Lietuvos Respublikos Seimas

R. Palaičio komandiruotės į Vokietiją (2003 10 13 - 15) ataskaita

Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2003 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr.1714 Lietuvos Respublikos Seimo narys, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas Raimundas Palaitis (kartu vyko Seimo Biudžeto ir finansų komiteto vyresnysis patarėjas Gediminas Morkūnas) šių metų spalio 13-14 dienomis Vokietijos hipotekos bankų asociacijos kvietimu dalyvavo Berlyne (Vokietijos Federacinė Respublika) vykusioje konferencijoje skirtoje Centrinės Europos hipotekinių (apsaugotų) obligacijų klausimams.

Vokietijos Federacinės Respublikos atstovų iniciatyvą surengti šią konferenciją palaikė Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Algirdo Butkevičiaus vadovaujama parlamentinė delegacija, kuri Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2003 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. 1494 dalyvavo susitikimuose su Bundestago Finansų, Biudžeto ir Kontrolės komitetų atstovais, taip pat susitikimuose bei diskusijose Federalinėje Finansų ministerijoje ir Vokietijos hipotekos bankų asociacijoje.

Konferencijoje buvo atstovaujamos 24 Centrinės bei Rytų Europos šalys ir dalyvavo virš 200 iš šių šalių deleguotų atstovų. Šalis atstovavo valstybės institucijų pareigūnai ir specialistai, taip pat komercinių bankų ir kitų finansinių įstaigų atstovai bei ekspertai. Tai rodo, kad konferencijos programoje iškekti klausimai yra svarbūs Europos Sąjungos valstybėms narėms ir ypatingai yra svarbūs bei aktualūs stojančioms į šią sąjungą valstybėms ir šalims kandidatėms.

Atidarydamas konferenciją Vokietijos hipotekos bankų asociacijos prezidentas Dr. Karsten von Koller pabrėžė, kad šiuo metu Europoje hipotekinės (apsaugotos) obligacijos paprastai yra padengtos būsto kreditais bei kitu turtu (atitinkamais įsipareigojimais) arba viešojo sektoriaus (vyriausybės, savivaldybės) įsipareigojimais bei turtu. Tačiau tuo pat metu tokiu būdu apsaugotomis obligacijomis yra padengta tik 20% viso būsto kreditų portfelio. Kita būsto kreditų dalis nėra padengta (apsaugota) atitinkamais įsipareigojimais bei kitu turtu.

Vieno iš svarbesnių konferencijos pranešimų autorius Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narys, profesorius Eugenio Domingo Solans savo pranešime “Europos plėtra ir Euroipos kapitalo rinkos” nagrinėjo besiplečiančios Europos Sąjungos finansų (kapitalo) rinkų funkcionavimo ir šių rinkų veiklos harmonizavimo klausimus, taip pat šių rinkų įtaką daromą bendrajam vidaus produkui ir kitiems makroekonominiams rodikliams bei visai ekonomikos padėčiai Europoje (pranešimo tekstas, 11 lapų, pridedamas).

Hipotekinių (apsaugotų) obligacijų teisinė bazės tobulinimo klausimus savo pranešime detaliai išnagrinėjo Vokietijos hipotekos bankų asociacijos generalinis direktorius Dr. Otmar Stocker. Pranešime plačiai apžvelti hipotekinių (apsaugotų) obligacijų sistemos plėtros Europoje klausimai (iliustracijos, 24 puslapiai, pridedamos).

Slovėnijos hipotekinių (apsaugotų) obligacijų atsiradimo problemas savo pranešime pateikė Slovėnijos Finansų ministerijos valstybės sekretorė Matje More. Pranešėja sakė, kad Slovėnijoje labai aktuali smulkių bankų kooperavimosi (ar tarpusavio konkurencijos) emituojant hipotekines (apsaugotas) obligacijas problema. Yra ieškoma būdų, kaip įteisinti ir skatinti stambių aukštus reitingus turinčių hipotekinių (apsaugotų) obligacijų emisijas, užtikrinančias patikimą būsto kreditavimą.

Europos hipotekos federacijos generalinė sekretorė Judith Hardt savo pranešime trumpai apžvelgė Europos hipotekos federacijos, įsisteigusios 1967 metais, veiklą. Pranešėja atkreipė dėmesį į tai, jog šiuo metu Europoje būsto kreditų portfelio sudėtis nėra pakankamai apsaugota dėl to, kad net 60% šio portfelio sudaro kredito įstaigų depozitai, 20% - tarpbankinės paskolos bei kitos lėšos ir tik 20% - hipotekinės (apsaugotos) obligacijos.

Norvegijos finansinių paslaugų asociacijos direktorė Stein Sjolie ir šios asocijacijos direktoriaus pavaduotojas Tor A. Hvidsten savo pranešimuose apžvelgė Norvegijos patirtį emituojant hipotekines (apsaugotas) obligacijas. Ši šalis, kaip ir Vokietija, hipotekiniam kreditavimui taiko specializuotų bankų principą. Be to, Norvegijos įstatymai reikalauja, kad atskirai būtų emituojamos hipotekinės obligacijos būstui kredituoti ir visiškai atkirai emituojamos hipotekinės obligacijos ilgalaikiams komerciniams projektams fimansuoti, nes pastaroji sfera yra labiau rizikinga.

Daugelio pranešėjų pasisakymuose bei diskusijose, taip pat apibendintose Dr. Karsten von Koller išvadose konstatuota, kad šios konferencijos darbo rezultatai yra geras įdirbis Europos Sąjungos teisinei bazei tobulinti, taip pat Europos valstybių nacionalinei teisei harmonizuoti. Taip pat pritarta Danijos atstovų pasiūlymui kitą konferenciją hipoekinių (apsaugotų) obligacijų teisinės bazės tobulinimo klausimais organizuoti Danijos sostinėje Kopenhagoje.

Seimo narys, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto

Pirmininko pavaduotojas Raimundas Palaitis

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto

Vyresnysis patarėjas Gediminas Morkūnas

2 39 67 43. el. p. gemork@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2003 11 07.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   VOKIETIJA

LR Seimas