Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. lapkričio 5 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

 

Seimo narių A. Meliano, P. Vilko pasiūlymas (2003-10-30) ir Seimo Teisės departamento išvada (2003-10-31)Ūkinių bendrijų  įstatymo projektui IX-2827(3).

 

NUSPRĘSTA:

1. Nepritarti A. Meliano, P. Vilko pasiūlymui.

2. Pritarti visoms trims Teisės departamento pastaboms:

 

Dėl pirmos pastabos -  atsižvelgta anksčiau - S. Burbienės (2003-10-24) pasiūlymų pirmas pasiūlymas dėl 7 straipsnio 8 dalies.

 

Dėl antros  pastabos -  atsižvelgiama siūlant:

Projekto 18 straipsnio 2 dalį išdėstyti taip: 

 

                „2. Bendrijos likvidatorius nuo paskyrimo dienos įgyja bendrijos tikrųjų narių kompetenciją dėl sandorių sudarymo bei teises ir pareigas, numatytas šio Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje, nuo jo paskyrimo, išskyrus Civilinio kodekso numatytus atvejus

            

Dėl trečios pastabos -  atsižvelgta anksčiauS. Burbienės (2003-10-24) pasiūlymų   ketvirtas pasiūlymas dėl 19 straipsnio 5 dalies.                           

 

 

2.SVARSTYTA:

            Teisės departamento išvada Individualių įmonių įstatymo projektui IXP-2642(4SP).

 

NUSPRĘSTA:

            1.Nepritarti pirmam Teisės departamento pasiūlymui (“už”–6, “prieš”–2, “susilaikė”–1).

            2. Pritarti antram Teisės departamento pasiūlymui (bendru sutarimu).

            3. Nepritarti trečiam Teisės departamento pasiūlymui (bendru sutarimu).

            4. Pritarti ketvirtam Teisės departamento pasiūlymui, išbraukiant 6 straipsnio 6 dalies 5 punktą (bendru sutarimu).

            5. Pritarti penktam Teisės departamento pasiūlymui (bendru sutarimu).

            6. Pritarti šeštam Teisės departamento pasiūlymui (bendru sutarimu).

            7. Pritarti septintam Teisės departamento pasiūlymui, projekto 10 straipsnio 3 dalies pirmajame sakinyje išbraukiant žodžius “išskyrus atvejus, kai individualios įmonės vienasmenio valdymo organo funkcijas vykdo savininko paskirtas individualios įmonės vadovas” (bendru sutarimu).

            8. Pritarti aštuntam Teisės departamento pasiūlymui, projekto 10 straipsnio 3 dalies paskutinį sakinį papildant žodžiais “savininko bei” ir  šį sakinį išdėstant taip:

            “Individualios įmonės palikimo administratorius turi individualios įmonės savininko bei vadovo teises ir pareigas.” (bendru sutarimu)

            9. Pritarti devintam Teisės departamento pasiūlymui, papildant projekto 13 straipsnio 3 dalį žodžiais “išskyrus Civiliniame kodekse numatytus atvejus” ir šią dalį išdėstant taip:

            „3. Individualios įmonės likvidatorius įgyja individualios įmonės vadovo teises ir pareigas nuo jo paskyrimo dienos, išskyrus Civiliniame kodekse numatytus atvejus.” (bendru sutarimu)

 

 

3.SVARSTYTA:

             2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas  (Valstybės investicijų programa, gauti pasiūlymai)

 

Ekonomikos komitetas 2003-11-05 komiteto posėdyje, kuriame dalyvavo Komiteto pirmininkas V. Karbauskis, Komiteto pirmininko pavaduotojas V. Greičiūnas, Komiteto nariai: J. Budrevičius, S. Burbienė,  S. Lapėnas,  K. D. Prunskienė, R. Sinkevičius, V. Uspaskich,  R. Valčiukas, A. Vazbys, J. Veselka,  P.Vilkas, taip pat  Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorius R. Večkys, Finansų ministerijos Biudžeto departamento Investicijų skyriaus vedėjas R. Miškinis, Finansų ministerijos Biudžeto departamento Regioninės plėtros ir savivaldybių biudžetų skyriaus vyr. specialistas A. Kriūka, Susisiekimo ministerijos Strateginio planavimo ir finansų departamento direktoriaus pavaduotoja O. Barauskienė, Strateginio planavimo ir finansų departamento Strateginio planavimo skyriaus vedėjas A. Tuganauskas, Ūkio ministerijos  Finansų skyriaus vedėja S. Rimkienė, Ūkio ministerijos  Investicijų politikos skyriaus vedėjas V. Pašakarnis,  Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininkas S. Kutas, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkas V. Jankauskas, Švietimo ir mokslo ministerijos skyriaus vedėja L. Kvaraciejienė, Švietimo ir mokslo ministerijos skyriaus vedėja K. Markelienė, Žemės ūkio ministerijos skyriaus vedėjas J. Petrašiūnas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės sekretorius R. Kairelis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  Socialinių įstaigų audito departamento direktorius A. Keršulis, Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininkas E. Morkevičius, Sveikatos apsaugos ministerijos sekretorė R. Baranauskienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos programų vyr. specialistas A. Sekonas apsvarstė 2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą,  skyrium imant, jame  numatytą Valstybės investicijų2004-2006 metų programą, Susisiekimo ministerijai ir jos valdymo sričiai, Ūkio ministerijai ir jos valdymo sričiai bei kitoms Komiteto kompetencijai priskirtoms institucijoms ir  įstaigoms numatomus asignavimus, taip pat gautus (61) pasiūlymus ir prašymus.

