Lietuvos Respublikos Seimas

2003m. lapkričio 5d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

POSĖDIS

2003-11-05

SVARSTYTA: 2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas IXP-2921

NUSPRĆSTA:

Atsižvelgiant į tai, jog formuojant 2004 m. valstybės ir savivaldybių biudžetą buvo nepakankamai įvertinta ir paskaičiuota, kiek papildomai lėšų pareikalaus naujų įstatymų įgyvendinimas: Baudžiamojo kodekso, Baudžiamojo proceso kodekso, Bausmių vykdymo kodekso, Civilinio proceso kodekso (įsigaliojusio 2003-01-01), Vidaus tarnybos statuto, Prokuratūros įstatymo, o taip pat Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatų įgyvendinimas,

Siūlyti pagrindiniam komitetui grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į komiteto pasiūlymus:

Teisės ir teisėtvarkos komiteto kuruojamoms institucijoms (nurodytoms lentelėje) papildomai skirti 135593,7 tūkst. Lt.

Ypatingai TTK prašytų atkreipti dėmesį, skiriant papildomus asignavimus, į šias penkias institucijas: Lietuvos apeliacinį teismą, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie VRM, Policijos departamentą prie VRM, Generalinę prokuratūrą, Europos teisės departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kurių papildomas finansavimas laikomas prioritetiniu.

Galimi išlaidų padidinimo šaltiniai:

Sumažinti Finansų ministerijai valstybės skolos aptarnavimui skiriamus asignavimus.

 

SVARSTYTA: Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įstatymo 7 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-2966

NUSPRĆSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto patarėjo A. Kabišaičio pastabas, kurioms Komitetas pritarė, t.y.: atsižvelgiant į Seimo pirmininko kalbą Seimo posėdžio metu pateikiant svarstomą įstatymo projektą, siūlytina įstatymo projektą tobulinti perkeliant Seimo statuto 75 str. 1 d. nuostatas, reguliuojančias laikinųjų tyrimo komisijų darbo tvarką.

SVARSTYTA: Įstatymo "Dėl Lietuvos valstybės vėliavos" 3 ir 5 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-1981

NUSPRĆSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

SVARSTYTA: Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo papildymo 3(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-1095

NUSPRĆSTA:

Daryti svarstymo komitete pertraukŕ ir grąžinti įstatymo ir išvadų projektus tobulinti įstatymo projekto teikėjui ir išvadų rengėjams.

.

SVARSTYTA: Firmų vardų įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-2885

NUSPRĆSTA:

Daryti svarstymo komitete pertrauką iki kito komiteto posėdžio, nes posėdyje nedalyvavo Komiteto išvadų rengėjai.

SVARSTYTA: Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimo įstatymo 1, 2, 4, 6 straipsnių pakeitimo ir 5 priedėlio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-2886

NUSPRĆSTA:

Daryti svarstymo komitete pertrauką iki kito komiteto posėdžio, nes posėdyje nedalyvavo Komiteto išvadų rengėjai.

SVARSTYTA: Civilinio kodekso 2.40 straipsnio 3 dalies pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-1462

NUSPRĆSTA:

Daryti svarstymo komitete pertrauką iki kito komiteto posėdžio, nes posėdyje nedalyvavo Komiteto išvadų rengėjai.

SVARSTYTA: Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Seimo Peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo PROJEKTAS IXP-2931

NUSPRĆSTA:

Iš esmės pritarti pateiktam nutarimo projektui.

SVARSTYTA: TEISĖS DEPARTAMENTO PASTABOS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO 4,5,10,15 IR 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO (IXP-1043(2))

Pastabų teikėjas

Pastabų turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

1. Projekto 3 straipsniu keičiamo Įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje išvardintas sąrašas pareigybių, kurias užimančių asmenų metinių privačių interesų deklaracijų suvestiniai duomenys skelbiami Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka. Taip pat numatyta, kad “detalų šioje dalyje išvardintų pareigybių sąrašą kiekvienais metais iki kovo 15 d. nustato Vyriausioji tarnybinės etikos komisija”. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, metinės privačių interesų deklaracijos gali būti skelbiamos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos motyvuotu sprendimu. Taigi, svarstytina, ar šių nuostatų nereikėtų tarpusavyje suderinti ir numatyti teisę Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijai skelbti metines privačių interesų deklaracijas.

2. Projekto 4 straipsniu keičiamo Įstatymo 15 straipsnio nuostatos nesiderina su Valstybės tarnybos įstatymo 22, 44 ir kitų straipsnių bei specialių įstatymų ir statutų nuostatomis, reglamentuojančiomis valstybės tarnybos santykius. Taip pat nenumatyta nuo kada skaičiuojamas vienerių ir trejų metų terminas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Projekto 5 straipsnyje, keičiamo įstatymo 23 straipsnio 6 dalies 2 punkto nuostata, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija gali teikti ieškinius teismui dėl darbo ar tarnybos santykių nutraukimo, taip pat sandorių nutraukimo, diskutuotina. Visų pirma, tiek galiojanti, tiek siūloma šio punkto nuostata prieštarauja Valstybės tarnybos ir Darbo sutarties įstatymams, nes nutraukti darbo ar tarnybos santykius turi teisę tik subjektas, kuris priėmė asmenį į darbą ar tarnybą.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, matyt, galėtų siūlyti nutraukti darbo ar tarnybos santykius. Antra vertus, neaišku, kas pagal 2 punkto nuostatą, yra darbo ar tarnybos santykius nutraukiančia šalimi - darbdavys, valstybės ar savivaldybės įstaigos ar institucijos vadovas, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija ar teismas.

Taip pat galima būtų pasiūlyti panagrinėti, ar Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijai nustatyta teisė reikšti ieškinius teisme derinasi su šios komisijos kompetencija, nes darbo ar tarnybos santykiai yra viešojo administravimo ar viešųjų paslaugų, o ne etikos sritis.

4. Projekto 5 straipsniu keičiamo įstatymo 23 straipsnio 6 dalies 2 punkto paskutinio sakinio formuluotę reikėtų išdėstyti aiškiau. Pagal siūlomą formuluotę, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisija negalėtų reikšti ieškinio, kad būtų nutraukta pvz., Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko sudaryta darbo sutartis su šios komisijos darbuotoju.

5. Projekto 5 straipsnio, keičiamo Įstatymo 23 straipsnio 7 dalies formuluotė, kad sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo jo nuorašo įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos, gali sukelti terminų skaičiavimo problemų. Taip pat tokia taisyklė gali klaidinti kitą šalį, kuri ne visada žinos, kada buvo įteiktas nuorašas suinteresuotam asmeniui. Taip pat nevisiškai aišku kas šioje dalyje įvardintas kaip suinteresuotas asmuo.

 

 

 

 

 

6. Keičiamo įstatymo 23 straipsnio 8 dalies nuostatos nesiderina su Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 5 dalies, 44 ir kitų straipsnių bei specialių įstatymų ir statutų nuostatomis, reglamentuojančiomis valstybės tarnybos santykius.

Nepritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepritarti

 

Pritarti iš dalies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepritarti

 

 

 

 

 

 

Nepritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pritarti iš dalies

Skelbti Įstatymo 10 str. 1 dalyje išvardintas pareigybes užimančių asmenų metines privačių interesų deklaracijas nėra galimybės dėl pernelyg didelės jų apimties (skelbti reikėtų daugiau nei 2000 deklaracijų) ir dėl deklaracijose išdėstytų duomenų tam tikro konfidencialumo. Dėl to Komisijos interneto svetainėje skelbiami tik suvestiniai duomenys.

Motyvuotu sprendimu Komisija galėtų paskelbti deklaracijas tų asmenų, kurie pažeidė įstatymo reikalavimus ir Komisija nagrinėja jų padarytus pažeidimus (Įstatymo 10 str. 1 dalis).

 

 

 

 

 

Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 9 str. į tarnybą negali būti priimti teisti asmenys, pripažinti neveiksniais, asmenys, kurių teisę eiti valstybės tarnautojo pareigas yra atėmęs teismas, uždraustos organizacijos nariai ir kitų įstatymų numatytais atvejais. Taigi projekto 4 straipsniu keičiamo Įstatymo 15 str papildymas draudimu trejus metus nepriimti į valstybės tarnybą asmenų, pažeidusių šio įstatymo reikalavimus ir yra tas kitų įstatymų numatytas atvejis.

Straipsnio pirmąjį sakinį galima būtų patikslinti ir jį išdėstyti taip: “Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais šio įstatymo reikalavimus, vienerius metus negali būti skatinami, skiriami į aukštesnes pareigas, o atleisti iš valstybinės tarnybos už šio įstatymo pažeidimus, trejus metus nuo atleidimo negali būti priimami į valstybinę tarnybą.”

Nutraukti tarnybos, darbo santykius bei sandorius gali ne tik tų santykių dalyviai, bet ir teismas, kai to reikalauja valstybės institucija ar asmuo, kuriam įstatymu pavesta ginti tam tikras teises. Komisijai tokią teisę suteikia Įstatymo 23 str. 6 dalies 2 punktas. Ir tai neprieštarauja nei Valstybės tarnybos, nei Darbo, nei Civiliniams įstatymams. Atimti iš Komisijos teisę reikšti ieškinius teismuose prieštarautų Nacionalinei kovos su korupcija programai, kuri reikalauja didinti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos priimamų sprendimų veiksmingumą.

Atkreiptinas dėmesys, kad ši nuostata yra ir šiuo metu galiojančioje įstatymo redakcijoje. Projekte ji šiek tiek pakoreguota dėl valstybės politikų, Seimo ar Respublikos Prezidento paskirtų pareigūnų.

 

 

 

 

Teikiami projektu 23 str.6 d. papildymai naujais 3 ir 4 punktais aiškiai nurodo, kur turėtų kreiptis VTEK dėl 6 dalies 2 p. minimų pareigūnų.

 

 

 

 

 

 

Keičiamo Įstatymo 23 str. 7 dalies formuluotė yra suderinta su LR administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi, kuri nustato, kad skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimą suinteresuotai šaliai dienos. Šį formuluotė terminų skaičiavimo problemų praktikoje nesukelia.

“Suinteresuotas asmuo” yra procesinių įstatymų sąvoka ir teismų praktikoje problemų nekelia. Suinteresuotam asmeniui apskundus Komisijos sprendimą, kitų proceso dalyvių santykius reguliuoja procesiniai įstatymai.

Būtinumas papildyti Įstatymo 23 str. 8-ja dalimi, nustatančia Komisijos sprendimo privalomumą visiems pareigūnams bei valstybės ir savivaldybių institucijoms, išplaukia iš LR nacionalinės kovos su korupcija programos reikalavimų – didinti Vyriausiosios tarnybinės etikos priimamų sprendimų veiksmingumą ir skatinti juos vykdyti.

Valstybės tarnybos įstatymo 29 str. 6 dalies 4 punkto nuostata, leidžianti valstybės tarnautoją atleisti iš pareigų už Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimą, teikiamoms Įstatymo projekto 23 str. 8 punkto nuostatoms, neprieštarauja.

Šią dalį reikėtų koreguoti atsižvelgiant į Seimo nario A.Sakalo pasiūlymą, t.y. ją išdėstyti taip:

“8. Įstatymų nustatyta tvarka neapskųstas, teismo nesustabdytas ar nepanaikintas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimo yra pagrindas teisės aktų nustatyta tvarka skirti tarnybinę (drausminę) nuobaudą asmeniui, pažeidusiam šio įstatymo reikalavimus ir taikyti šio įstatymo 15 straipsnyje nustatytus kitus apribojimus ir draudimus.“

NUSPRĘSTA:

Nepritarti Seimo kanceliarijos Teisės departamento 1, 3, 4 ir 5 pastaboms. Argumentai išdėstyti lentelėje;

Iš dalies pritarti Seimo kanceliarijos Teisės departamento 2 ir 6 pastaboms. Argumentai išdėstyti lentelėje.

SVARSTYTA: SEIMO NARIO A.SAKALO PASIŪLYMAI PROJEKTUI IXP-1043(2)

Pasiūlymų teikėjas

Pasiūlymų turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai

Seimo narys A.Sakalas

  1. Siūlau pakeisti bazinio įstatymo 2 straipsnį ir projektą papildyti nauju 1 straipsniu:
  2. “1 straipsnis. 2 straipsnio 1 dalies pakeitimas

    2 straipsnio 1 dalyje vietoje žodžių “viešojo administravimo” įrašyti žodžius “ valstybės pareigūnai” ir šią dalį išdėstyti taip:

    “1. Asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, - valstybės politikai, viešojo administravimo valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai pagal Valstybės tarnybos įstatymą, kiti asmenys, kurie dirbdami valstybės valdžios, valdymo, savivaldybių, teisminėse, teisėsaugos, valstybės kontrolės bei priežiūros ir joms prilygintose institucijose vykdo valdžios atstovo funkcijas arba turi administravimo įgaliojimus, taip pat asmenys, dirbantys valstybės ir savivaldybių įmonėse, biudžetinėse įstaigose ir turintys administravimo įgaliojimus, bei asmenys, dirbantys viešosiose įstaigose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų bei fondų, ir turintys administravimo įgaliojimus.”

  3. Siūlau papildyti projekto 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

“1. Papildyti 5 straipsnio 1 dalį antru sakiniu ir ją išdėstyti taip:

1. Asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, metinė privačių interesų deklaracija pateikiama kiekvienais metais iki gegužės 15 dienos. Į valstybinę tarnybą naujai išrinkto, priimto ar paskirto asmens metinė deklaracija pateikiama per vieną mėnesį nuo išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į tarnybą dienos.”

3. Siūlau pakeisti projekto 3 straipsnį, kuriuo keičiama įstatymo 10 straipsnio 1 dalis ir jį išdėstyti taip:

“3 straipsnis. 10 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ją išdėstyti taip:

“1. Respublikos Prezidento, Seimo narių, Ministro Pirmininko, ministrų, viceministrų, ministerijų sekretorių, Konstitucinio Teismo pirmininko ir teisėjų, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo ir apygardų teismų pirmininkų, skyrių pirmininkų ir teisėjų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, apygardų administracinių teismų ir apylinkių teismų pirmininkų, teismų pirmininkų pavaduotojų ir teisėjų, generalinio prokuroro ir generalinio prokuroro pavaduotojų, Generalinės prokuratūros struktūrinių padalinių, taip pat apygardų ir apylinkių prokuratūrų vadovų, Valstybės kontrolės vadovaujančių pareigūnų, apskričių viršininkų, apskričių viršininkų pavaduotojų, Vyriausybės atstovų apskrityse, Vyriausybės įstaigų (departamentų, agentūrų, tarnybų, inspekcijų), prie ministerijų įsteigtų departamentų, tarnybų, inspekcijų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų (generalinių direktorių, direktorių, viršininkų) ir vadovų pavaduotojų, Lietuvos banko valdybos pirmininko ir valdybos pirmininko pavaduotojų, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos ir teritorinių muitinių vadovaujančių pareigūnų, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos ir teritorinių mokesčių inspekcijų vadovaujančių pareigūnų, Vidaus reikalų ministerijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos ir miestų bei rajonų komisariatų ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrių (poskyrių) vadovaujančių pareigūnų, policijos generalinio komisaro, policijos įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pirmojo pavaduotojo ir pavaduotojo, savivaldybių tarybų narių, merų, vicemerų, savivaldybių administracijų direktorių, savivaldybių kontrolierių, Seimo kontrolierių metinių privačių interesų deklaracijų suvestiniai duomenys kiekvienais metais ne vėliau kaip iki liepos rugsėjo 15 d. valstybės lėšomis yra skelbiami Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka. Vardinį Detalų šioje dalyje išvardytų pareigų sąrašą kiekvienais metais iki kovo 15 d. nustato Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

4. Siūlau pakeisti projekto 4 straipsnį, kuriuo keičiamas įstatymo 15 straipsnis ir jį išdėstyti taip:

“4 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

“15 straipsnis. Kiti apribojimai ir draudimai

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais šio įstatymo reikalavimus, vienerius metus negali būti skatinami, skiriami į aukštesnes pareigas, o atleisti iš valstybinės tarnybos už šio įstatymo pažeidimus, trejus metus negali būti priimami į valstybinę tarnybą. Asmenims, dirbantiems valstybinėje tarnyboje, taikomi Valstybės tarnybos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyti apribojimai.”

5. Siūlau pakeisti projekto 5 straipsnio 1 ir 5 dalis ir jas išdėstyti taip:

“1. Pakeisti 23 straipsnio 6 dalies 2 punkto redakciją ir šį punktą išdėstyti taip:

2) teikia ieškinius (prašymus) teismui nutraukti valstybinės tarnybos santykius su valstybinėje tarnyboje dirbančiais asmenimis dėl šio įstatymo reikalavimų pažeidimo ar darbo sutarčių bei sandorių, sudarytų pažeidžiant šio įstatymo reikalavimus, nutraukimo ar pripažinimo negaliojančiais. Ši nuostata netaikoma valstybės politikams, Seimo ar Respublikos Prezidento paskirtiems pareigūnams.”

“5. Papildyti 23 straipsnį 8 dalimi ir ją išdėstyti taip:

8. Įstatymų nustatyta tvarka neapskųstas, teismo nesustabdytas ar nepanaikintas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimo yra pagrindas teisės aktų nustatyta tvarka skirti tarnybinę (drausminę) nuobaudą asmeniui, pažeidusiam šio įstatymo reikalavimus ir privalomas atitinkamoms valstybės ar savivaldybių institucijoms ir jų vadovams, taikant šio įstatymo 15 straipsnyje nustatytus kitus apribojimus ir draudimus.“

Pritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pritarti iš esmės

 

 

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

Pritarti iš esmės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiškumo dėlei įrašyti paskutinėje sakinio dalyje žodžius “nuo atleidimo” ir šią sakinio dalį išdėstyti taip:

“trejus metus nuo atleidimo negali būti priimami į valstybinę tarnybą”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išbraukti žodžius “privalomas atitinkamoms valstybės ar savivaldybių institucijoms ir jų vadovams,” ir vietoj žodžio “taikant” įrašyti žodį “taikyti”.

NUSPRĘSTA:

Pritarti Seimo nario Aloyzo Sakalo pasiūlymams. Argumentai išdėstyti lentelėje;

 

KLAUSIMĄ dėl 2003 m. rugsėjo 30 d. KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMO dėl teisės aktų, kuriais buvo sprendžiami iki Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo Lietuvoje veikusių valstybinių profesinių sąjungų valdyto turto klausimai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai įgyvendinimo priemonių nuspręsta atidėti iki kito Komiteto posėdžio.

 

 

 

 

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja,

Aidena Jankauskaitė,

2396795

e-paštas:aidena.jankauskaite@lrs.lt

 
Naujausi pakeitimai - 2003 11 05.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas