Lietuvos Respublikos Seimas

2003m. lapkričio 17d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

POSĖDIS

2003-11-17

SVARSTYTA: Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-2943(2) prieštaravimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai

NUSPRĘSTA:

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2943(2) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir gali būti pateikiamas Seimo posėdyje.

SVARSTYTA: ĮSTATYMO "Dėl užsieniečių teisinės padėties" PROJEKTAS IXP-2784

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiat į LR Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Europos teisės departamento prie LRV bei komiteto patarėjos pastabas, kurioms komitetas pritarė bei komiteto siūlymus:

1) įstatymo projekte apibrėžti “Saugios kilmės valstybės” sąvoką;

2) projekto 78 straipsnyje kaip vieną iš priežasčių, dėl kurių prieglobsčio prašytojas neįleidžiamas į LR teritoriją ir jam nesuteikiamas laikinas teritorinis prieglobstis, laikyti ne tik prieglobsčio prašytojo atvykimą iš saugios trečiosios valstybės, bet ir iš saugios kilmės valstybės.

SVARSTYTA: Įstatymo "Dėl užsieniečių teisinės padėties" įgyvendinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-2785

NUSPRĘSTA:

Iš esmės pritarti pateiktam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas.

SVARSTYTA: Žemės reformos įstatymo 10, 13, 16 ir 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-2894

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė.

SVARSTYTA: Valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-2898

NUSPRĘSTA:

Pritarti įstatymo projektui, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabą.

 

SVARSTYTA: PASIŪLYMAI Pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-2860(2)

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Seimo narys

A.Butkevičius

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo naujos redakcijos projekto 8 straipsnį siūlau papildyti šia nauja 8 dalimi:

“8. Kai operacija su pinigais arba sandoris gali būti susiję su terorizmo finansavimu, šiame straipsnyje nurodytus duomenis ne vėliau kaip per 24 valandas nuo šių duomenų apie operaciją arba sandorį gavimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba Vyriausybės nustatyta tvarka praneša Valstybės saugumo departamentui.”

Šio projekto 8 straipsnio 8 ir 9 dalis laikyti atitinkamai 9 ir 10 dalimis.

 

Pritarti

Seimo narys

A.Sadeckas

 

1. Kadangi pinigų plovimo prevencijos sistema apima ir terorizmo finansavimo prevencijos priemones, tai būtina patikslinti Projektu keičiamo įstatymo 2 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

“9. Pinigų plovimo prevencija – šiame Įstatyme nurodytų priemonių, užkertančių kelią pinigų plovimui, įgyvendinimas.”.

2. Projektu keičiamo įstatymo 3 straipsnyje po žodžių “toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba” įrašyti žodžius “Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas (toliau – Valstybės saugumo departamentas)” ir šį straipsnį išdėstyti taip:

“3 straipsnis. Už pinigų plovimo prevenciją atsakingos institucijos

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba), Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas (toliau – Valstybės saugumo departamentas), Lietuvos bankas, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija, Valstybinė lošimų priežiūros komisija ir Lietuvos advokatų taryba yra institucijos, kurios pagal kompetenciją atsakingos už šiame Įstatyme numatytą pinigų plovimo prevenciją.”

3. Papildyti projektu keičiamą įstatymą nauju 6 straipsniu, atitinkamai patikslinant kitų straipsnių numeraciją:

“6 straipsnis. Valstybės saugumo departamento funkcijos įgyvendinant terorizmo finansavimo prevencijos priemones

1. Valstybės saugumo departamentas:

1) renka ir analizuoja žvalgybos informaciją, susijusią su terorizmo finansavimu;

2) bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, renkančiomis informaciją apie terorizmo finansavimą;

3) teikia informaciją šio Įstatymo 4 straipsnyje išvardytoms institucijoms apie galimus terorizmo finansavimo atpažinimo kriterijus.”

2. Valstybės saugumo departamentas ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba bendradarbiauja įgyvendinant terorizmo finansavimo prevencijos priemones.”.

 

Nepritarti

 

 

 

 

Nepritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepritarti

Seimo narys

V.Popovas

Kadangi įtartinos operacijos su pinigais sustabdymas reglamentuojamas projektu keičiamo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, o laikinas nuosavybės teisių apribojimas skiriamas vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodeksu, siūloma projektu keičiamo įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje išbraukti antrąjį sakinį ir šią dalį išdėstyti taip:

“2. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kai yra pagrindas, per 48 valandas nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos gavimo privalo Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka imtis priemonių dėl laikino nuosavybės teisių apribojimo skyrimo. Operacijos su pinigais sustabdymo terminas prasideda nuo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos nurodymo įstatymų nustatyta tvarka sustabdyti tą operaciją gavimo.”

 

Pritarti

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja,

Aidena Jankauskaitė,

2396795

e-paštas: aidena.jankauskaite@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2003 11 18.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas