Lietuvos Respublikos Seimas

Gruodžio 8 d. posėdyje

Kartu su Informacinės visuomenės plėtros komitetu svarstytas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Informacinės visuomenės plėtros komiteto išvados projektą pristatė Seimo narys Algirdas Saudargas, kuris informavo, jog Seimo nario P.Gražulio pataisos (pakeisti LRT tarybos sudarymo principą ir tvarką, paliekant joje tik vieną Prezidento ir du Seimo skiriamus narius; sumažinti LRT tarybos narių kadenciją iki 4 metų ir Tarybos pirmininko kadenciją iki 2 metų; leisti Tarybos nariams būti skiriamiems ne daugiau negu dvi kadencijas iš eilės) neišspręs esamų problemų Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje.

Seimo narys Petras Gražulis sakė, kad padėtis Lietuvos radijuje ir televizijoje yra neleistina, todėl būtina kuo greičiau imtis veiksmų LRT problemoms spręsti.

Informacinės visuomenės plėtros komiteto narys Gintautas Babravičius pasiūlė susidariusią situaciją nagrinėti iš esmės ir kompleksiškai, siekiant visų politinių partijų pritarimo, nes kitaip nebus pasiektas norimas rezultatas.

Abu komitetai pritarė tokiam pasiūlymui ir nusprendė per mėnesį pateikti pataisytą įstatymo pataisų variantą.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Irena Smetonienė pristatė Terminų banko įstatymo projektą, kurio tikslas – užtikrinti nuoseklų sunormintų lietuvių kalbos terminų vartojimą, ypač Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Tam būtina sukurti bendrą įvairių valstybės institucijų terminijos informacinę sistemą, prie kurios galėtų prisijungti ir kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, kuria galėtų laisvai naudotis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje dirbantys vertėjai, teisininkai, kiti specialistai. Šis projektas nustato terminų banko, kaip bendros valstybės institucijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų informacinės sistemos, kūrimą, tvarkymą, su šia sistema susijusių juridinių ir fizinių asmenų pareigas, teises ir atsakomybę. Pirmą kartą reglamentuojama lietuvių kalbos terminijos sistemiško kaupimo, kūrimo, norminimo ir standartizavimo tvarka.

Išvardyti dalykai šiuo metu ypač svarbūs. 2004 m. gegužės 1 d. Lietuva įstos į Europos Sąjungą ir šios Sąjungos teisynas taps Lietuvos Respublikos teisės dalimi. Į lietuvių kalbą dar turi būti išversta tūkstančiai teisės aktų puslapių. Akivaizdu, kad dėl nesuderintos, nesunormintos terminijos nuolat kyla didelių sunkumų – net Europos Bendrijų ir Europos Sąjungos steigimo sutartyse tam pačiam reiškiniui ar sąvokai įvardyti vartojami skirtingi lietuviški terminai, neišvengiama apskritai neteisingai vartojamų sąvokų. Į tai dėmesį jau atkreipė Europos Sąjungos teisės specialistai Lietuvoje. Be to, Europos institucijos priima į darbą Lietuvos vertėjus, kurie gyvens ir dirbs ne Lietuvoje, todėl nesant laisvai prieinamo terminų banko jiems bus sunku orientuotis terminų gausybėje. Taigi siekiant išvengti netaisyklingos ir netikslios terminų vartosenos ir užtikrinti, kad visuose teisės aktų vertimuose būtų vartojami vienodi terminai, būtinas Lietuvos Respublikos terminų bankas. Be jokios abejonės, jis bus reikalingas ir Lietuvos Respublikos teisės aktų rengėjams, mokslo, technikos, meno ar kitų visuomenės gyvenimo sričių specialistams. Panašius terminų bankus jau turi beveik visos Europos šalys, tarp jų ir Estija, Latvija.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymą reikia parengti Lietuvos Respublikos terminų banko metodiką – terminų banko kūrimo, tvarkymo ir naudojimo taisykles. Metodiką rengia Valstybinė lietuvių kalbos komisija kartu su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija. Terminų banko tvarkytojai – Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija.

Aptariant ES Tarybos švietimo ataskaitą, pasisakė švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius. Ministerijos atstovė Jurga Strumskienė informavo, jog Lietuva turės parengti privačių investicijų pritraukimo į švietimo sritį programą. Lietuvai taip pat teks parengti ES Tarybai ataskaitą, kaip sekasi užtikrinti Mokymosi visą gyvenimą. Komitetas pritarė Švietimo ir mokslo ministerijos darbų pagal ES Tarybos ataskaitą planui.

Svarstyti nauji pasiūlymai 2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui. Komitetas pritarė daugumai iki šios dienos įregistruotų pasiūlymų. Bendru sutarimu nuspręsta pateikti pagrindiniam Biudžeto ir finansų komitetui galutinę išvadą dėl Vyriausybės teikiamo pataisyto 2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto.
Naujausi pakeitimai - 2003 12 08.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas