Lietuvos Respublikos Seimas

2003-12-01

Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė Diplomatinės tarnybos įstatymo 1, 14, 19 ir 47 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui

Nr. IXP - 2951

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šiuos klausimus:

Diplomatinės tarnybos įstatymo 1, 14, 19 ir 47 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP - 2951. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam įstatymo projektui. Minėtą projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Gediminas Kirkilas, Krašto apsaugos ministerijos viceministras Jonas Gečas bei Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Darius Jurgelevičius. Teikiamo įstatymo projekto tikslas – papildyti Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymą dvejopo pobūdžio nuostatomis: 1) įtvirtinti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 19 straipsnyje numatytą karjeros valstybės tarnautojų perkėlimą dirbti į kitas pareigas Lietuvos Respublikos atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, perkeliant asmenį į specialaus patarėjo (pvz., gynybos patarėjo) pareigas; 2) įtvirtinti baigtinį diplomatinį statusą turinčių asmenų sąrašą viename įstatyme, numatant tokio statuso suteikimą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje numatytiems kariams, kurie perkeliami atlikti karo tarnybą kariniu atstovu, jo pavaduotoju Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos.

Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Tarybos susitarimo dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ratifikavimo projektą IXP - 3033. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam ratifikavimo įstatymo projektui. Šį ratifikavimo įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Sergejus Dmitrijevas bei Krašto apsaugos ministerijos viceministras Jonas Gečas. Siekiant glaudesnio Lietuvos Respublikos ir Ukrainos Respublikos gynybinio bendradarbiavimo bei suprantant, kad toks bendradarbiavimas gali pareikalauti abipusio keitimosi įslaptinta informacija ir šios informacijos apsaugos užtikrinimo, 2003 m. birželio 5 d. Kijeve buvo pasirašyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Tarybos susitarimas dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos. Šiuo susitarimu kiekviena iš šalių, vadovaudamasi nacionaline teise, įsipareigoja imtis visų reikiamų veiksmų, kad būtų apsaugota visa pagal susitarimą perduodama įslaptinta informacija. Susitarimas reglamentuoja galimybę gauti įslaptintą informaciją, dokumentų vertimą, kopijavimą, naikinimą, įslaptintos informacijos naudojimą, siuntimą ir perdavimą.

Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos ir Europos bendrijų Komisijos, atstovaujančios Europos Bendrijai, metinės finansavimo sutarties 2003 metams dėl specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (SAPARD) ratifikavimo projektą Nr. IXP - 3018. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam ratifikavimo įstatymo projektui, kurį pristatė Komiteto išvadų rengėjas Jonas Čekuolis bei Finansų ministerijos Nacionalinio fondo departamento direktoriaus pavaduotojas Ernestas Petraitis. 1999 m. birželio 21 d. Europos taryba patvirtino reglamentą Nr. 1268/1999 dėl Europos bendrijos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai Vidurio ir Rytų Europos šalims, kurios siekia narystės Europos Sąjungoje. Remiantis šiuo dokumentu, šalims kandidatėms 2000–2006 metų laikotarpiu numatyta teikti finansinę paramą pagal Specialiąją žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programą (SAPARD). Dalyvavimas šioje programoje šalims kandidatėms sukuria galimybę geriau susipažinti su Europos Sąjungoje vykdoma žemės ūkio politika, taisyklėmis ir reikalavimais, keliamais žemės ūkio produkcijai. Nuo 2000 metų kasmet iki 2006 m. per SAPARD programą 10 šalių kandidačių žemės ūkio sektoriui bus skiriama 520 mln. eurų. Lietuvai pagal SAPARD programą kasmet skiriama maždaug po 30 mln. eurų (apie 103,6 mln. litų). Parama kiekvienai šaliai Europos Sąjungos kandidatei buvo skirstoma atsižvelgiant į objektyvius kriterijus, tokius kaip žemės ūkyje dirbančių gyventojų skaičius, žemės ūkio teritorija, BNP ir panašiai. SAPARD programos parama skiriama su sąlyga, kad projektai bus bendrai finansuojami ir iš šalies nacionalinės paramos fondų.

Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Maltos Vyriausybės sutarties dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir pajamų mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo projektą Nr. IXP – 3047. Komiteto nariai pritarė teikiamam ratifikavimo įstatymo projektui su Komiteto pastabomis. Ratifikavimo įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Jonas Čekuolis. Sutarties įsigaliojimas bei taikymas turėtų skatinti Maltos rezidentus investuoti į Lietuvos Respublikos ūkį, tuo pačiu turėtų užkirsti kelią mokesčių slėpimui. Šiuo metu taikoma trisdešimt dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių.

Užsienio reikalų komitetas taip pat pradėjo 2004 m. Seimo narių ir delegacijų komandiruočių pagrindinių krypčių ir prioritetų svarstymą. Komiteto nariai bendru sutarimu nutarė sulaukus papildomos informacijos iš Seimo Tarptautinių ryšių skyriaus surengti bendrą Užsienio ir Europos reiklų komitetų posėdį šiuo klausimu.

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 12 02.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas