Lietuvos Respublikos Seimas

2003-11-26

Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė Įstatymo dėl Tarptautinės konvencijos dėl kovos su teroristų vykdomais sprogdinimais ratifikavimo projektui

Nr. IXP-2976

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šiuos klausimus:

Įstatymo dėl Tarptautinės konvencijos dėl kovos su teroristų vykdomais sprogdinimais ratifikavimo projektą Nr. IXP-2976. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam ratifikavimo įstatymo projektui. Minėtą projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Valerijus Simulik bei Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo departamento Veiklos priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotojas Vitalijus Daugis. Ši konvencija yra paskutinė likusi neratifikuota iš daugiašalių sutarčių, sudarytų Jungtinių Tautų rėmuose ir reglamentuojančių tarptautinės bendrijos veiklą kovos su terorizmu srityje. Konvencija įsigaliojo 2001 m. gegužės 23 d., jos dalyvių skaičius šiuo metu jau siekia 101 valstybę. Pagrindinis Konvencijos tikslas – sukurti bendrą ir universalų mechanizmą, užtikrinantį nuoseklų visuotinį joje numatytų veikų kriminalizavimą. Kartu Konvencija praplečia esamus teisinius pagrindus tarptautiniam bendradarbiavimui išaiškinant, patraukiant baudžiamojon atsakomybėn bei išduodant asmenis, susijusius su teroristiniais veiksmais, nustatydama universalios jurisdikcijos režimą teroristinių sprogdinimų atžvilgiu. Konvencijos ratifikavimas patvirtins Lietuvos Respublikos įsipareigojimą kovoti su tarptautiniu terorizmu ir leis užbaigti prisijungimo prie daugiašalių kovos su terorizmu dokumentų procesą.

Įstatymo dėl Bendradarbiavimo sutarties tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kanados Vyriausybės dėl branduolinės energijos panaudojimo taikiems tikslams denonsavimo projektą IXP-2975. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam denonsavimo įstatymo projektui su Komiteto papildymais. Šį denonsavimo įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Valerijus Simulik bei Ūkio ministerijos sekretorius Artūras Dainius. Teikiamo įstatymo projekto tikslas - denonsuoti bendradarbiavimo sutartį tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kanados Vyriausybės dėl branduolinės energijos panaudojimo taikiems tikslams, pasirašytą 1994 m. lapkričio 17 d. Vilniuje. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, Lietuvoje įsigalios 1959 m. spalio 6 d. Briuselyje pasirašytos Europos Atominės Energijos Bendrijos ir Kanados Vyriausybės sutarties dėl bendradarbiavimo naudojant branduolinę energiją taikiems tikslams nuostatos. Šios sutarties objektas ir nuostatos nuo bendradarbiavimo sutarties tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kanados Vyriausybės dėl branduolinės energijos panaudojimo taikiems tikslams objekto ir nuostatų iš esmės nesiskiria.

Įstatymo dėl 1992 m. Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos Vandens ir sveikatos protokolo ratifikavimo projektą Nr. IXP-2977. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam ratifikavimo įstatymo projektui, kurį pristatė Komiteto išvadų rengėjas Justinas Karosas bei Valstybinio aplinkos sveikatos centro Aplinkos ir sveikatos skyriaus higienos chemikė Natalija Šlechtič. Šio protokolo tikslas yra valstybių mastu tarptautiniame kontekste prisidėti prie žmogaus sveikatos ir gerovės apsaugos tobulinant vandens ūkio veiklos valdymą, įskaitant vandens ekosistemų apsaugą bei užkertant kelią, apribojant ir mažinant ligų, susijusių su vandeniu, plitimą. Pagrindinis dėmesys protokolo nuostatose kreipiamas į vandeniu plintančių ligų prevenciją ir kontrolę, nustatant reikalavimus maudyklų vandeniui bei geriamajam vandeniui, užtikrinant žmonių naudojamo vandens kokybę ir saugą, vandens ekosistemų tinkamas egzistavimo sąlygas. Protokolo ratifikavimas atvers galimybes koordinuoti veiksmus tarpvalstybiniu lygiu su tarpvalstybinių upių baseinų šalimis, nepriklausančiomis Europos Sąjungai, geriamojo vandens ir maudyklų vandens kokybei užtikrinti, vandeniu plintančių ligų prevencijai ir kontrolei, žmonių sveikatai gerinti bei sudarys galimybę bendradarbiauti kuriant ankstyvojo perspėjimo ir bendrąsias vandeniu plintančių ligų kontrolės ir prevencijos tarpvalstybines sistemas.

Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl į Lietuvos Respublikos ar Moldovos Respublikos teritoriją neteisėtai atvykusių ar gyvenančių asmenų priėmimo atgal ratifikavimo projektą Nr. IXP – 2978. Komiteto nariai pritarė teikiamam ratifikavimo įstatymo projektui su Komiteto pastabomis. Ratifikavimo įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Justinas Karosas bei Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Darius Jurgelevičius. Susitarimu siekiama palengvinti abiejų valstybių teritorijose neteisėtai esančių asmenų, tai yra asmenų, kurie neatitinka arba jau nebe atitinka galiojančių atvykimo ar buvimo sąlygų, priėmimą atgal, ir palengvinti tokių asmenų tranzitą. Šis susitarimas sudarys sąlygas užtikrinti Lietuvos Respublikos, kaip būsimos ES narės, ir tuo pačiu ES teritorijoje nelegaliai esančių asmenų grąžinimą. Susitarimas reglamentuoja Lietuvos Respublikos piliečių ir Moldovos Respublikos piliečių, kurie neatitinka arba jau neatitinka vienos iš valstybių teritorijoje galiojančių atvykimo ar buvimo sąlygų priėmimo atgal procedūrą, taip pat trečiųjų valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimo atgal sąlygas bei išsiunčiamų asmenų vykimo tranzitu mechanizmą. Šis susitarimas sudaromas neribotam laikui.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 11 26.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas