Lietuvos Respublikos Seimas

Komiteto VI(pavasario) sesijos veiklos atsakaita

 

Lietuvos Respublikos Seimas

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI (PAVASARIO) sesijos ir neeilinių sesijų veiklos

A T A S K A I T A

(2003 m. kovo10 d. iki birželio 30 d. ) ir neeilinės sesijos (2003 m. liepos 1 d. iki 2003m. liepos 4 d.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaitai pritarta (bendru sutarimu “už“) 2003-11-10 komiteto posėdyje,

protokolo Nr. 48

 

Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto veiklos (2003 m. kovo10 d. iki birželio 30 d. ) ir neeilinės sesijos (2003 m. liepos 1 d. iki 2003m. liepos 4 d.) ataskaita, parengta vadovaujantis Seimo statuto nuostatomis.

 1. Komiteto sudėtis, kuruojamos veiklos sritys, dalyvavimas komiteto posėdžiuose
 2. Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas Seimo

  VI (pavasario) sesiją pradėjo būdamas tokios sudėties:

  1. Petras Papovas komiteto pirmininkas (LR Seimo 2001 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. IX-475),

  2. Klemensas RIMŠELIS komiteto pirmininko pavaduotojas (LR Seimo 2002 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. IX-475),

  3. Gintaras DIDŽIOKAS narys,

  4. Algimantas Valentinas INDRIŪNAS narys,

  5. Jonas JURKUS narys,

  6. Eligijus MASIULIS narys,

  7. Alfonsas PULOKAS narys,

  8. Alvydas RAMANAUSKAS narys,

  9. Algis RIMAS narys,

  10. Valdemar TOMAŠEVSKI narys.

  Komiteto sekretoriate dirbo Rimas Alijus Kalkys (vyresnysis patarėjas), Danutė Budzienė (patarėja), Bronius Kleponis (patarėjas), Genovaitė Jasaitienė (padėjėja), Monika Biekšienė (sekretorė).

  Pagrindinė Komiteto veiklos forma yra posėdžiai. Komitetas per ataskaitinį laikotarpį (2003 m. kovo 10 d. – 2003 m. birželio 30 d.) ir neeilinės sesijos nuo 2003 m. liepos 1 d. iki 2003 m. liepos 4 d. surengė 25 posėdžius, keletą pasitarimų, kuriuose dalyvavo Prezidentūros, Vyriausybės, Seimo komitetų, Vidaus reikalų ministerijos, kitų valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovai, bei vieną išvažiuojamąjį posėdį į Alytaus apskritį valstybės funkcijų decentralizavimo ir dekoncentravimo klausimais.

  1 Lentelė. Komiteto narių lankomumas

  Komiteto nariai

  Frakcija

  Posėdžių lankomumas (iš 25)

     

  Dalyvavo

  Nedalyvavo

  Petras Papovas (komiteto pirmininkas)

  LSDP

  23

  2

  Klemensas Rimšelis (komiteto pirmininko pavaduotojas)

  LF

  15

  10

  Gintaras Didžiokas

  VNDP

  10

  15

  Algimantas Valentinas Indriūnas

  NS

  19

  6

  Jonas Jurkus

  LSDP

  18

  7

  Eligijus Masiulis

  LF

  12

  13

  Alfonsas Pulokas

  LSDP

  24

  1

  Alvydas Ramanauskas

  NS

  18

  7

  Algis Rimas

  LSDP

  19

  6

  Valdemar Tomaševski

  JF

  13

  12

  Iš lentelės duomenų matome, kad tik vieną komiteto posėdį praleido A.Pulokas ir du komiteto pirmininkas P.Papovas. Didesnę dalį posėdžių komiteto nariai praleido dėl pateisinamų priežasčių.

  2 Lentelė. Komiteto narių ir komiteto patarėjų darbo pasidalijimas

   

  Veiklos sritys

   

  Komiteto nariai

  PATARĖJAI

  Viešasis administravimas, valstybės valdymas, valstybės tarnyba, valstybinės institucijos, įstaigos, įmonės

  Gintaras Didžiokas Algimantas Valentinas Indriūnas

  Alvydas Ramanauskas Klemensas Rimšelis

  Rimas Kalkys

  Vietos savivalda, Lietuvos savivaldybių asociacijos veikla, savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės, turto valdymas, naudojimas, disponavimas

  Jonas Jurkus

  Eligijus Masiulis Alfonsas Pulokas

  Algis Rimas

  Valdemar Tomaševski

  Bronius Kleponis

  Valstybės teritorijos administracinis suskirstymas, regioninė politika

  Algimantas Valentinas Indriūnas

  Alfonsas Pulokas

  Algis Rimas

  Klemensas Rimšelis Valdemar Tomaševski

  Bronius Kleponis

  Valstybės biudžetas, savivaldybių biudžetai, savivaldybių administracinė priežiūra, rinkimų sistema ir referendumai, nuosavybės teisių atstatymas

  Gintaras Didžiokas Jonas Jurkus

  Eligijus Masiulis Alvydas Ramanauskas

  Danutė Budzienė

  Valstybės institucijų parlamentinė kontrolė

  Visi Komiteto nariai

  Visi Komiteto patarėjai

   

 3. Komiteto veiklos rodikliai

Komiteto veiklos kryptys, svarstytų klausimų grupės, komiteto raštai

Komitetas savo veikloje vadovaujasi Seimo statuto 11 skirsnio 69 straipsniu, kuris nustato šias Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto veiklos kryptis:

1) Seimo pavedimu arba savo iniciatyva rengti teisės aktų projektus valstybės valdymo bei viešojo administravimo, teritorinių struktūrų pertvarkymo, vietos savivaldos darbo organizavimo, finansavimo ir ekonominio savarankiškumo klausimais;

2) svarstyti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, rengti dėl jų išvadas ir pasiūlymus valstybės valdymo, viešojo administravimo bei vietos savivaldos reformos, valstybės teritorijos administracinio suskirstymo, valstybės tarnybos ir vietos savivaldos teisinių santykių reglamentavimo klausimais;

3) svarstyti Vyriausybės programos valdymo ir viešojo administravimo bei vietos savivaldos reformos nuostatas;

4) svarstyti ir pateikti Seimui išvadas pagal komiteto kompetenciją dėl valstybės institucijų vadovų ir kitų politinių pareigūnų, kuriuos skiria Seimas, kandidatūrų;

5) svarstyti Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto skyrius, kartu su kitais komitetais rengti išvadas dėl valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo;

6) aprobuoti Seimui teikiamus Vyriausybės pasiūlymus dėl valstybės teritorijos administracinio suskirstymo ir atskirų savivaldybių ar apskričių teritorijų ribų nustatymo;

7) teikti Seimui išvadas dėl laikinojo tiesioginio valdymo įvedimo pagrįstumo ir naujų rinkimų į savivaldybių tarybą datos nustatymo;

8) nagrinėti Seimo, jo valdybos ar Seimo Pirmininko pavedimu komitetui perduotus jo kompetencijai priskirtus klausimus;

9) svarstyti Lietuvos savivaldybių asociacijos pasiūlymus dėl rengiamų įstatymų ir kitų Seimo aktų projektų vietos savivaldos plėtros klausimais;

10) atliekant parlamentinę kontrolę, išklausyti valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijų informacijas bei pranešimus, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai komiteto kompetencijai priskirtais klausimais, teikti su tuo susijusius pasiūlymus ir rekomendacijas Seimui ir Vyriausybei bei Lietuvos savivaldybių asociacijai.

VI (pavasario) sesijoje Komiteto svarstytų klausimų grupę sudarė:

 • Vyriausybės teikti įstatymų ir kitų teisės aktų projektai.
 • Seimo narių teikti įstatymų ir kitų teisės aktų projektai.
 • Piliečių, valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų pateikti pasiūlymai, skundai, klausimai.

