Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. gruodžio 11 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

          Seimo narių S.Burbienės ir P.Vilko (2003-12-10) pasiūlymai Alkoholio kontrolės įstatymo projektui IXP-2774(2).

 

NUSPRĘSTA:

              1. Pritarti pateiktiems pasiūlymams („už” balsavo 9, „prieš” – 1 komiteto narys”):

                

   1. 18 straipsnio 5 dalį išdėstyti taip:

                "5. Alkoholinių gėrimų pardavėjai turi teisę, reikalauti iš asmenų, perkančių alkoholinius gėrimus, pateikti asmens amžių patvirtinantį dokumentą, o kai kyla abejonių, kad asmuo yra jaunesnis nei 18 metų, privalo iš perkančio alkoholinius gėrimus asmens reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą. Jeigu toks asmuo nepateikia amžių liudijančio dokumento, alkoholio gėrimų pardavėjai privalo atsisakyti parduoti jam alkoholinius gėrimus." 

                 2. 34 straipsnio 3 dalyje po žodžių "straipsnio 1, 3" įrašyti žodį "dalyse", po skaičiaus "4" vietoj žodžio "dalyse" įrašyti žodžius ir skaičius „dalies 1, 2 punktuose“ ir šią dalį išdėstyti taip:

                  "3. Už šio Įstatymo 18 straipsnio 1, 3 dalyse ir 4 dalyse dalies 1, 2 punktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymą įmonės baudžiamos nuo penkių šimtų litų iki dviejų tūkstančių litų bauda, o už šių reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per penkerius metus nuo baudos paskyrimo - nuo dviejų tūkstančių litų iki penkių tūkstančių litų bauda."

                 3. Papildyti 34 straipsnį nauja 4 dalimi ir ją išdėstyti taip:

                 "4. Už šio Įstatymo 18 straipsnio 4 dalies 3 punkto reikalavimo nesilaikymą įmonės baudžiamos nuo vieno tūkstančio litų iki trijų tūkstančių litų bauda."

                 4. Buvusias 34 straipsnio 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ir 18 dalis laikyti atitinkamai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ir 19 dalimis.

                 5. 34 straipsnio 7 dalies pirmajame sakinyje vietoj skaičių ir žodžių "7 ir 8 dalyse" įrašyti skaičius ir žodžius "8 ir 9 dalyse" ir šią dalį išdėstyti taip:

                   "7. Konkretus skiriamos baudos dydis nustatomas atsižvelgiant į šio straipsnio 7 ir 8 dalyse 8 ir 9 dalyse nurodytas atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, baudos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo, o jeigu yra atsakomybę sunkinančių aplinkybių, baudos dydis didinamas nuo vidurkio iki maksimumo. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, bauda skiriama atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą. Baudos dydžio mažinimas ar didinimas motyvuojamas institucijos, skiriančios baudą už šiame Įstatyme nustatytų reikalavimų nesilaikymą, nutarime."

                  6. Papildyti 34 straipsnį naujomis 19 ir 20 dalimis ir jas išdėstyti taip:

    "19. Įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (išskyrus šio straipsnio 20 dalyje nurodytas įmones) per vienerius metus nuo šio straipsnio 4 dalyje nustatytos baudos už šio  Įstatymo 18 straipsnio 4 dalies 3 punkto reikalavimo pažeidimą pirmą kartą paskyrimo pažeidusioms šį reikalavimą toje pačioje prekybos vietoje pakartotinai, panaikinamas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais toje prekybos vietoje, kurioje nustatyti pažeidimai, galiojimas ir nauja licencija neišduodama vienerius metus nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos."

    "20. Įmonėms, prekiaujančioms alkoholiniais gėrimais masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse ir pažeidusioms šio Įstatymo 18 straipsnio 4 dalies 3 punkto reikalavimą, vienerius metus nuo pažeidimo nustatymo dienos neišduodama vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse, rengiamose toje savivaldybėje, kurioje nustatytas pažeidimas."

                   7. Buvusią 34 straipsnio 19 dalį laikyti  21 dalimi.

                   8. 34 straipsnio 21 dalyje po skaičiaus „4“ išbraukti žodį „ir“,po skaičiaus "5" įrašyti žodį ir skaičių „ir 6“ ir šią dalį išdėstyti taip:

                 "21. Licencijų panaikinimas neatleidžia įmonių nuo šio straipsnio 2, 3, 4, ir 5 ir 6 dalyse nustatytų ir įmonėms skirtų piniginių baudų mokėjimo."                  

9. 12 straipsnio 3 dalies antrajame sakinyje vietoj skaičiaus "17" įrašyti skaičių "18"ir šią dalį išdėstyti taip:

                   "3.Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisykles, remdamasi šiuo Įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas) ir Europos Sąjungos teisės reikalavimais, tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Licencijos gaminti alkoholio produktus naujai įsteigtoms įmonėms neišduodamos, jeigu jų steigėjai arba administracijos vadovai yra buvę įmonių, kurioms vadovaujantis šio Įstatymo 34 straipsnio 17 18 dalimi buvo panaikintas licencijų galiojimas, steigėjai, administracijos vadovai ar kiti šio Įstatymo 34 straipsnio 17 18 dalyje nurodyti darbuotojai."

                     10. 16 straipsnio 6 dalies antrajame sakinyje vietoj skaičiaus "16" įrašyti skaičių "17",trečiajame sakinyje  vietoj skaičiaus "17" įrašyti skaičių "18"iršią dalį išdėstyti taip:

                    "6.Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisykles, remdamasi šiuo Įstatymu, Civiliniu kodeksu ir Europos Sąjungos teisės reikalavimais, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Naujai įsteigtoms įmonėms licencijos 5 metus neišduodamos, jeigu jų steigėjai arba administracijos vadovai yra buvę įmonių, kurioms vadovaujantis šio Įstatymo 34 straipsnio 16 17 dalimi buvo panaikintas licencijų galiojimas, steigėjai ar administracijos vadovai. Licencijos neišduodamos naujai įsteigtoms įmonėms, jeigu jų steigėjai arba administracijos vadovai yra buvę įmonių, kurioms vadovaujantis šio Įstatymo 34 straipsnio 17 18 dalimi buvo panaikintas licencijų galiojimas, steigėjai, administracijos vadovai ar kiti šio Įstatymo 34 straipsnio 17 18 dalyje nurodyti darbuotojai."

 

               
Naujausi pakeitimai - 2003 12 11.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas