Lietuvos Respublikos Seimas

V. P. Andriukaičio, D.Barakausko, G.Dalinkevičiaus, R.Pavilionio ir K. Rimšelio komandiruotės į Jungtinę Karalystę (2003 10 23-24) ataskaita

LR Seimo valdybos 2003 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 1773 Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis ir Seimo nariai Alfonsas Dailis Barakauskas (tarpparlamentinių ryšių su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste grupės ko-pirmininkas), Gediminas Dalinkevičius, Rolandas Pavilionis bei Klemensas Rimšelis 2003 m. spalio 22-24 d. lankėsi Londone (Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė), kur pagal prisistatymo Europos Sąjungos valstybių narių parlamentuose programą Jungtinės Karalystės Bendruomenių rūmų ir Vyriausybės atstovams pristatė Lietuvos Respublikos Seimą bei aptarė Lietuvai narystės Europos Sąjungos išvakarėse aktualius klausimus. Kartu su delegacija į Londoną vyko Seimo Europos reikalų komiteto vyresnioji patarėja Loreta Raulinaitytė.

Vizito metu Seimo delegacija susitiko su Jungtinės Karalystės (JK) Europos reikalų ministru dr. Denis MacShane, JK Užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos direktorato direktoriaus politikai pavaduotoju Timothy Barrow, JK Bendruomenių rūmų Europos reikalų kontrolės komiteto (European Scrutiny Committee) nariais Michael Connarty, Wayne David, Anthony Steen bei Mark Hendrick, tarpparlamentinių ryšių su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste grupės ko-pirmininkais Roger Berry, Paul Keetch ir Lordu Bowless, JK Ministro Pirmininko kabineto Europos sekretoriato vadovu Seru Stephen Wall ir su JK lietuvių bendruomenės atstovais.

Susitikime su JK Užsienio reikalų ministerijos Europos direktorato direktoriaus politikai pavaduotoju Timothy Barrow buvo aptarta ES “Platesnės Europos - Naujųjų kaimynų” iniciatyva, ypatingą dėmesį skiriant ES politikai Rusijoje, Ukrainoje, Moldovoje ir Baltarusijoje. Timothy Barrow pabrėžė permainų stoką Baltarusijoje ir išreiškė nuomonę, kad ES turėtų vystyti lankstesnę politiką šios šalies atžvilgiu. Seimo narys Rolandas Pavilionis plačiau apibūdino šiandienos Lietuvos ir Baltarusijos nevyriausybinių organizacijų bei akademinės visuomenės pastangas skatinti demokratines reformas Baltarusijoje. Pritardamas JK pašnekovui, Lietuvos parlamentaras pabrėžė, kad Baltarusijos tautinio identiteto problema yra viena iš kliūčių šalies demokratizacijos kelyje.

Seimo delegacijos vadovas Vytenis Povilas Andriukaitis pritarė, kad reikalinga aktyvesnė Europos Sąjungos politika Baltarusijos atžvilgiu ir ne tik nevyriausybinių organizacijų, bet ir taip vadinamo parlamento atžvilgiu, kadangi pastaruoju metu nepastebimos prielaidos jokioms teigiamoms permainoms Baltarusijos vidaus ir užsienio politikoje. Vytenis Povilas Andriukaitis pasiūlė apsvarstyti galimybę suteikti Lietuvos ir Lenkijos prezidentams Rolandui Paksui ir Aleksandrui Kvasniewskiui ir/arba Ministrams Pirmininkams Algirdui Brazauskui ir Leszekui Milleriui specialių įgaliotinių mandatą Baltarusijos klausimu. Tai galėtų būti Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos, Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos (ESBO) arba Europos Sąjungos mandatas. Taip, pasitelkiant tarptautinio poveikio galimybes, būtų mėginama skatinti demokratinių procesų plėtrą šalyje. Timothy Barrow pritarė Lietuvos parlamentaro mintims. Pasak jo, ES negali ignoruoti Baltarusijos, o Europoje neturi likti abejingumo salų.

Vytenis Povilas Andriukaitis taip pat pristatė transporto infrastruktūros projektus “Via Baltica” ir “Rail Baltica” bei Lietuvos-Lenkijos energetinio tiltą bei pagrindė jų svarbą visam Baltijos jūros regionui.

Lietuvos atstovas taip pat pasiūlė JK Užsienio reikalų ministerijai apsvarstyti, kaip bus pažymima kitų metų gegužės 1 diena - Europos susivienijimo diena. Ši diena, pasak Lietuvos parlamentaro, turėtų tapti ne tik ES vadovų susitikimo diena, bet ir visų ES piliečių švente.

Susitikime su JK Bendruomenių rūmų Europos reikalų kontrolės komiteto (European Scrutiny Committee) nariais Michael Connarty, Wayne David, Anthony Steen bei Mark Hendrick Seimo delegacija susipažino su šio komiteto darbo specifika. Susitikimui pirmininkavęs Michael Connarty palygino šio komiteto darbą su futbolo vartais. Komitetas gauna visus pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės aktų, įvertina jų politinę ir ekonominę reikšmę ir sprendžia, kas kiekvieną iš jų turėtų nagrinėti - specializuotas komitete, ar plenarinis posėdis. Per metus komitetas gauna ir išnagrinėja apie 1600 tokių pasiūlymų. Nors komitetas posėdžiauja tik kartą per savaitę, britų parlamentarų tvirtinimu, komiteto ir jo sekretoriato darbo krūviai yra sunkiai įsivaizduojami. Komitete dirba 10 patarėjų, rengiančių sprendimų ir apibendrinimų (pranešimų) projektus. Pasak komiteto nario Anthony Steen, Vyriausybė yra ES projektų “variklis”, o Europos reikalų kontrolės komitetas yra tarsi “stabdis”. Komitetui nesuspėjus įvertinti kurio nors iš projektų, Vyriausybės narys, dalyvaujantis ES Tarybos posėdyje, negali išreikšti oficialios šalies pozicijos projekto atžvilgiu, o turi paimti taip vadinamą “parlamentinę išlygą”. Tai labai svarbi parlamento teisė, nors ja naudojamasi gana retai. “Mes ne tik kalbame, bet ir turime dantis” – tvirtino Anthony Steen.

Komiteto narys, buvęs Europos Parlamento narys Wayne David pabrėžė, kad Europos Sąjungoje ypatingai svarbūs yra glaudūs ryšiai ne tik su kitų šalių ir, visų pirma, ES Tarybai pirmininkaujančios šalies, parlamentais, bet ir su ES institucijomis Briuselyje bei Strasbūre. Europos reikalų kontrolės komitetas, naujai šaliai perėmus pirmininkavimą ES Tarybai, tradiciškai toje šalyje surengia išvažiuojamąjį posėdį, kuriame aptaria pirmininkavimo prioritetus ir kitus svarbius ES darbotvarkės klausimus.

Lietuvos delegacijai paklausus apie pasirengimą JK Bendruomenių rūmuose įgyvendinti Konvento pasiūlytą “ankstyvojo perspėjimo mechanizmą”, skirtą subsidiarumo principo kontrolei, Wayne David atsakė, kad tai yra kertinis klausimas, siekiant sustiprinti nacionalinių parlamentų vaidmenį ES. Tačiau, tam, kad šis mechanizmas veiktų, reikalingas ypač geras veiksmų koordinavimas. Tam galėtų pasitarnauti tiek sustiprintas COSAC, tiek ir glaudesni ryšiai tarp parlamentų Europos reikalų komitetų. Tačiau parlamentaro nuomone, tam nereikėtų kurti naujų ES institucijų.

JK parlamentarai pritarė Seimo delegacijos vadovo Vytenio Povilo Andriukaičio pasiūlymui COSAC metu paraleliai rengti ir Europos reikalų komitetų vyresniųjų patarėjų pasitarimus, siekiant aktyviau keistis informacija, gera praktika, užmegzti taip reikalingus asmeninius ryšius. Seimo delegacijos vadovui pasiteiravus apie galimybę Seimo patarėjams stažuotis šiame Bendruomenių rūmų komitete, JK parlamentarai entuziastingai tam pritarė ir pasiūlė dėl to parašyti JK parlamento Užsienio ryšių skyriui.

Atsakydami į Lietuvos parlamentarų klausimus dėl JK atstovų Europos Parlamente ryšių su nacionaliniu parlamentu, JK parlamentarai informavo, kad Europos Parlamento nariai nedalyvauja Bendruomenių rūmų plenariniuose posėdžiuose, tačiau turi teisę dalyvauti komitetų klausymuose. Bendruomenių rūmai šiuo metu svarsto pasiūlymą ES reikalų svarstymui sudaryti Europos Didįjį komitetą, kurio darbe dalyvautų ir Europos Parlamento nariai nuo JK.

Susitikime su JK Europos reikalų ministru dr. Denis MacShane buvo aptarta ES politika Rusijos Kaliningrado srities, Ukrainos ir Baltarusijos atžvilgiu. Seimo delegacijos vadovas pabrėžė, kad Lietuva gali suvaidinti svarbų vaidmenį formuojant bei įgyvendinant ES politiką rytinių ES kaimynų atžvilgiu. Vytenis Povilas Andriukaitis iškėlė mintį, kad Lietuvoje galėtų būti surengtas ES bei Rusijos aukšto lygio atstovų susitikimas ES-Rusijos santykiams bei Kaliningrado srities ateičiai aptarti. Denis MacShane pažymėjo, kad, išsiplėtusiai ES reikia vystyti naujus bendradarbiavimo metodus. Jo nuomone, ES santykiai su rytiniais kaimynais turėtų formuotis “organiškai”. Rusija - išskirtinis ES partneris. Tuo tarpu, geriausia priemonė įtakoti reformas Baltarusijoje yra Rytų ir Vidurio Europos šalių, tokių kaip Lietuva, ekonominis klestėjimas ir socialinė pažanga. Tai daug geresnis akstinas keistis nei pamokymai iš kaimyninių sostinių. Ministras pritarė, kad ES išorinės sienos apsauga yra prioritetas ir sakė suprantąs, kodėl Lietuva siūlo įsteigti ES pasienio tarnybų pareigūnų mokymo centrą būtent Medininkuose. Ministras pabrėžė, kad tokios iniciatyvos turėtų remtis ES valstybių narių solidarumu. Susitikime taip pat buvo aptarta galimybė surengti Didžiosios Britanijos premjero Tony Blair vizitą į Lietuvą.

Pietų su tarpparlamentinių ryšių su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste grupės ko-pirmininkais Roger Berry ir Paul Keetch metu buvo kalbama apie aktyvius dvišalius parlamentinius ryšius ir apie JK parlamentarų planuojamą vizitą į Lietuvą kitų metų birželio mėnesį. Taip pat buvo pasikeista nuomonėmis apie kitų metų gegužės 1 dienos paminėjimą. Britų parlamentarai pritarė minčiai, kad toks paminėjimas yra svarbus tiek senosioms, tiek ir naujosioms ES narėms ir žadėjo šią iniciatyvą aptarti su savo kolegomis.

Susitikime su JK Ministro Pirmininko kabineto Europos sekretoriato vadovu Seru Stephen Wall buvo aptarti ES santykiai su naujaisiais kaimynais Rytų Europoje. Stephen Wall pažymėjo, kad Lietuvos ir kitų Rytų ir Vidurio Europos šalių narystė ES įneš gaivaus vėjo į dvišalius ES ir šių šalių, ypač Ukrainos, Rusijos ir Moldovos santykius. Lietuva, jo nuomone, gali būti labai naudinga nukreipiant šį procesą reikalinga linkme. Šiame kontekste Vytenis Povilas Andriukaitis išsamiai pristatė Lietuvos Seimo ir Ukrainos Dūmos santykius.

Kalbant apie geležinkelio tranzito į/iš Rusijos Kaliningrado sritį perspektyvas, Stephen Wall pažymėjo, kad JK ir Lietuvos požiūriai sutampa ir kad naujas iniciatyvas reikėtų vertinti labai apgalvotai.

Lietuvos delegacijos pristatyti transporto ir energetikos infrastruktūros projektai buvo įvertinti kaip be galo svarbūs visam regionui. Stephen Wall paragino Lietuvos atstovus Bendrųjų reikalų taryboje ir COREPER kuo aktyviau kelti šiuos klausimus ir pažadėjo JK paramą.

Susitikime taip pat buvo pasikeista nuomonėmis apie ES Konstitucinės sutarties projektą bei TVK eigą. Stephen Wall nuomone TVK turėtų atsižvelgti į kiekvienos valstybės interesus, nes kitaip rizikuojama sėkmingu projekto ratifikavimu valstybėse narėse. JK tikisi, kad TVK savo darbą užbaigs iki šių metų pabaigos. Susitikime taip pat buvo aptarta galimybė surengti Didžiosios Britanijos premjero Tony Blair vizitą į Lietuvą.

Dėkodamas už labai nuoširdų dėmesį Lietuvos delegacijai ir susidomėjimą susitikimo metu išdėstytiems klausimams, Seimo delegacijos vadovas pažymėjo, kad stiprinant dvišalius Lietuvos bei Jungtinės Karalystės ryšius daug prisidėjo Jungtinės Karalystės ambasadorius Lietuvoje Jeremy Hill bei ES-Lietuvos jungtinio parlamentinio komiteto pirmininkai Gary Titely ir Gordon Adam.

Visiems Jungtinės Karalystės Bendruomenių rūmų ir Vyriausybės atstovams, su kuriais susitiko Seimo delegacija, buvo išdalinta išsami medžiaga apie Lietuvą: Lietuvos Banko ir Statistikos departamento duomenys apie šalies makroekonominius ir kitus rodiklius, Lietuvos pozicija dėl ES “Platesnės Europos - Naujųjų kaimynų” iniciatyvos, Seimo 2003 m. rugsėjo 25 d. rezoliucija “Dėl Lietuvos Respublikos pozicijos tarpvyriausybinėje konferencijoje Sutarties dėl Europos Konstitucijos klausimu”, LR Vyriausybės nuostatai “Dėl Europos Sąjungos tarpvyriausybinėje konferencijoje svarstomos Sutarties dėl Europos Konstitucijos projekto”, informacinė medžiaga apie transporto infrastruktūros projektus “Via Baltica” ir “Rail Baltica” bei Lietuvos-Lenkijos energetinį tiltą, knygos apie Lietuvą, Vilnių, Seimo ir Seimo Europos reikalų komiteto lankstinukai.

PRIDEDAMA. “The European Scrutiny System in the House of Commons. Key Facts”, 7 lapai.

Komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis

Loreta Raulinaitytė, 239 67 60, el.p. Loreta.Raulinaityte@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2003 10 31.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   JUNGTINĖ KARALYSTĖ

LR Seimas