 

NUSPRĘSTA (“už” –9, “susilaikė” – 2 komiteto nariai) :

             Iš esmės pritarti Lietuvos Respublikos 2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui Nr. IXP-2921, šiame  projekte numatytai Valstybės investicijų 2004-2006 metų programai ir siūlyti Biudžeto ir finansų komitetui atsižvelgti į šiuos Ekonomikos komiteto pasiūlymus:

1.  Skirti 120 tūkst. Lt Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai paprastosioms  išlaidoms, kartu surandant finansavimo šaltinį.

2. Papildomai skirti Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai nors dalį  jos prašomų lėšų (prašo 921 tūkst. Lt) patalpų, esančių A. Goštauto g. 12, pritaikymui ir remontui, kartu surandant finansavimo šaltinį.

3. Pritarti Seimo nario R. Valčiuko pasiūlymui skirti 558 tūkst. Lt Pajūrio juostos tvarkymo programoje numatytiems naujos būnos prie Palangos jūros tilto projektavimo ir statybos darbams. Asignavimus skirti Klaipėdos  apskrities  viršininko administracijai.

4. Pritarti Seimo komisijos Ignalinos atominės elektrinės regiono problemoms pirmininkės K. Prunskienės pasiūlymui Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo programos Kitoms priemonėms vykdyti vietoje numatytų 3000 tūkst. Lt skirti 12000 tūkst. Lt. Šių asignavimų padidinimą 9000 tūkst. Lt numatyti  iš ES lėšų.

5. Padidinti 200 tūkst. Lt Vilniaus Gedimino technikos universiteto Elektronikos fakultetui skirtų patalpų, esančių Naugarduko g. 41, rekonstrukcijos projektui 2004 m. numatomas lėšas, kartu surandant finansavimo šaltinį.

5. Padidinti 200 tūkst. Lt Vilniaus Gedimino technikos universiteto  pastato Trakų g. 1/26 rekonstravimo projektui  2004 m. numatomas lėšas, kartu surandant finansavimo šaltinį.

6.  Pritarti Seimo nario A. Rimo skirti Suvalkijos 100 vietų pensionato ir 75 vietų valgyklos investicinio projekto statybos darbų užbaigimui  100 tūkst. Lt tūkst. Lt, kartu surandant lėšų šaltinį.

7. Skirti nors dalį  Kauno medicinos universiteto bibliotekos ir informacijos centro statybai Seimo narių  K. Kuzmicko, G. Šivicko, A. Butkevičiaus  ir J. Juozaitienės, J. Raistenskio, K. Rimšelio pasiūlymuose siūlomų  skirti lėšų (siūlo 2000 tūkst Lt).

8.  Skirti nors dalį  Alytaus miesto savivaldybės viešajai bibliotekos rekonstrukcijai Seimo narių A. Kunčino, J. Sabatausko pasiūlyme siūlomų  skirti lėšų (siūlo 1000 tūkst. Lt).

9.  Skirti nors dalį  Kauno technologijos universiteto investiciniam projektui "KTU laboratorinio priestato užbaigimas ir kuro inžinerijos studijų bazės sukūrimas" Seimo nario J. Budrevičiaus pasiūlyme siūlomų  papildomai skirti lėšų (siūlo 400 tūkst. Lt).

10. Pagal galimybes padidinti numatytas savivaldybėms  lėšas melioracijai ir dirvų kalkinimui bei geografinių informacinių sistemų melioracijoje taikymui, kartu surandant finansavimo šaltinį.

11.  Siūlyti  Vyriausybei peržiūrėti savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius, pagal galimybes atsižvelgiant į :

§         Seimo narės K. Prunskienės pasiūlymą užtikrinti ne mažesnį savivaldybėms deleguotų funkcijų finansavimo augimą lyginant su vidutiniu visų valstybės funkcijų asignavimų augimu;

§         Seimo narių P. Vilko, J. Olekos pasiūlymą skirti papildomai 700 tūkst. Lt bendrosios dotacijos Kalvarijos savivaldybei, kadangi naujai sukurta savivaldybė pastoviai stokoja lėšų savarankiškoms ir ribotai savarankiškoms funkcijoms vykdyti;   

§         Seimo narės K. Prunskienės pasiūlymą padidinti Kupiškio rajono biudžeto apimtį 1464,8 tūkst.Lt, didinant bendrosios dotacijos kompensaciją ir specialiąsias tikslines dotacijas;

§         Seimo narės K. Prunskienės pasiūlymą padidinti Alytaus rajono savivaldybės biudžeto apimtį 1829 tūkst.Lt, didinant bendrosios dotacijos kompensaciją ir specialiąsias tikslines dotacijas;

§         Seimo narės K. Prunskienės pasiūlymą atsižvelgti į Panevėžio ir Šilutės rajonų savivaldybių pasiūlymus dėl 2004 m. biudžeto ir pajamų nustatymo metodikos, numatant savivaldybių pajamų tolygesnio formavimosi prielaidas;

§         Seimo narių P. Vilko, J. Olekos pasiūlymą skirti papildomai 700 tūkst. Lt bendrosios dotacijos Kalvarijos savivaldybei, kadangi naujai sukurta savivaldybė pastoviai stokoja lėšų savarankiškoms ir ribotai savarankiškoms funkcijoms vykdyti;   

§         Seimo nario B. Bradausko pasiūlymą skirti Elektrėnų savivaldybei  bendrosios dotacijos kompensaciją  980 tūkst. Lt 2003 m. negautoms pajamoms kompensuoti dėl nekilnojamojo turto mokesčio sumažėjimo perregistravus AB Lietuvos elektrinės nekilnojamąjį turtą;

§         Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos siūlymus;

§         Prienų rajono savivaldybės prašymą atsižvelgti į finansines problemas;

§         Visagino savivaldybės prašymą peržiūrėti biudžeto projektą sumažinant gyventojų pajamų mokesčio planą;

§         Švenčionių rajono savivaldybės prašymą peržiūrėti biudžeto projektą dėl lėšų trūkumo valstybinių ir savarankiškų savivaldybės funkcijų vykdymui;

§         Tauragės savivaldybės  informaciją, kad negalės  iki galo vykdyti valstybės deleguotų funkcijų dėl lėšų trūkumo.

12.  Siūlyti Vyriausybei svarstyti:

·         Seimo narės K. Prunskienės pasiūlymą numatyti Švenčionių rajono Pabradės “Ryto” vidurinės mokyklos priestato statybos tęsimui valstybės investicijų programoje 3400 tūkst.Lt;

·         Lietuvos mokslų akademijos prašymą skirti 1890 tūkst. Lt papildomą finansavimą  aktualioms programoms ir darbams vykdyti;

·      Seimo nario V. Fiodorov pasiūlymą skirti 1,999 mln. Lt Vilniaus Vilnies pagrindinės mokyklos priestato statybai;

·         Seimo nario J. Veselkos pasiūlymus:

1)  skirti Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos Ukmergės rajono policijos komisariato

     pastato statybai 6000 tūkst. Lt,

2)  skirti švietimo sričiai 10490 tūkst. Lt,

3)  skirti gyventojų santaupoms atkurti  ir su tuo susijusioms išlaidoms apmokėti 66554 tūkst. Lt;

·         Seimo nario V. Saulio pasiūlymą skirti 800 tūkst. Lt  Rokiškio rajono savivaldybei Obelių miesto šilumos ūkio rekonstrukcijai  užbaigti;

·         Seimo nario  J. Jurkaus pasiūlymą skirti 1 mln. Lt. Mažeikių ligoninės rekonstrukcijos projekto tęstinumui;

·         Seimo nario  J. Jurkaus pasiūlymą skirti 180 tūkst. Lt. Mažeikių savivaldybės Sedos vidurinės mokyklos avarinei būklei likviduoti;

·         Seimo narių R. Palaičio, R. Valčiuko pasiūlymą padidinti Palangos miesto savivaldybės asignavimus 565 tūkst. litų Senosios Gimnazijos stogo remontui;

·         Seimo narių O. Babonienės, J. Jučo J. Korenkos, J. Narvilienės pasiūlymą   Kultūros vertybių apsaugos departamentui  papildomai skirti nepaprastųjų išlaidų ilgalaikiam turtui įsigyti 200 tūkst. Lt;

·         Seimo narių D. Teišerskytės, O. Babonienės pasiūlymą skirti 2004 m. Raseinių viešosios bibliotekos rekonstravimui ir renovavimui  300 tūkst. Lt;

·         Seimo nario P. Vilko pasiūlymą skirti 15000 tūkst. Lt senos statybos daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijai;

·         Europos sklandymo čempionato Prienuose parėmimo iš Kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų galimybę.

13. Siūlyti Vyriausybei išanalizuoti savivaldybėms skiriamų lėšų valstybės investicijų programose apskaičiavimo tvarkos parengimo reikalingumą.

14. Atkreipti Vyriausybės dėmesį į problemas, iškylančias dėl Žemės ūkio ministerijos investicijų projekto PHARE projekto LT.01.05.01 karantininio šiltnamio statyba (VAAT)  dėl to, kad PHARE  statybos nefinansuos, finansuos tik įrangą, o visos lėšos (2417 tūkst. Lt) numatytos iš ES paramos.

 

Komiteto paskirtas pranešėjas:  Vaclovas Karbauskis.

 

 

4.SVARSTYTA:

             Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2003-11-10) darbotvarkė.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

            Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2003-11-10) darbotvarkę.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 11 07.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas