Lietuvos Respublikos Seimas

Lapkričio 26 d. posėdyje

 

 

Komiteto posėdyje buvo pristatytas Atviros Lietuvos fondo Teatrų ir koncertinių įstaigų veiklos pertvarkymo pažangos įvertinimo tyrimas. Tyrimo tikslus ir autorę pristatė Atviros Lietuvos Fondo direktorė Diana Vilytė. Patį tyrimą susirinkusiems pristatė dr. Margarita Starkevičiūtė.

Šiuo tyrimu buvo siekta išsiaiškinti, kokie yra Lietuvos teatrų ir koncertinių įstaigų finansavimo principai ir kiek efektyviai panaudojamos gaunamos lėšos. Kartu, remiantis tyrimo medžiaga, autorė siekė suformuluoti konkrečius pasiūlymus, kaip būtų galima pertvarkyti šių institucijų išlaidų valdymą, kad daugiau lėšų tektų naujiems projektams įgyvendinti ir pačioms organizacijoms pertvarkyti.

Tyrimo objektas: Lietuvos ekonomikos ir kultūros sąveika ir jos įtaka bendrai šalies raidai; teatrų ir koncertinių organizacijų paslaugų paklausa ir prieinamumas; Lietuvos teatrų išlaidų struktūra ir jos palyginimas su Baltijos šalių teatrų rodikliais; teatrų išlaidų struktūra ir galimybės ją racionalizuoti; Lietuvos koncertinių organizacijų veiklos analizė, palyginant ją su kitų Baltijos šalių patirtimi.

Įvertinus surinktą medžiagą, buvo suformuluotos išvados ir pasiūlymai:

  • Per pastaruosius dvejus metus ryškesnių pokyčių organizuojant teatrų ir koncertinių organizacijų veiklą neįvyko;
  • Teigiami poslinkiai matyti finansinėje srityje: valstybės dotacijos dydis išlieka tas pats, daugėja lankytojų ir gaunamos didesnės pajamos už bilietus, lengviau surasti rėmėjų ir verslo partnerių;
  • Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo projekte įteisinama dabar susiklosčiusi veiklos organizavimo praktika su visomis susikaupusiomis problemomis;
  • Realiai nėra įgyvendinta konkrečių priemonių, kurios padėtų koordinuoti regionų kultūros įstaigų veiklą ir skatintų rengti premjeras.
  • Nesukurtas grįžtamasis ryšys su teatrais ir koncertinėmis organizacijomis;
  • Valstybės dotacijų paskirstymo sistema nėra skaidri ir neturi aiškiai nustatytų kriterijų;
  • Skiriama mažai dėmesio darbui su visuomene, ypač su vaikais ir jaunimu, bei kultūrinei paramai į socialinę atkirtį patekusioms grupėms.

Po tyrimo pristatymo kilo diskusijos, kuriose dalyvavo Kultūros ministrė Roma Žakaitienė, kiti Komiteto nariai, kult8ros viceministras Juozas Širvinskas, Lietuvos valstybinių ir privačių teatrų aktoriai, režisieriai ir administracijos vadovai. Opiausi šioje diskusijoje pasirodė teatrų ir koncertinių organizacijų finansavimo klausimai, finansų paieškos iš privačių šaltinių problema bei jaunųjų žiūrovų – vaikų ir moksleivių - kultūrinis švietimas, numatant tam specialų valstybinį finansavimą.

Norintieji išsamiau susipažinti su tyrimu, gali jį rasti Internete adresu http://www.politika.osf.lt
Naujausi pakeitimai - 2003 11 26.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas