniam komitetui pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui Nr. 3002, atsižvelgus į Biudžeto ir finansų komiteto išvadas bei pasiūlymus.

Pritarti

 

 

4.

Teisės ir teisėtvarkos komitetas

1. Atsižvelgiant į tai, kad galiojančio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostata praktiškai nebuvo įgyvendinta, tai yra melioracijos įrenginiai nebuvo privatizuojami kartu su žeme, jie yra valstybės nuosavybė, o pagal siūlomą naujojo  projekto 2 straipsnio 1 dalies nuostatą melioracijos įrenginiai  bus laikomi žemės sklypo priklausiniais ir nuosavybės teise priklausys žemės savininkui, todėl svarstytina, ar nereikėtų numatyti šių įrenginių techninės būklės įvertinimo ir sutartimi perdavimo savininkui, nes už nepriežiūrą ar šių įrenginių sugadinimą numatyta atsakomybė.

 

Nepritarti

Melioracijos statiniu priežiūra ir sutarčių sudarymas pareikalautų didžiulių valstybės lėšų. Projekte rengėjų priimtas sprendimas melioracijos statinių perdavima nuosavybėn žemės savininkams kaip žemės priklausinius, neprieštarauja Civilinio Kodekso normoms .40 str.)(

 

 

 

2. Projekto 6, 7 ir kt. straipsniuose nustatoma žemės savininkui pareiga remontuoti, prižiūrėti ir pan.melioracijos įrenginius, tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad melioracijos sistema yra labai sudėtinga, ir jeigu ūkininkas pradės remontuoti, gali tą sistemą sugadinti, išderinti.

Kita vertus, atkuriant nuosavybės teises į žemę ar kitaip įsigijus žemės nuosavybę, su žemės savininkais nebuvo derintas melioracijos įrenginių priežiūros klausimas ir atsakomybė už juos, todėl dabar tik iš valstybės pusės (vienpusiškai)  nustatoma tokia pareiga savininkui be jo sutikimo. Reiktų įvertinti ir tai, kad melioruota yra žemės ūkio paskirties žemė, kurios savininkai – ūkininkai - vienas neturtingiausių šalies gyventojų sluoksnių, kurių pajamos mažos, o melioracijos darbai labai brangūs, todėl tokia našta ūkininkams labai didelė.

 

Pritarti iš dalies

Daugelis įstatymo straipsnių yra patobulinti atsižvelgiant į gautus pasiūlymus

 

 

 

 

3.Projekto 7 straipsnyje labai abstrakčiai formuojamas melioracijos valdymas ir organizavimas, nenurodytos konkrečios institucijos(Vyriausybės įgaliota, įstatymų įgaliota institucija), todėl praktiniam įstatymo taikyme bei priežiūroje neįnešamas aiškumas, o tik daugiau painiavos.

 

Pritarti

 

 

 

 

4. Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė, o taip pat atsižvelgiant į komiteto nuomonę, kad melioracijos įrenginiai būtų laikomi žemės priklausiniais.

 

Pritarti iš dalies

Dėl didelio finansinių resursų poreikio,nepritarta pasiūlymui perduoti melioracijos įrenginius žemės savininkams pagal sutartį, įvertinus jų techninę būklę.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Komiteto narių  - komiteto išvados rengėjų siūlomas sprendimas: pritarti patobulintam Melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-3002(2).

 

PRIEDAS: Melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-3002(2).

 

 

 

 

Išvadų rengėjai:

                                                                                                                                                             Gintautas Kniukšta                                                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                                                                 Mykolas Pronckus

 

                                                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                                                 Arvydas Vidžiūnas

 
Naujausi pakeitimai - 2003 12 12.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2003 metai

LR Seimas