Ataskaitiniu laikotarpiu Komitetas, paskirtas pagrindiniu, apsvarstė 38 įstatymų ar nutarimų projektus, o paskirtas papildomu apsvarstė 24 įstatymų ar Seimo nutarimų projektus, bei eilę kitų klausimų kaip: dėl valdymo funkcijų dekoncentravimo ir decentralizavimo, dėl vidaus ir išorės audito savivaldybėse, bei kai kuriuos Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos bei tarybos nutarimus ir kitus klausimus.

Komiteto darbo krūvis santykyje su kitais komitetais

Komitetai

Pagrindinis komitetas

Papildomas komitetas

Pavedimai komitetams V sesijoje

Pavedimai pagrindiniam komitetui VI sesijoje

Pavedimai papildomam komitetui VI sesijoje

AAK - 29 pavedimai

AAK - 14 pavedimų

AAK - 15 pavedimų

4,4%

3,7%

5,2%

BFK - 122 pavedimai

BFK - 72 pavedimai

BFK - 50 pavedimų

18,4%

19,3%

17,3%

EKK - 50 pavedimų

EKK - 21 pavedimas

EKK - 29 pavedimai

7,5%

5,6%

10,0%

ERK - 18 pavedimų

ERK - pavedimų nebuvo

ERK - 18 pavedimų

2,7%

0,0%

6,2%

IVPK - 19 pavedimų

IVPK - 1 pavedimas

IVPK -18 pavedimų

2,9%

0,3%

6,2%

KRK - 23 pavedimai

KRK - 14 pavedimų

KRK - 9 pavedimai

3,5%

3,7%

3,1%

NSGK - 42 pavedimai

NSGK - 20 pavedimų

NSGK - 22 pavedimai

6,3%

5,3%

7,6%

SRDK -43 pavedimai

SRDK - 29 pavedimai

SRDK - 14 pavedimų

6,5%

7,8%

4,8%

SRK - 16 pavedimų

SRK - 8 pavedimai

SRK - 8 pavedimai

2,4%

2,1%

2,8%

ŠMKK - 16 pavedimų

ŠMKK - 9 pavedimai

ŠMKK - 7 pavedimai

2,4%

2,4%

2,4%

TTK - 162 pavedimai

TTK - 122 pavedimai

TTK - 40 pavedimų

24,4%

32,6%

13,8%

URK - 24 pavedimai

URK - 14 pavedimų

URK - 10 pavedimų

3,6%

3,7%

3,5%

VVSK - 62 pavedimai

VVSK - 38 pavedimai

VVSK - 24 pavedimai

9,4%

10,2%

8,3%

ŢTK - 37 pavedimai

ŽTK - 12 pavedimų

ŢTK - 25 pavedimai

5,6%

3,2%

8,7%

Iš viso 663 pavedimai

Iš viso 374 pavedimai

Iš viso 289 pavedimai

100,0%

100,0%

100,0%

Pagrindinis komitetas

Papildomas komitetas

Pavedimai komitetams VI sesijoje

AAK

14

15

29

289

5,2%

BFK

72

50

122

289

17,3%

EKK

21

29

50

289

10,0%

ERK

18

18

289

6,2%

IVPK

1

18

19

289

6,2%

KRK

14

9

23

289

3,1%

NSGK

20

22

42

289

7,6%

SRDK

29

14

43

289

4,8%

SRK

8

8

16

289

2,8%

ŠMKK

9

7

16

289

2,4%

TTK

122

40

162

289

13,8%

URK

14

10

24

289

3,5%

VVSK

38

24

62

289

8,3%

ŢTK

12

25

37

289

8,7%

374

289

663

289

100,0%

Komitetas pagal svarstytų įstatymų projektų skaičių buvo trečioje vietoje.

Komiteto darbe didžiausią svarstytų klausimų dalį sudarė Vyriausybės teikiamų įstatymų projektų svarstymas. Kitus klausimus Komitetas svarstė savo iniciatyva ar komitetų bei Seimo narių prašymu.

Komitetas ataskaitiniu laikotarpiu gavo 173 įvairaus pobūdžio laiškus: 63 – iš Vyriausybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų, 42 – piliečių skundai, pasiūlymai, prašymai, 68 – iš savivaldybių.

Pagrindinį laiškų srautą sudarė valstybės tarnautojų prašymai išaiškinti Valstybės tarnybos įstatymą, pasiūlymai tobulinimui, nusiskundimai įstatymo nesilaikymu. Komitetas, svarstydamas teisės aktų projektus, stengėsi atsižvelgti į piliečių pasiūlymus. Daugelyje laiškų piliečiai skundžiasi valstybės tarnautojų ir savivaldybių pareigūnų savivale, prašymų sprendimų vilkinimu, nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo klausimais, daug priekaištų išreiškia veikiantiems įstatymams. Dalį prašymų pagal kompetenciją Komitetas persiuntė vykdomosios valdžios institucijoms.

Didelė susirašinėjimo dalis tenka miestų ir rajonų savivaldybėms, Vidaus reikalų ministerijai bei Lietuvos savivaldybių asociacijai. Tai daugiausia informacinio pobūdžio raštai: darbotvarkės, kvietimai, kreipimaisi, nuomonė atskiriems įstatymų projektams, atsakymai į Komiteto paklausimus, pasiūlymai dėl įstatymų tobulinimo.

Teisės aktų projektų, priimtų Seimo VI (pavasario ) ir neeilinių sesijų metu, svarstymas

Ataskaitiniu laikotarpiu iš Komitete apsvarstytų įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriems nagrinėti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas buvo paskirtas pagrindiniu, Seime priimti šie įstatymai:

· 2003 m. kovo 20 d. priimtas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio papildymo įstatymas (Nr. IX-1378, Žin., 2003 Nr. 32-1315).

· 2003 m. kovo 20 d. priimtas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 straipsnio pakeitimo įstatymas (Nr. IX-1379, Žin., 2003, Nr. 32-1316)

· 2003 m. kovo 25 d. priimtas Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio ir įstatymo priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymas (Nr. IX-1390, Žin., 2003, Nr. 35-1464)

· 2003 m. balandžio 1 d. Apskrities valdymo įstatymo 12 straipsnio papildymo įstatymas ( Nr. IX-1413, Žin., 2003, Nr. 38-1659)

· 2003 m. balandžio 17 d. Apskrities valdymo įstatymo 7, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas (Nr. IX-1511, Žin., 2003, Nr. 42--1915)

· 2003 m. balandžio 17 d. priimtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio pakeitimo įstatymas (Nr. IX-1513, Žin., 2003, Nr. 42-1913)

· 2003 m. balandžio 17 d. Vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymas (Nr. IX-1514, Žin., 2003, Nr. 42-1918)

· 2003 m. balandžio 22 d. priimtas Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2, 3 straipsnių pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo 5(1) straipsniu ir įstatymo priedėlio III skirsnio pakeitimo įstatymas (Nr. IX-1520, Žin., 2003, Nr. 42-1920)

· 2003 m. balandžio 22 d. priimtas Nutarimas dėl Seimo nutarimo “Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ priedėlio pakeitimo ir papildymo (Nr. IX-1522, Žin., 2003, Nr. 42-1929)

· 2003 m. balandžio 29 d. priimtas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymas (Nr.IX-1548, Žin., 2003, Nr. 47-2065)

· 2003 m. gegužės 15 d. priimtas Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. IX-1559, Žin., 2003, Nr.49-2159)

· 2003 m. gegužės 20 d. priimtas Savivaldybių atributikos įstatymo 2, 3, 4, 5 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. IX-1567, Žin., 2003, Nr.54-2370)

· 2003 m. gegužės 20 d. priimtas Vietos savivaldos įstatymo 42 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. IX-1568, Žin., 2003, Nr. 54-2371)

· 2003 m. gegužės 27 d. priimtas Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 86, 87 straipsnių papildymo bei pakeitimo ir įstatymo papildymo 88(1) straipsniu įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymas (Nr. IX-1585, Žin., 2003, Nr. 57-2533).

· 2003 m. gegužės 27 d. priimtas Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymas (Nr. IX- 1585, Žin., 2003, Nr. 57-2534)

· 2003 m. gegužės 29 d. priimtas Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2, 4 straipsnių ir įstatymo priedėlio papildymo ir pakeitimo įstatymas (Nr. IX-1602, Žin., 2003, Nr. 59-2639)

· 2003 m. birželio 26 d. priimtas Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo (Nr. IX-1652, Žin., 20032, Nr. 70-3165)

· 2003 m. birželio 26 d. priimtas Darbo kodekso 162 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymas (Nr. IX- 1656, Žin., 2003, Nr. 70-3167)

· 2003 m. liepos 1 d. priimtas Seimo narių darbo sąlygų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymas (Nr. IX- 1671, Žin., 2003, Nr. 73-3349)

· 2003 m. liepos 4 d. priimtas Vietos savivaldos įstatymo 3, 4, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 36, 38, 41 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 29(1) straipsniu įstatymas ( Nr. IX- 1693, Žin., 2003, Nr.73-3357)

· 2003 m. liepos 4 d. priimtas Valstybės tarnybos įstatymo 2, 4, 9, 14, 15, 16, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas ( Nr. IX-1694, Žin., 2003, Nr. 73-3358)

· 2003 m. liepos 4 d. priimtas Nutarimas dėl Seimo nutarimo “Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ priedėlio pakeitimo (Nr. IX-1707, Žin., 2003, Nr. 73-3359)

Seimo paskirtas papildomu, komitetas svarstė šiuos įstatymų projektus: Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo projektą, Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, Muitinės veiklos įstatymo projektą, Akcinių bendrovių “Lietuvos energija“, Lietuvos elektrinė“ ir akcinių bendrovių “Rytų skirstomieji tinklai“, Vakarų skirstomieji tinklai“ akcijų mainų įstatymo projektą, Muziejų įstatymo pakeitimo projektą, Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Biudžeto sandaros įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, Darbo kodekso 162 straipsnio papildymo įstatymo projektą, Civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo projektą ir kt.

Komitetas stengiasi savo kompetencijos ribose iš esmės svarstyti visus projektus, nepriklausomai ar jis paskirtas pagrindiniu ar papildomu.

Parlamentinė kontrolė ir jos įgyvendinimas

Parlamentinės kontrolės įgyvendinimas, kaip ir įstatymų leidyba bei biudžeto formavimas, yra nepaprastai svarbi Seimo funkcija. Komitetas pagal savo kompetenciją vykdė valstybės valdymo ir savivaldybių institucijų parlamentinę kontrolę, kurią įgyvendino bendradarbiaudamas su valdymo ar administravimo reformų rengime dalyvaujančiomis ir jas vykdančiomis valstybinėmis institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis: Vidaus reikalų ministerija, apskritimis, savivaldybių institucijomis, Lietuvos savivaldybių asociacija.

Komitetas 2003 m. kovo 12 d. susitiko su Vyriausybės atstovais apskrityse aptarti Vietos savivaldos ir Savivaldybių administracinės priežiūros naujos redakcijos įstatymo taikymo procedūrų ir iškylančių problemų. Susitikimo metu aptartos galimybės tobulinti įstatymą ir Vyriausybės atstovų ir Vidaus reikalų ministerijos atstovų tarpusavio įsipareigojimai dėl įstatymo tobulinimo.

Kovo 17 d. komiteto posėdyje svarstytas klausimas dėl viešojo juridinio asmens subjektų koncepcijos rengimo. Komitetas kreipėsi į Seimo valdybą dėl siūlymo Vyriausybei parengti Viešojo juridinio asmens subjektų koncepciją ir sustabdyti visų, susijusių su šia koncepcija, įstatymų projektų svarstymą Seime, tačiau valdyba nusprendė sudaryti Seimo darbo grupę šiai koncepcijai parengti ir į Vyriausybę nesikreipė. Kol kas darbo grupė savo išvadų nepateikė ir šis klausimas liko neišspręstas ir komitetas negali užbaigti apsvarstyti eilės įstatymų projektų.

Atsižvelgdamas į piliečių prašymus, komitetas svarstė dėl advokatų darbo apmokėjimo teikiant valstybės paramą socialiai remtiniems asmenims savivaldybėse. Buvo nuspręsta pasiūlyti Teisingumo ministerijai išnagrinėti tikrą biudžetinių lėšų poreikį šioms paslaugoms atlikti savivaldybėse.

Balandžio 3 dieną Komitetas organizavo pasitarimą Dėl vidaus ir išorės audito savivaldybėse. Pasitarime dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos, Biudžeto ir finansų komiteto, Finansų ministerijos, Valstybės kontrolės, Savivaldybių kontrolierių asociacijos atstovai. Pasitarimo metu susitarta kas atliks savivaldybių vidaus ir išorės auditą ir atsižvelgiant į tai bus parengti atitinkami įstatymų projektai, kaip Vietos savivaldos, Valstybės kontrolės, Viešojo administravimo ir kitų įstatymų pakeitimo ir papildymo įstatymų projektai.

Balandžio 8 d. Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto nariai susitiko su SIGMOS (Paramos valdymo ir administravimo stiprinimui Vidurio ir Rytų Europos valstybėse institucija) vyriausiuoju administratoriumi Francisko Cardona ir jo kolega Xavier Cisternas.

Kiekvienais metais Europos Komisijos pavedimu SIGMOS ekspertai rengia raportą apie šalių kandidačių valstybės tarnybos sistemas. Šio vizito tikslas – kuo išsamiau įvertinti valstybės tarnybos padėtį teisiniu ir praktiniu aspektu, o taip pat išsiaiškinti pagrindines problemas, susijusias su valstybės valdymo teisinio administravimo sritimi. Galutinis tikslas – išskirti pagrindines sritis, kurioms reikėtų papildomų reformų ir pasiūlyti reformų gaires Europos Komisijai ir Lietuvos Vyriausybei.

Svečiai išklausė komiteto pirmininko Petro Papovo informaciją apie Lietuvoje vykdomas reformas viešojo administravimo srityje, valstybės tarnybos sistemą, domėjosi kaip skaidriai vyksta atranka į valstybės tarnybą, teisės aktų kokybės gerinimo problemomis bei Seimo vykdoma Vyriausybės kontrole.

2003 m. balandžio 7 d. komitetas svarstė Vyriausybės veiklos ataskaitą. Jau eilę metų komitetas svarsto valstybės valdymo funkcijų dekoncentravimo ir decentralizavimo klausimus, todėl ir buvo paprašyta Vidaus reikalų, Švietimo ir mokslo bei Finansų ministerijų pateikti komitetui informaciją šiais klausimais bei dėl vietinių mokesčių koncepcijos rengimo. Gavęs informaciją iš minėtų institucijų, komitetas, vadovaudamasis Apskrities valdymo įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi pasiūlė Vyriausybei nustatyti apskričių viršininkų atsiskaitymo ministrams tvarką bei pasiūlė koreguoti valdymo institucijų vykdomų funkcijų decentralizavimo ir dekoncentravimo koncepciją, tikslu ją tobulinti dėl profesinių mokyklų valdymo dekoncentravimo ir decentralizavimo. Komitetas siūlė profesinių mokyklų steigėjo funkcijas perduoti savivaldybėms, apskritims, apskritims kartu su savivaldybėmis ir tik “specializuotų profesinių mokyklų steigėjo funkcijas palikti ministerijoms. Komiteto nuomone Švietimo ir mokslo ministerija galėtų atlikti valstybinę profesinio mokymo priežiūrą, tvirtinti programas. Tęsdamas darbą šiais klausimais komitetas 2003 m. birželio 11 d. surengė išvažiuojamąjį posėdį į Alytaus apskritį tema “Dėl profesinio mokymo sistemos tobulinimo“. Šios išvykos tikslas buvo susitikti su mokyklų vadovais, atsakingais darbuotojais ir išsiaiškinti realią situaciją. Išvykos metu aplankytos: Varėnos žemės ūkio mokykla, Daugų technologijos ir verslo mokykla, Alytaus dailiųjų amatų mokykla, Alytaus statybininkų mokykla. Išvažiuojamajame posėdyje dalyvavo komiteto nariai, Vidaus reikalų ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, Alytaus apskrities viršininkas, viršininko pavaduotoja, apskrities profesinių mokyklų vadovai, Valstybinės priežiūros tarnybos darbuotojai, komiteto sekretoriato darbuotojai.

Dalyvavimas seminaruose, konferencijose

VI (pavasario) sesijos ir neeilinių sesijų metu Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto nariai dalyvavo įvairiuose seminaruose ir konferencijose valdybos sprendimu arba savo iniciatyva.

Petras Papovas, Komiteto pirmininkas:

- 2003 m. gegužės 20-23 dienomis dalyvavo Helsinkyje (Suomijos Respublika) vykusiame Europos Komisijos Plėtros generalinio direktorato Techninės pagalbos ir informacijos apsikeitimo skyriaus organizuojamame seminare apie Suomijos Respublikos Europos reikalų koordinavimo modelį.

- 2003 m. gegužės 28-29 d. dalyvavo Savivaldybių kontrolierių asociacijos organizuotame (Palangoje) seminare – diskusijoje dėl savivaldybių kontrolierių darbo tobulinimo ir audito įgyvendinimo savivaldybėse;

2003 m. gegužės 27 d. dalyvavo Lietuvos Savivaldybių asociacijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės dvišalės komisijos posėdyje, kur buvo aptartos Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimo projekto inicijavimo bei kiti aktualūs klausimai.

- 2003 m. rusėjo 4 d. dalyvavo Ignalinos raj. Palūšėje Aukštaičių užeigoje Savivaldybių kontrolierių asociacijos organizuojamame seminare –diskusijoje dėl savivaldybių kontrolierių darbo tobulinimo ir audito modelio įgyvendinimo savivaldybėse;

- 2003 m. rugsėjo 5 d. dalyvavo Europos Regionų asamblėja ir Kauno apskrities viršininko administracijos Kaune rengtame seminare tema “Regionalizmas ir ES plėtra Baltijos jūros šalyse.

Klemensas Rimšelis, pirmininko pavaduotojas:

- 2003 m. gegužės 3-7 dienomis dalyvavo Atėnuose (Graikijos Respublika) Europos Sąjungos parlamentų bendrijos ir Europos reikalų komitetų konferencijoje;

- 2003 m. gegužės 25-28 dienomis dalyvavo Briuselyje (Belgijos Karalystė) Parlamento komitetų ir delegacijų generalinio direktorato organizuojamame seminare “Europos Bendrijos valstybės pagalbos politika“;

- 2003 m. liepos 14-17 dienomis dalyvavo Varšuvoje (Lenkijos Respublika) susitikimuose, skirtuose aptarti Konvento darbo rezultatus, Rytų dimensijos iniciatyvos ir Europos Sąjungos reikalų koordinavimo Lenkijoje klausimus;

Gintaras Didžiokas, komiteto narys:

- 2003 m. birželio 23-26 dienomis dalyvavo Kopenhagoje (Danijos karalystė) Europos Parlamento Europos liaudies partijos politinės grupės posėdžiuose ir studijų dienose;

- 2003 m. rugsėjo 1-3 dienomis dalyvavo Strasbūre (Prancūzijos Respublika) stebėti Europos Parlamento darbą;

Alfonsas Pulokas, komiteto narys:

- 2003 m. gegužės 16-18 dienomis dalyvavo Liublianoje (Slovėnijos Respublika) susitikimuose referendumų dėl narystės Europos Sąjungoje organizavimo klausimams aptarti .

Alvydas Ramanauskas, komiteto narys:

- 2003 m. kovo 24 –27 dienomis dalyvavo Maskvoje (Rusijos Federacija) kartu su Valstybinio turizmo departamento prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos delegacija tarptautinėje turizmo mugėje.

- 2003 m. balandžio 27-30 dienomis dalyvavo Lundoje (Švedijos Karalystė) 4- ajame jungtiniame Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos posėdyje ir neeilinėje Baltijos Asamblėjos sesijoje;

Valdemar Tomaševski, komiteto narys:

- 2003 birželio 20-22 d. (Palangoje) dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjoje.

- 2003 birželio 28 d. dalyvavo Marijampolėje tarpparlamentinėse sporto varžybose.

Komiteto sekretoriato darbuotojai kvalifikacijos kėlimas.

Rimas Alijus Kalkys, Komiteto vyresnis patarėjas:

- 2003 m. kovo 12 d. dalyvavo Viešojo administravimo instituto organizuotame Pasirengimo narystei Europos Sąjungoje mokymo programos renginyje (8 val.) “Europos sąjungos dokumentų rengimas“;

- 2003 m. gegužės 8-9d. dalyvavo Viešojo administravimo instituto organizuotame Pasirengimo narystei Europos Sąjungoje mokymo programos renginyje (16 val.) “Viešasis administravimas globalizacijos kontekste“;

- 2003 m. balandžio 17-18 d. dalyvavo Viešojo administravimo instituto organizuotame įvadinio mokymo bendrosios programos mokymo renginyje (16 val.) “Viešojo administravimo sistema ir teisiniai administracinės veiklos principai“

Danutė Budzienė, Komiteto patarėja:

- 2003 m. kovo 21 d. dalyvavo Lietuvos Seimo Kanceliarijos organizuotame mokymo renginyje “Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo pagrindai: Tarptautinės sutartys ir tarptautinės organizacijos“;

- 2003 m. gegužės 16-18 d. dalyvavo Viešojo administravimo instituto įvadinio mokymo bendrosios programos mokymo renginyje (24 val.) “Viešosios politikos analizės pagrindai“.

Bronius Kleponis, Komiteto patarėjas:

- 2003 m. kovo 14-15 d. dalyvavo Lietuvos Viešojo administravimo instituto organizuotame Valstybės valdymo tobulinimo programos renginyje (16 val.) “Regiono raidos strategija“;

- 2003 m. gegužės 9-10 d. dalyvavo Viešojo administravimo instituto organizuotame Valstybės valdymo tobulinimo programos renginyje (16 val.) “Viešasis administravimas globalizacijos kontekste“;

- išklausė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto organizuotą paskaitų Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams kursus “Lietuvos Respublikos konstitucinė teisė“(10 val.) ir “Lietuvos Respublikos darbo teisė“(10 val.).

Genovaitė Jasaitienė, Komiteto padėjėja

- 2003 m. balandžio 25-26 d. dalyvavo Viešojo administravimo instituto organizuotame įvadinio mokymo bendrosios programos mokymo renginyje (16 val.) “Bendravimas ir bendradarbiavimas“;

- išklausė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto organizuotą paskaitų Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams kursus “Lietuvos Respublikos konstitucinė teisė“ (10 val.); ir “Lietuvos Respublikos darbo teisė“ (10 val.);

Monika Biekšienė, Komiteto sekretorė:

- 2003 m. balandžio 25-26 d. dalyvavo Viešojo administravimo instituto organizuotame įvadinio mokymo bendrosios programos mokymo renginyje (16 val.) “Bendravimas ir bendradarbiavimas“;

- išklausė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto organizuotą paskaitų Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams kursus “Lietuvos Respublikos konstitucinė teisė“ (10 val.); ir “Lietuvos Respublikos darbo teisė“ (10 val.);

Komiteto pirmininkas Petras Papovas

Ataskaitą parengė:

Komiteto padėjėja

G.Jasaitienė
Naujausi pakeitimai - 2003 11 12.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Ataskaitos

LR Seimas