Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2003-12-10 d. posėdį

 

Kaimo reikalų komitetas  pritarė  Komiteto patobulintam Žemės įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTui (Nr.IXP-2275(3).Žemės įstatymo nuostatos derinamos su Civilinio kodekso normomis, naujai reglamentuojami klausimai, susiję su valstybinės žemės sklypų pardavimu ir nuoma. Įtvirtinamos naujos žemės valdytojo, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, žemės tvarkymo, žemės naudojimo būdo ir pobūdžio sąvokos. Valstybinės žemės patikėtiniams  valstybinė žemė patikėjimo teise Vyriausybės nutarimais perduodama tik  priskirtoms valstybinėms funkcijoms vykdyti.

Šiuo įstatymo projektu sprendžiamas nuostolių, atsiradusių paimant  visuomenės poreikiams žemės sklypą ir jame esančius statinius bei sodinius, apskaičiavimo bei atlyginimo klausimas.

Labai svarbu, kad šiame įstatymo projekte numatyta žemės konsolidacija, kuri apibrėžiama kaip sudėtinė  žemės tvarkymo dalis, kuomet atliekamas  kompleksinis žemės sklypų pertvarkymas, keičiamos jų ribos ir vieta pagal tam tikrai  teritorijai parengtą žemėtvarkos projektą. Žemės konsolidacijos tikslas - sustambinti žemės sklypus, suformuoti racionalias  ūkių žemėnaudas ir sukurti reikiamą infrastruktūrą.

 

Kaimo reikalų komitetas  svarstėMelioracijos įstatymo pakeitimo  įstatymo projektĄ (Nr.IXP-3002) ir nusprendė daryti šio įstatymo projekto svarstymo Komitete pertrauką, siekiant geriau išnagrinėti melioracijos statinių nuosavybės klausimus ir  sudaryti kuo palankesnes  sąlygas žemės savininkams naudoti ir prižiūrėti jų žemėje esančius melioracijos įrenginius.

 

            Komitetas apsvarstė Lietuvos Respublikos biokuro įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-3004. Pagal ES reikalavimus iki 2005 m. gruodžio 31 d. biodegalai šalyje turės sudaryti ne mažiau kaip 2 procentus, skaičiuojamus nuo bendro rinkoje esančio benzino ir dyzelino, skirto transportui, energijos kiekio, o iki 2010 m. gruodžio 31 d. - 5,75 procento. Tam tikslui įgyvendinti Vyriausybė turės parengti  atitinkamas priemones ir programas.

            Komitetas pritarė Seimo nario Jono Budrevičiaus pasiūlymams, kad tvirtinant Vyriausybei biokuro ir biodegalų gamybos ir naudojimo skatinimo priemones bei programas būtų užtikrintas valstybės biudžetinis finansavimas, skatinamas žemės ūkio kultūrų, kurios naudojamos biokurui, auginimas.

            Komitetas pritarė pasiūlymams, kuriais siekiama patikslinti Aplinkos, Ūkio ir Žemės ūkio ministerijų funkcijas ir atsakomybės ribas įgyvendinant šį Įstatymą.

            Savo išvadoje Kaimo reikalų komitetas iš esmės pritarė Biokuro įstatymo pakeitimo įstatymo projektui ir pasiūlė pagrindiniam komitetui jį tobulinti, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą, Seimo nario Jono Budrevičiaus ir Jono Šimėno pasiūlymus.

 

Komitetas   šios dienos posėdyje taip pat apsvarstė Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo  projektą dėl 2001 – 2002 metų ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą  (Nr.IXP-2790) ir nusprendėpritarti  iniciatorių pateiktam Seimo nutarimo projektui (Nr.IXP-2790). Kartu  atkreiptas Vyriausybės  dėmesys, į tai, kadprastėja valstybės nuosavybėje esančios žemės kokybė ir reikalingas glaudesnis bendradarbiavimas tarp Valstybės kontrolės ir Žemės ūkio ministerijos bei kitų jai pavaldžių institucijų, siekiant išgyvendinti Valstybės kontrolės išvadose nustatytus  trūkumus.

 

            Komiteto nariai taip pat svarstė ir  pritarė LR  įstatymo dėl Europos  konvencijų  gyvūnų apsaugos klausimais ratifikavimo projektui (Nr.IXP-3083).

 

 

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2003 12 11.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas