Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2003.11.10 posėdį

Informacija Spaudos tarnybai apie 2003-11-10 komiteto posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio IV skirsnio pakeitimo įstatymo projektŕ IXP–2877

nusprendė: Daryti svarstymo komitete petrauką iki kito posėdžio tikslu parengti ir kartu teikti Seimui svarstyti merų bei jų pavaduotojų atlyginimų koeficiantus. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Komiteto VI (Pavasario ) sesijos veiklos ataskaita.

nusprendė: Pritarti ataskaitai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Žemės reformos įstatymo 10, 13, 16 ir 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektŕ IXP-2894

nusprendė: 1. Pritarti iš esmės įstatymo projektui. 2. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą: 1) patikslinti keičiamo įstatymo 10 straipsnio papildymą 4 dalimi taip: ” 4. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta eile žemės reformos žemėtvarkos projektuose projektuojamų atkuriant nuosavybės teises pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, suteikiamų nuosavybėn neatlygintinai ar parduodamų žemės, miško sklypų ir vandens telkinių pagal Žemės reformos įstatymą Vyriausybės nustatytais atvejais esančių komerciniu ar rekreaciniu požiūriais vertingose teritorijose, vertė nustatoma pagal žemės verčių žemėlapius, parengtus masinio vertinimo būdu.“; 3) keičiamo įstatymo 16 straipsnio 4 dalies paskutinįjį sakinį išdėstyti taip: "Apskričių viršininkai turi kontroliuoti, kaip žemės reformos žemėtvarkos projektą rengiantys asmenys vykdo sąlygas, numatytas žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo sutartyse, o nustatę pažeidimus – inicijuoti šių sutarčių nutraukimą įstatymų nustatyta tvarka. Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo sutartyje turi būti numatyta, kad žemės reformos žemėtvarkos projektą rengiantis asmuo privalo raštu informuoti apskrities viršininką apie atvejus, kai kadastro vietovės žemės reformos ţemėtvarkos projekte numatomi formuoti žemės sklypai projektą rengiančio juridinio asmens darbuotojams, šių darbuotojų sutuoktiniui arba artimiesiems giminaičiams, nurodytiems Civilinio kodekso 3.135 straipsnyje, taip pat, kad pažeidus šią sąlygą, žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo ir įgyvendinimo sutartis nutraukiama.“; 3) keičiamo įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių “išlikusį nekilnojamąjį turtą” įrašyti žodį “žemę”. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Komitetas papildomai svarstė:

- Alkoholio kontrolės įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-2907

nusprendė: Pritarti iniciatorių parengtam įstatymo projektui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Dėl darbo grupės Europos parlamento narių išrinktų Lietuvos Respublikoje statuso įstatymo projektui parengti sudarymo.

nusprendė: Kreiptis į Seimo valdybą dėl darbo grupės sudarymo Europos parlamento narių išrinktų Lietuvos Respublikoje statuso įstatymo projektui parengti. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu: “uţ“.)

- Dėl V.Gušausko prašymo

nusprendė: Prašymą persiųsti žiniai Žmogaus teisių komitetui ir Teisės ir teisėtvarkos komitetui.(Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu: “už“.)

Informaciją parengė:

VVSK sekretoriato

padėjėja G.Jasaitienė gejasa@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2003 11 12.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas