Lietuvos Respublikos Seimas

2003m. lapkričio 26d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

POSĖDIS

2003-11-26

 

SVARSTYTA: Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės saugumo , Krašto apsaugos, Prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2324.

NUSPRĘSTA:

Pritarti komitete patobulintam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Seimo nutarimo “ Dėl Seimo nutarimo “ Dėl LR nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo” pakeitimo projektas IXP-2913.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam Seimo nutarimo projektui.

2. Atsižvelgiant į Teisės departamento pastabą, pasiūlyti Seimui svarstyti šį Seimo nutarimo projektą kartu su Tarnautojo elgesio kodekso projektu Nr. IXP-2788

SVARSTYTA: Miškų įstatymo 2, 4, 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2973.

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė, t.y.:

1. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Seime yra įregistruotas Miškų įstatymo 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-2276 (lydintis Žemės įstatymo pakeitimo įstatymo projektą (nauja redakcija) Nr.IXP-2275 (2), tačiau šiame įstatymo projekte IXP-2973 ir projekte IXP-2276 pateikiamos skirtingos “miško valdytojo” sąvokos bei kitos nuostatos, todėl minėtus projektus reiktų suderinti tarpusavyje.

Komiteto nuomonė- pritarti.

2. Miškų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybinė miško žemė Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka gali būti nuomojama poilsiui ar kitiems tikslams, išskyrus miškų ūkio veiklai organizuoti, todėl žemės naudotojai neturėtų būti siejami vien su privačios žemės teisėtu naudojimu, todėl keičiamą 2 straipsnio 11 dalį siūlytina redaguoti: “Miško valdytojai – miško savininkai, taip pat valdančios patikėjimo teise įstatymų nustatyta tvarka joms Vyriausybės nutarimais perduotą valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valstybinę miško žemę miškų urėdijos, valstybinių rezervatų direkcijos, nacionalinių parkų direkcijos, savivaldybės, valstybės įmonės, bei organizacijos bei savivaldybės, taip pat teisėtai miško žemę valdantys kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei užsienio valstybėse įsteigtos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, tačiau turinčios civilinį teisnumą pagal tų valstybių įstatymus teisėtai įgiję privačios miško žemės valdymą.”

Komiteto nuomonė- pritarti

3. Keičiama Miškų įstatymo įgyvendinimo kontrolės funkcijas atliekančių institucijų sistema- šios funkcijos iš Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir jos teritorinių padalinių perduodamos Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams (projekto 3 str.- keičiama 5 str. 3 dalis). Šios kontrolės sistemos pakeitimui, o gal ir reorganizavimui( Aiškinamajame rašte užsimenama, kad turi būti vieninga gamtos išteklių naudojimo kontrolė ir kontrolės funkcijos turi būti perduodamos regionų departamentams), todėl turėtų būti numatytos lėšos, tačiau Aiškinamajame rašte apie tai neminima. Tai neatitinka Seimo statuto 135 str. 3 d. 8 punkte nustatytų reikalavimų.

Komiteto nuomonė- pritarti. Siūlyti pagrindiniam komitetui prašyti Vyriausybės išvados dėl lėšų poreikio, kadangi numatoma keisti Miškų įstatymo įgyvendinimo kontrolės sistemą.

SVARSTYTA: Valstybės turto fondo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2331.

NUSPRĘSTA:

Projektą gražinti iniciatoriui tobulinti, atsižvelgiant į institucijų bei LR Seimo komitetų pateiktas pastabas ir pasiūlymus bei Komiteto pastabas bei siūlymus:

Kadangi aiškinamajame rašte iškeltoms problemoms spręsti pasirinktos netinkamos teisinės priemonės, t.y. valstybės ir savivaldybių institucija ir įstaiga bei valstybės įmonė yra skirtingų teisinių formų juridiniai asmenys, jų steigimo, veiklos, atskaitomybės ir kiti teisiniai santykiai negali būti tapatinami, keičiant tik darbuotojų teisinį statusą, atlyginimų sistemą, Komitetas siūlo iniciatoriui apsvarstyti galimybę iš esmės keisti valstybės įmonės Turto fondo teisinę formą ir statusą.

SVARSTYTA: Valstybės tarnybos įstatymo 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2332.

NUSPRĘSTA:

Projektą gražinti iniciatoriui tobulinti, atsižvelgiant į institucijų bei LR Seimo komitetų pateiktas pastabas ir pasiūlymus bei Komiteto pastabas bei siūlymus:

Kadangi aiškinamajame rašte iškeltoms problemoms spręsti pasirinktos netinkamos teisinės priemonės, t.y. valstybės ir savivaldybių institucija ir įstaiga bei valstybės įmonė yra skirtingų teisinių formų juridiniai asmenys, jų steigimo, veiklos, atskaitomybės ir kiti teisiniai santykiai negali būti tapatinami, keičiant tik darbuotojų teisinį statusą, atlyginimų sistemą, Komitetas siūlo iniciatoriui apsvarstyti galimybę iš esmės keisti valstybės įmonės Turto fondo teisinę formą ir statusą.

SVARSTYTA: DĖL PRELIMINARAUS ĮVERTINIMO ar Seimo rinkimų įstatymo 37, 43, 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (IXP-2336) prieštarauja LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI.

Komiteto preliminari išvada:

Seimo rinkimų įstatymo 37, 43, 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.: IXP-2336, nuostatos, kad partijų, politinių organizacijų kandidatų į Seimo narius daugiamandatėje rinkimų apygardoje sąrašų kiekvienoje dešimtyje negali būti daugiau kaip du trečdaliai (2/3) vienos lyties asmenų, ir kandidatų eilė turi būti sudaryta taip, kad vienas po kito nebūtų įrašyti daugiau kaip du tos pačios lyties kandidatai, o jeigu kandidatų eilė neatitinka šio įstatymo straipsnio dalyje nustatytos tvarkos, tai rinkimų komisijos leidžiamame plakate su kandidatų sąrašu, prie sąrašo pavadinimo turi būti pažymėta: “ Šio sąrašo kandidatų eilėje nėra įstatymu nustatyto proporcingo lyčių atstovavimo”, gali prieštarauti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 2 daliai, kuri draudžia žmogaus teises varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, bei 35 straipsnio 1 daliai, kuri piliečiams laiduoja teisę laisvai vienytis į politines partijas.

 

 

 

 

 

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja,

Aidena Jankauskaitė,

2396795

e-paštas: aidena.jankauskaite@lrs.lt

 
Naujausi pakeitimai - 2003 11 26.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas