Lietuvos Respublikos Seimas

IŠVADA (papildomo komiteto) Dėl LR Biokuro įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3004 (2003-12-10 Nr.40)


                                                                                                                       

             1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto nariai: G. Kniukšta - komiteto pirmininkas, G. Mikolaitis, J. Čiulevičius, P. Gražulis, E. Karečka,  Z. Mačernius, M. Pronckus,  D. Velička, V. Velikonis, A. Vidžiūnas; komiteto patarėjai:R.Abugelis, A. Brokorius,  L. Michelbertas,  padejėja S. Kairienė. Kviestieji asmenys – Seimo narys J. Budrevičius, Ūkio ministerijos sekretorius A.Ignotas, Žemės ūkio minsisterijos sekretorius J. Panamariovas, ŽŪM atstovai J. Petrašiūnas, G. Burneika, Aplinkos ministerijos vyr.  specialistė  E.Auglienė, Žemės ūkio rūmų atstovas V. Povilaitis, Darbo grupės biokuro programai rengti narys J. Šimėnas.

                2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados:                 Seimo kanceliarijos Teisės departamento 2003-11-17  išvada dėl įstatymo projekto Nr. IXP- 3004:

                Alternatyvių projektų Teisės departamente negauta.

                Projektas iš esmės atitinka juridinės technikos reikalavimus, tačiau norėtume pateikti  tokias pastabas bei pasiūlymus:

                1. Atsižvelgiant į Įstatymų bei kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 121 straipsnio 2 dalies nuostatas bei Nuorodų į Europos Sąjungos teisės aktus pateikimo įstatymuose ir kituose teisės aktuose rekomendacijas teikiamo įstatymo naujos redakcijos 1 straipsnis pildytinas antrąja dalimi:

"2. Šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, taikymą."

                2. Atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/30/EB 2 straipsnio 2 dalies a, b, c, d, e bei i punktuose formuluojamas sąvokas tikslintini Biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3, 4, 5 ir 9 punktai papildant juos nuostata "skirtas naudoti kaip biokuras".

                3. Pabrėžtina, kad priedas turėtų būti ne pakeitimo įstatymo, bet keičiamo įstatymo sudėtine dalimi, todėl antrąsias kabutes reikėtų dėti bei Prezidento parašas turėtų eiti po priedo teksto. Priedą siūlytume išdėstyti taip:

                                                                                        "Lietuvos Respublikos

                                                                                        2000 m. liepos 18 d.

                                                                                        įstatymo Nr. VIII-1875

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

2003 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/30/EB dėl biodegalų ir kitų atsinaujinančių degalų naudojimo transporte skatinimo." - pritarti.

           

3.  Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai, pataisos, pastabos:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindžiantys nuomonę

1.

dr. Asta Lapinskienė

(Sudarytos grupės biokuro gamybos ir naudojimo programai

parengti, patvirtintos ministro pirmininko

potvarkiu Nr. 228  2003-10-09 narė)

 

            Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į Biokuro įstatymo projekto 4 straipsnį:

„...yra skatinama“, „...taikomos įstatymų numatytos lengvatos“ – turėtų būti duotos nuorodos į tuos teisinius aktus, kurie šioje vietoje yra naudotini.

1. 5 straipsnis 1 dalies 2 punktas:

„nustato leidžiamą arba privalomą biokuro .... dalį mišinyje su kuru...“  - šioje vietoje vietoj žodžių leidžiamą arba privalomą turėtų pakeisti žodis privalomą, nes tai jau reikalaujama pagal ES normatyvus ir prieštarauja 8 straipsnio 3 daliai.

2. 5 straipsnis 1 dalis:

siūlome papildyti 3 punktu: 3) nustato biodegalų gamybos demonstracinių projektų apimtį ir suteikia jiems valstybės garantijas.

3. 5 straipsnis 2 dalis:

papildyti 4, 5, 6 punktais:

4)      nustato biokuro supirkimo kvotas rekreaciniams objektams arba darbams, atliekamiems rekreaciniuose objektuose (miško kirtimas, poilsis, ežeruose, keltuose ir t.t.)

5)      numato privalomą biotepalų naudojimą miškuose, parkuose, saugomuose vandenyse ir teritorijose;

 

6)      paruošia CO2 apyvartinių taršos leidimų prekybą pagal „Kioto protokolo“ reikalavimus.

 

 

 

4. 5 straipsnio 3 dalyje 1 punktą:

papildyti  - „.....(žemės ųkio atliekų ir augalų, naudojamų energijai gaminti) ir biokuro gamybos...“.

Jei nėra šio žodžio („biokuro“), vėl nei viena ministerija neatsakinga už biodegalų įdiegimą Lietuvoje.

 

5. Dar keletas neesminių, tačiau techniškų klaidelių:

3 straipsnio 3 dalies 2 punkte:

"…gyvulinės kilmės riebalų…".

 

 

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

 

Nepritarti

 

 

 

 

 

Nepritarti

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

Nepritarti

 

 

 

 

Nepritarti

 

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateikiamos tikslesnės įstatymo projekto pataisos.

 

Nerealus pasiūlymo įgyvendinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priešlaikinis siūlymas, dabar neapmokestinama.

Prieštarauja Biokuro sąvokai.

2.

Jonas Šimėnas

(Darbo grupės biokuro programai parengti narys)

1. Papildyti ir suredaguoti įstatymo projekto 2 straipsnio 2 ir 3 punktus ir jį išdėstyti taip:

“2) mažinti šalies energetikos ūkio priklausomybę nuo kuro ir degalų, pagamintų iš mineralinių ir importuojamų žaliavų;”

“3) didinti vietinių, atsinaujinančių bei alternatyvių energijos išteklių efektyvų panaudojimą ir šalies saugumą;”

 

2. Papildyti įstatymo projekto 2 straipsnį 5-tu punktu :

“5) mažinti atmosferos taršą, auginant biokurui, biodegalams ir bioalyvoms gaminti skirtus augalus.”

 

3. Įstatymo projekto 2 straipsnio 5 punktą laikyti 6-tu ir jį suredaguoti  taip:

          “6) įgyvendinti Įstatymo priede nurodytų Europos Sąjungos teisės aktoų nuostatas.”

 

4. Papildyti įstatymo projekto 2 straipsnį 7-tu punktu:

 

            “7) sudaryti sąlygas kurti naujas darbo vietas, susijusias su biomasės gamyba, transportavimu ir perdirbimu bei investicijomis į biokuro, biodegalų ir bioalyvų gamybą.”

 

5. Papildyti įstatymo projekto 3 straipsnio 2-ą punktą  ir jį išdėstyti taip:

          “2) biodyzelinas – metilo/etilo esteris, pagamintas iš augalinės kilmės aliejų ar gyvūninės kilmės aliejų riebalų, prilygstantis dyzelino kokybei;”

 

6. Redaguoti įstatymo projekto 3 straipsnio 6-ą ir 7-ą  punktus  ir juos išdėstyti taip:

“6) bioetiltretbutileteris – etiltretbutileteris, pagamintas bioetanolio pagrindu. Produktas yra laikomas biodegalais (biokuru), jeigu ne mažiau kaip 47 procentus šio produkto tūrio sudaro bioetanolis

“7) biometiltretbutileteris – metiltretbutileteris, pagamintas biometanolio pagrindu. Produktas yra laikomas biodegalais (biokuru), jeigu ne mažiau kaip 36 procentus šio produkto tūrio sudaro biometanolis

 

7. Papildyti ir suredaguoti įstatymo projekto 3 straipsnio 4-tą dalį ir ją išdėstyti taip:

“4. Bioalyvos – alyvos ir tepalai, pagaminti iš augalinės ar gyvūninės kilmės riebalinių medžiagų alyvos

 

8. Papildyti įstatymo projekto 3 straipsnį 6-ta dalimi:

“6. Degalų mišiniai (benzinas ar dyzelinas)  kurių sudėtyje yra teisės aktais nustatyta biokuro dalis, o tokio kuro naudojimas mažiau teršia aplinką negu naudojant mineralinės kilmės degalus.”

 

9 . Papildyti įstatymo projekto 3 straipsnio buvusią  7-tą dalį ir ją išdėstyti taip:

“8.7Naudotojas – fizinis arba juridinis asmuo, naudojantis biokurą, biodegalus, degalų mišinius ar bioalyvas.”

 

10. Papildyti įstatymo projekto 3 straipsnį 9-ta dalimi:

"9. Pilotinis projektas-juridinių ir (arba) fizinių asmenų paruoštas ir LR Vyriausybės nutarimu patvirtintas bandomasis biokuro arba biokuro ir mineralinių degalų mišinių gamybos, technologinio vystymo bei naudojimo skatinimo projektas, kuris atitinka ET direktyvos 2003/96/EC 15 straipsnio (a) dalyje nustatytas sąlygas."

 

11. Papildyti įstatymo projekto 4 straipsnį 3-čia dalimi:

“3.Biokuro gamyba prilyginama prie naujų, aplinkosaugai draugiškų technologijų vystymo, panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius. Tokiai veiklai Vyriausybės nutarimu gali būti suteikiamas pilotinio projekto statusas.”

 

12. Papildyti ir suredaguoti įstatymo projekto 5 straipsnio 2 dalies 1) punktą ir jį išdėstyti taip :

“1) atlieka naudojamo biokuro, biodegalų ir bioalyvų taršos monitoringą, palyginant su mineralinio kuro tarša

 

 13. Papildyti įstatymo projekto 5 straipsnio 2 dalį 4) ir 5) punktais :

“4) kartu su savivaldybėmis skatina biokuro, biodegalų ir bioalyvų naudojimą saugomose teritorijose.”

“5) kartu su Švietimo ir mokslo ministerija remia biokuro, biodegalų ir bioalyvų gamybos ir naudojimo mokslinių tyrimų bei edukacines programas.”

 

14. Papildyti ir suredaguoti įstatymo projekto 5 straipsnio 3 dalies 2) punktą ir jį išdėstyti taip :

“2) nustato biokuro, biodegalų ir bioalyvų, bei degalų mišiniųprekybos taisykles.”

 

15. Papildyti įstatymo projekto 5 straipsnio 3 dalį 3) ir 4) punktais :

“3) rengia ir tvirtina teisės aktus, skatinančius biokuro, biodegalų ir bioalyvų patekimą į rinką;”

“4) renka bei apibendrina informaciją apie biodegalų naudojimą ir teikia ją Vyriausybei.”

 

16. Papildyti ir suredaguoti įstatymo projekto 5 straipsnio 4 dalies 1)  punktą ir jį išdėstyti taip :

“1) atsakinga užbiodegalų išgautų iš biomasės, gamybos plėtrą;”

 

17. Papildyti įstatymo projekto 5 straipsnio 3 dalį 4) punktu :

“4) kartu su Ūkio ministerija vertina biokuro gamintojų projektus ir/ar programas, teikiamas Vyriausybei, valstybės paramai gauti;”

 

18. Papildyti įstatymo projekto 5 straipsnį 5 dalimi ir ją išdėstyti taip:

“ 5. Finansų ministerija:

Kartu su Vyriausybės įgaliotomis institucijomis rengia finansinių skatinimo priemonių biokuro, biodegalų, degalų mišinių ir bioalyvų gamybai bei naudojimui remti projektus ir teikia juos tvirtinti Vyriausybei”

 

19. Suredaguoti įstatymo projekto 6 straipsnio 2 dalį, išdėstant taip:

“2. Savivaldybės skatina biokuro, biodegalų ir bioalyvų naudojimą visuomeniniame transporte, pirmiausia ekologiškai jautriose teritorijose bei padidintos taršos zonose.”

 

20.Papildyti ir suredaguoti įstatymo projekto 7 straipsnio 1, 3 ir 4 punktus ir juos išdėstyti taip :

“1. Aplinkos, Susisiekimo, Švietimo ir mokslo, Ūkio bei Žemės ūkio ministerijos, koordinuodamos veiksmus, dalyvaujant savivaldybėms bei mokslo ir mokymo institucijoms, rengia visuomenės švietimo ir informavimo priemones, skatinančias naudoti biokurą, biodegalus ir bioalyvas.”

“3. Valstybės institucijos ir įstaigos joms pavestoms funkcijoms atlikti turi teisę gauti iš savivaldybių, įstaigų ir įmonių reikiamą informaciją apie biokuro, biodegalų ir bioalyvų, bei degalų mišinių gamybą ir naudojimą

“4.Įmonės teikia informaciją apie biokuro, biodegalų ir bioalyvų, bei ekodegalų gamybą ir naudojimą valstybės, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms joms pavestoms funkcijoms atlikti.”

 

21.Papildyti ir suredaguoti įstatymo projekto 8 straipsnio 1 ir 2  dalis ir jas išdėstyti taip :

“1. Lietuvos Respublikoje parduodamas biokuras, biodegalai, bioalyvos ir degalų mišiniai privalo atitikti privalomuosius kokybės reikalavimus,standartus bei Europos normas.”

“2. Biodegalų ir degalų, pagamintų iš naftos, mišinys, kai biodegalų kiekis tokiame mišinyje yra didesnis kaip 5 procentai, pardavimo vietose privalo būti specialiai pažymėtas. Žymėjimo tvarka nustatoma naftos produktų,biokuro, biodegalų, degalų mišinių ir bioalyvų prekybos taisyklėse.”

 

22.Papildyti  įstatymo projekto priedą 2. dalimi:

“2. 2003 m. Spalio 27 d. Europos Tarybos direktyva 2003/96/EC dėl energijos produktų ir elektros mokesčių restruktūrizavimo schemos bendrijoje.”

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            4. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

            5. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindžiantys nuomonę

 

Seimo narys Jonas Budrevičius

1. Papildyti įstatymo projekto 4 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

“1. Biokuro, biodegalų ir bioalyvų gamyba iš Lietuvos Respublikos kilmės žaliavų yra skatinama, numatant Vyriausybės tvirtinamas programas, finansuojamas iš valstybės biudžeto

 

2. Papildyti įstatymo projekto 4 straipsnį 3 dalimi:

“3. Skatinama žemės produkcijos - kaip biokuro, biodegalų ir bioalyvų gamybos žaliavos - gamyba, naudojimas.

 

3. Papildyti įstatymo projekto 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

“1) tvirtina biokuro, biodegalų ir bioalyvų gamybos ir naudojimo skatinimo priemones bei programas, finansuojamas iš valstybės biudžeto

 

4. Įstatymo projekto 5 straipsnio 3 dalį papildyti 3 punktu:

“3) atsakinga už šio Įstatymo įgyvendinimą ir valstybės paramos Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų gamintojams ir vartotojams programų rengimą ir jų teikimą Vyriausybei; patvirtintų paramos programų koordinavimą, bei teikia apibendrinančią informaciją apie padėtį Lietuvos Respublikos kilmės biokuro, biodegalų ir bioalyvos vartojime.”

 

5. Įstatymo projekto 5 straipsnio 4 dalį papildyti 4 punktu:

“4) rengia programas, pagal kurias remiami Lietuvos Respublikos žemės ūkio produkcijos gamintojai, kurių produkcija naudojama Lietuvos Respublikos kilmės biokuro, biodegalų ir bioalyvos gamybai ir teikia jas tvirtinti Vyriausybei.”

Pritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

            6. Komiteto pasiūlymai, pataisos, pastabos: Iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam  įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui jį tobulinti, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą, Seimo nario Jono Budrevičiaus ir Jono Šimėno pasiūlymus bei Astos Lapinskienės tuos pasiūlymus, kuriems Komitetas pritarė.

            7. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu "už".

            8. Komiteto paskirtas pranešėjas: G. Kniukšta.

            9. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nepareikšta.

           

Komiteto  pirmininkas                                                                             Gintautas  Kniukšta                                                                                                                                       

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 12 10.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2003 metai

LR Seimas