Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. lapkričio 19 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

          Seimo narių J.Raistenskio (2003-11-10), S.Buškevičiaus (2003-11-10), S.Burbienės (2003-11-12, 2003-11-18 ir 2003-11-19) pasiūlymai  Tabako kontrolės įstatymo pakeitimo ir Tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui IXP-2802(3).

NUSPRĘSTA:

1.      Nepritarti Seimo nario J.Raistenskio (2003-11-10) pateiktiems 1, 2, 3 ir 4 pasiūlymams    (bendru sutarimu).

2.      Pritarti Seimo nario J.Raistenskio (2003-11-10) pateiktam 5 pasiūlymui  “5. 18 straipsnio 1 dalies 7 punkte po žodžio “konkursus” įrašyti “bei loterijas”.” (bendru sutarimu).

3.      Nepritarti Seimo nario S.Buškevičiaus (2003-11-10) pateiktam pasiūlymui    (bendru sutarimu).

4.      Pritarti Seimo narės S.Burbienės (2003-11-12) pateiktiems 1 ir 2 pasiūlymams:    

            1. Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

               "3. Oraliniam vartojimui skirtas tabakas - visi vartojimui per burną skirti tabako gaminiai, išskyrus rūkyti skirtus tabako gaminius, pagaminti tik iš tabako (tiek genetiškai modifikuoto, tiek nemodifikuoto) arba kuriuose yra tabako. (“už” balsavo 8, “susilaikė” 1 komiteto narys).

          2. Papildyti 17 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

               „Prekybos tabako gaminiais vietose leidžiama pateikti tik šią informaciją:

               1) gamintojo, prekybos įmonės pavadinimą ir buveinės adresą, prekių ženklą, jeigu šis prekių ženklas nėra specialiai naudojamas tabako gaminių reklamai“ (“už” balsavo 7, “susilaikė” 2 komiteto nariai).

5.      Iš dalies pritarti Seimo narės S.Burbienės (2003-11-12) pateiktam 3 pasiūlymui:

          3. Papildyti 26 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

 "4. Už šio Įstatymo 13 straipsnyje nustatyto draudimo parduoti oraliniam vartojimui skirtą, taip pat uostomąjį tabaką pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų bauda." (bendru sutarimu).    

6.      Pritarti Seimo narės S.Burbienės (2003-11-18) pateiktam pasiūlymui:

“14 straipsnio 3 dalies 1 punkto pirmajame ir antrajame sakiniuose po žodžio “įsigijimą” įrašyti žodžius “arba gabenimą” ir šį punktą išdėstyti taip:

“3. Lietuvos Respublikoje draudžiama juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams parduoti, laikyti, gabenti tabako gaminius, taip pat importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius:

1) be tabako gaminių įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų. Tabako gaminių įsigijimą arba gabenimą patvirtinantys juridinę galią turintys dokumentai turi būti visose tabako gaminių pardavimo ir (ar) laikymo vietose. Gabenant tabako gaminius privaloma turėti gabenimo dokumentus arba tabako gaminių įsigijimą patvirtinančius juridinę galią turinčius dokumentus;” (bendru sutarimu).

7.      Pritarti Seimo narės S.Burbienės (2003-11-19) pateiktam pasiūlymui:

“13 straipsnyje išbraukti žodžius “ir kramtomąjį” ir šį straipsnį išdėstyti taip:

“13 straipsnis. Tabako gaminių asortimento ribojimas

Lietuvos Respublikoje parduoti oraliniam vartojimui skirtą, taip pat uostomąjį ir kramtomąjį tabaką draudžiama.”  (bendru sutarimu).

 

2.SVARSTYTA:

          Seimo narių D.Teišerskytės (2003-11-12) ir V.Karbauskio (2003-11-18) pasiūlymai Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui  IXP-2774 ES.

NUSPRĘSTA:

1.      Nepritarti Seimo narės D.Teišerskytės (2003-11-12) pateiktam pasiūlymui Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui  IXP-2774 ES  (bendru sutarimu).

2.      Pritarti Seimo nario V.Karbauskio (2003-11-18)  pasiūlymams:

          1. Pakeisti Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto 17 straipsnio 6dalį ir išdėstyti ją taip:

            "6. Įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Lietuvos Respublikoje leidžiama juos įsigyti tik iš įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholinius gėrimus, licencijas verstis didmenine prekyba jais, o realizuoti – įmonėms, kurios turi licencijas verstis didmenine ar mažmenine prekyba jais, licencijas eksportuoti vyno produktus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka juridiniams asmenims, užsienio juridinių asmenų filialams, perkantiems alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms, kitų Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių ūkio subjektams ir užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms bei tarptautinių organizacijų atstovybėms, akredituotoms Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje.

             2. Pakeisti Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto 17 straipsnio 7 dalį ir išdėstyti ją taip:

            "7. Įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Lietuvos Respublikoje leidžiama juos įsigyti tik iš įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholinius gėrimus arba licencijas verstis didmenine prekyba jais, o parduoti - fiziniams asmenims jų asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti, taip pat juridiniams asmenims, užsienio juridinių asmenų filialams, perkantiems alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms ir užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms bei tarptautinių organizacijų atstovybėms, akredituotoms Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje."

            3. Pakeisti Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto 17 straipsnio 8 dalies 3 punktą ir išdėstyti jį taip:

            "3) Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka juridiniams asmenims, ir užsienio juridinių asmenų filialams, perkantiems alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms ir užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms bei tarptautinių organizacijų atstovybėms, akredituotoms Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje;" (bendru sutarimu).

 

3.SVARSTYTA:

          Seimo narių J.Budrevičiaus, V.Orechovo ir J.Veselkos (2003-11-05) pasiūlymai  Gamtinių dujų įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1548.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

            1. Klausimo svarstyme daryti pertrauką.

            2. Prašyti Vyriausybės nuomonės šiam pasiūlymui.

 

4.SVARSTYTA:

          Seimo nario P.Vilko pasiūlymai  Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-2576A(3).

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

          Pritarti pateiktiems pasiūlymams.

 

5.SVARSTYTA:

          Vertybinių popierių rinkos įstatymo 15 straipsnio papildymo ir Įstatymo papildymo 19(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-2879.

NUSPRĘSTA:

          1. Pritarti įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui patobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į V.Jakiūnaitės pateiktas pastabas (“už” balsavo 8, “prieš” – 2 komiteto nariai).

          2. Komiteto paskirta pranešėja: S.Burbienė.

 

6.SVARSTYTA:

          Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2003-11-24) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

            Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2003-11-24) darbotvarkę.  

 

 7.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Biokuro įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-3004 ES svarstymui.

NUSPRĘSTA: 

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, A.Vazbį ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

  

8.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Europos  ekonominių  interesų  grupių  įstatymo projekto IXP-3005 ES svarstymui.

NUSPRĘSTA: 

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, S.Lapėną ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

9.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo projekto  IXP-3006 ES svarstymui.

NUSPRĘSTA: 

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, P.Vilką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

10.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo 3, 4, 5, 6, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo nauju šeštuoju skirsniu įstatymo projekto  IXP-2165 svarstymui.

NUSPRĘSTA: 

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, J.Veselką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

Taip pat vyko Viešųjų pirkimų įstatymo ir Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo pakeitimo ir papildymo  įstatymo projekto IXP-2893 ES klausymai. 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 11 20.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas