Lietuvos Respublikos Seimas

V. P. Andriukaičio, A. Vidziuno, J.Karoso, S.Lapėno komandiruotės į Vokietijos Federacinę Respubliką (2003 11 12-14)ataskaita

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavedimu ir Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2003 m. lapkričio 10 d. sprendimu Nr. 1816 buvau komandiruotas į Berlyną (Vokietijos Federacinė Respublika) dalyvauti 9-ajame Europos forume.

Šį forumą organizuoja BMW Foundation Herbert Quandt ir The Financial Times. Šio forumo tema buvo “Naujoji Europa” (The New Europe). Forumas vyko Adlon viešbučio konferencijų salėje, Berlyne, lapkričio 14-15 dienomis.

Forumą atidarė BMW Foundation Herbert Quandt pirmininkas Volker Doppelfeld ir The Financial Times Ltd. Pirmininkas David Bell. Jie pažymėjo ypatingą 9-jo forumo svarbą: forumas vyksta išryškėjusios Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų santykių įtampos kontekste ( ir dėl Irako, ir dėl Kioto protokolo, ir dėl genetiškai modifikuotų maisto produktų ir dėl kitų dalykų), forumas vyksta artėjančios Tarpvyriausybinės konferencijos kontekste, kai diskutuojama dėl naujos Europos Sąjungos Konstitucinės sutarties, galimų plėtros perspektyvų ir t.t. Be to, Europos Sąjungoje ėmė vyrauti stagnacijos požymiai (Vokietijoje ir Prancūzijoje), kas gali atsiliepti Europos Sąjungos ekonomikai. Taigi, neatsitiktinai pasirinktos dvi pagrindinės temos: “ES ir JAV santykių ateitis” bei “2004-Europa 25-krizė ar reformos?”. V.Doppelfeld akcentavo biznio žmonių didelį suinteresuotumą abiem atvejais. Juk abiem atvejais yra ryškus ekonominis komponentas., kuriuo biznio žmonės labiausiai suinteresuoti. Abi temos gali turėti tiek pesimistinę, tiek ir optimistinę pabaigą, bet pastaruoju atveju būtina visų politinė valia.

Lapkričio 14 dieną pirmajai – ES-JAV ateities santykių – temai moderavo BMW Foundation Herbert Quandt direktorius Horst Teltschik. Pagrindiniais pranešėjais buvo Brend Scowcroft, JAV Prezidento George Bush patarėjas nacionalinio saugumo klausimais, Lenkijos Respublikos Europos reikalų ministrė D.Hübner, Vokietijos Krikščionių-demokratų sąjungos pirmininkė Angela Merkel, Philip M.Condit, The Boeing Company pirmininkas iš Čikagos, Boehringer Ingelheim GmbH (Vokietija) pirmininkas Rolf Krebs. Įdomiausiu pranešėju šioje temoje, mano nuomone, buvo Brend Scowcroft. Jo pranešimo pagrindinės mintys: 1. Po šaltojo karo susidarė tokia situacija: globalizacija, globalių ekonomikų konkurencija (JAV, ES, Japonija, Kinija), valstybių-nevykėlių atsiradimas, tradicinių visuomenių irimas, suverenitetų erozija – iš vienos pusės, o iš kitos – šaltojo karo pabaiga, priešų nebuvimas, nusiginklavimas ir t.t. Tai suponavo JAV dvi mokyklas : “tradicionalistų” – daugiau dėmesio skiriančių tarptautinėms organizacijoms: Jungtinėms Tautoms, Breton-Wood sistemai, NATO, ir ‘transformacionalistų” – siūlančių atsisakyti šio požiūrio ir “keisti pasaulį” be tarptautinių organizacijų, savo iniciatyva. Po rugsėjo 11-osios pastarieji paėmė viršų. Lozungas “veikti” tapo svarbesnis už “tartis”. Ir gavosi naujos įtampos, vos nesubyrėjo NATO, skilo JT, atsirado įtampa ES ir t.t.Brend Scowcroft teigia, kad dialogas būtinas, transatlantinis ryšys turi būti nuolat apmąstomas ir aptariamas. Todėl: 1. Būtina turėti JAV-ES dialogo forumą (gal JAV-ES tarybą?), 2. Būtina tęsti NATO reformas, 3. Būtina turėti NATO ir ES regioninio bendradarbiavimo planą, 4. Būtina nuolat permąstyti transatlantinės bendruomenės filosofiją ir vertybes. Ir išvada, kad reikia turėti bendrą vardiklį tarp tradicinių priemonių ir būtinumo transformuotis, o ne neigti vieniems kitus.

D. Hübner akcentavo tai, kad naujosios Europos Sąjungos šalys neturi tikslo būti JAV mokyklos advokatais Europos Sąjungoje. Galbūt senesnės ES šalys ieško taikos ir stabilumo, bet jaunesnės ES šalys tuo tarpu dar nori saugumo ir kolektyvinės gynybos. Bet iš esmės pabrėžta mintis, kad pastangos, jog Europos Sąjunga būtų JAV partnere, yra būtinos, yra būtina bendra Europos Sąjungos saugumo ir gynybos politika, tik ji turi nedubliuoti NATO.

A.Merkel teigė, kad nebus suvienytos Europos Sąjungos, jeigu ji bus nukreipta prieš JAV. Be to, ji pabrėžė, kad ES būtina daugiau investuoti į karinę pramonę ir per tai kelti ekonomiką. Gynybos biudžetą reikia susieti su infliacija ir investicijomis į technologijas. A.Merkel kritikavo G.Šrioderį, kad jis tolsta nuo JAV. A.Merkel už pastovų JAV ir Vokietijos dialogą, JAV kapitalo pritraukimą į Vokietiją. Priešingu atveju atsirastų plyšys tarp JAV ir Europos Sąjungos.

Philip M.Condit , kalbėdamas apie JAV-ES santykius, palygino juos su futbolo žaidimu. JAV ir ES sutarė žaisti futbolą, bet europiečiai į aikštę atėjo su apvaliu kamuoliu, o amerikiečiai – su šalmais ir pailgu kamuoliu. Ir ekonomine prasme JAV ir Europos Sąjungoje yra skirtingos taisyklės. JAV manoma, kad federalinė valdžia neturi kištis į biznį, todėl čia biznieriai laisvai juda ir labai daug rizikuoja, o Europos Sąjunga mano, kad reikia palaikyti įvairų biznį, todėl čia yra nemažai reguliavimo. JAV yra pavojus bizniui patekti į rizikingo kapitalo gniaužtus, o Europos Sąjungoje - reguliuojant, kad visi galėtų vienodesnėm sąlygom egzistuoti, pametamas biznio interesas rizikai ir inovacijoms. Tad pirma reikia turėti vienodą vardiklį. Europos Sąjunga ir JAV turi daugiau dirbti bendros globalinės perspektyvos kontekste. “dirbti kartu, o ne drumsti abu Atlanto galus”- toks turėtų būti šūkis.

Rolf Krebs akcentavo kaip farmacininkas ir biznierius, kad nėra globalinės kainodaros principų, Europos Sąjungai trūksta aukštų technologijų ir mokslo potencialo. Ekonomika ir mokslas Europos Sąjungoje – du skirtingi pasauliai. ES yra ne tiek inovacijų, kiek rinkos silpnumo požymių, ir dėl to talentai bėga iš Europos Sąjungos, Europa pameta tyrėjų ir eksperimentatorių kartą! Ir tai labai pavojinga.

Man teko dalyvauti po šios temos apskritajame stale kartu su B.Scowcroft ir P.M.Condit. Mano pasisakymo mintis buvo, kad Europos Sąjunga turi būti JAV partnere, turi išmokti užsienio politikoje kalbėti vienu balsu, dialogas tarp ES ir JAV turi vykti nuolat.

Antroji forumo tema “ 2004 - Europa 25-ių – krizės ar reformos?”plėtojama lapkričio 15 dieną. Moderatoriumi buvo Brian Groom, The Financial Times Ltd. Pranešėjai: Boris Traikovski, Makedonijos Respublikos Prezidentas, Einars Repše, Latvijos Respublikos Ministras Pirmininkas, Denis Mac Shane, Jungtinės D.Britanijos ir Š.Airijos Karalystės Europos reikalų ministras, Konstantin Griščenko, Ukrainos Užsienio reikalų ministras ir G.Verheugen, Europos Komisijos Plėtros komisaras.

B.Traikovski akcentavo, kad Makedonijoje labai platus sutarimas dėl jos stojimo į Europos Sąjungą ir ji gali artimiausiu metu paduoti prašymą dėl stojimo į Europos Sąjungą, bet buvo pažymėti milžiniški sunkumai: Kosovo, sienų ratifikavimas, įtampa su Graikija, jaunimo emigracija ir t.t. B.Traikovski labai atvirai atsakinėjo į klausimus, aiškino stabilumo punkto įgyvendinimo sunkumus ir t.t.

E Repše perskaitė standartinį pranešimą, jog Latvija jau iš esmės stabili ir ekonomiškai auganti valstybė, sugebanti sudaryti sąlygas užsienio investuotojams ir t.t. Jam buvo pateikta klausimų, susijusių su rusakalbių padėtimi.

K.Griščenko iš esmės savo pranešime pabrėžė, kad Ukrainos netenkina “naujosios kaimynės” statusas, ji siekia narystės Europos Sąjungoje ir dėl to ji aktyviai šiuo keliu eis ir spaus Europos Sąjungą dėl veiksmų plano įgyvendinant narystę.

Bet ypatingai šioje temoje pasireiškė D.Britanijos Europos reikalų ministras Denis Mac Shane. Jo tezes pridedu. Šį pranešimą būtina išversti ir publikuoti kaip esminį. Denis Mac Shane neskirsto Europos Sąjungos į naujas ir senas, dideles ir mažas šalis. Jis jas skirsto į šalis, darančias reformas vardan Europos ir nedarančias jų. Naujoji ir senoji Europa egzistuoja kiekvienoje Europos Sąjungos šalyje-narėje ir stojančioje šalyje, kitaip sakant, visose, nes tai egzistuoja žmonėse, visuomenėje. Vien tai, kad Europos Sąjunga skiria 2,5 Euro subsidijų dienai vienai karvei ir tik 0,5 Euro subsidijų vienam studentui rodo, kad Europos Sąjunga dar paskendusi senose problemose ir nemato kelių žinių visuomenei, mokymosi visą gyvenimą dalykams, mokslui ir technologijoms, nestiprina universitetų ir neturi mokslo tiriamųjų centrų. Europos Sąjunga yra įvairi, proeuropietiškumas joje reiškia skirtybių pripažinimą, tačiau proeuropietiškumas bendrose vertybėse – taikos, solidarumo, socialinio teisingumo turi būti susietas su užimtumu, darbo vietų kūrimu, inovacijomis ir žinių visuomenės kūrimu. Kalbėdamas apie globalizacijos iššūkius ES, D.Mac Shane pabrėžė, kad dabar yra bloga tendencija, kai mokslas “eina” į JAV dėl geresnio finansavimo, o įmonės išsikelia į Aziją dėl pigesnės darbo jėgos. JAV BVP yra keleriopai aukštesnis už ES, ir po plėtros, jei nebus ES struktūrinių reformų, keleriopai padidės disproporcija tarp šių dviejų pasaulio lyderių. Kalbėdamas apie JAV ir Europos Sąjungos santykius pranešėjas pabrėžė, kad jam nepriimtinas nei antieuropietiškas unilateralizmas, nei antiamerikietiškas multilateralizmas. Europos Sąjunga ir JAV turi turėti aiškią bendro dialogo darbotvarkę.

G.Verheugen’as oponavo mintims, kad naujosios šalys padidins ES neefektyvumą ir t.t. Jis pateikė daug argumentų už plėtros sėkmę ir perspektyvas. Deja, jo pranešimo iki galo išklausyti negalėjau, nes reikėjo skubėti į lėktuvą. Diskusijoje dalyvauti taip pat negalėjau, todėl palikau savo pasisakymo tezes.

Tenka pastebėti, kad tokiuose forumuose reikia būtinai stengtis pakliūti tarp pranešėjų. Forumo organizatoriai kvietimą dalyvauti konferencijoje Seimo Pirmininkui atsiuntė dar šių metų balandžio mėnesį, tačiau iki š.m. rugsėjo mėnesio nebuvo jokių žingsnių iš Lietuvos pusės padaryti paraišką pranešimui. Latviai ir lenkai šiuo atveju buvo aktyvesni. Tuo tarpu The Financial Times sudaro geras sąlygas pristatyti pozicijas, nes šis forumas vėliau detaliai atsispindi visuomenės informavimo priemonėse. Deja, nežinau priežasčių, kodėl taip atsitiko, bet ateityje tokias progas reikėtų išnaudoti geriau.

PRIDEDAMA:

1. V.P.Andriukaičio pasisakymų tezės, 6 lapai;

2. B.Traikovskio pasisakymas “Makedonijos rolė naujoje Europoje”, 7 lapai;

3. Denis Mac Shane pasisakymo tezės, 8 lapai,

4. Cemil Cicek pasisakymas “Turkijos rolė naujame pasaulyje”, 9 lapai.

Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis
Naujausi pakeitimai - 2003 12 10.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   VOKIETIJA

LR Seimas