Lietuvos Respublikos Seimas

2003m. spalio 20d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

POSĖDIS

2003-10-20

 

SVARSTYTA: Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos Respublikos 2002 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos” projektas IXP-2466

NUSPRESTA

Pritarti Seimo nutarimo projektui

SVARSTYTA: Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pripažinimo negaliojančiu įstatymo projektas IXP-2541(2)

NUSPRESTA:

Atmesti įstatymo projektą

SVARSTYTA: Vaistininkų rūmų įstatymo projektas IXP-2848(2)

NUSPRESTA:

Įstatymo projektą siūloma atmesti, kadangi pirmiausia reikia parengti bendrą koncepciją dėl Rūmų teisinio statuso, t.y. derėtų parengti ir analizuoti bendrą tokio pobūdžio organizacijų koncepciją, o tik po to spręsti dėl tam tikrų teisių atskiriems rūmams suteikimo. Be to, kol nėra numatyta privaloma narystė Rūmuose, būtų netikslinga numatyti jiems kompetencijas privalomas ne narių atžvilgiu. Kai Rūmai organizuojami savanoriškumo pagrindu (Konstitucijos 35 straipsnio 1 dalis piliečiams laiduoja teisę laisvai vienytis į bendrijas ar asociacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams), egzistuoja galimybė sukurti kitą analogišką organizaciją ir kiltų klausimas kodėl valstybės funkcijos deleguojamos vienai iš jų. Šiuo metu vaistininkų asociacija gali būti įsteigta ir be siūlomo įstatymo projekto.

SVARSTYTA: Dėl Vietos savivaldos įstatymo 14 ir 20 straipsnių papildymo įstatymo projekto IXP-2658 atitikimo Konstitucijai

NUSPRESTA:

Vietos savivaldos įstatymo 14 ir 20 straipsnių papildymo įstatymo projekto 1 ir 2 straipsniuose (bazinio įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1 punkto ir 20 straipsnio 1 dalies papildymas) siūlomos nuostatos, kuriomis siekiama įtvirtinti, kad asmuo gali būti siūlomas rinkti meru, skirti mero pavaduotoju ar savivaldybės administracijos direktoriumi ne daugiau kaip dviems balsavimams, prieštarauja Konstitucijos 33 straipsnio 1 daliai, kuri numato piliečių teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą, o taip pat Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, įtvirtinančiai visų asmenų lygiateisiškumo principą.

SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso 212 straipsnio papildymo bei Kodekso papildymo 205(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-2766

NUSPRESTA

Baudžiamojo kodekso 212 straipsnio papildymo bei Kodekso papildymo 205(1) straipsniu įstatymo projektą siūlytina atmesti.

BK papildymas nauja siūloma nusikaltimo sudėtimi nėra būtinas. Atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, reikia orientuotis į ekonominio pobūdžio poveikio priemones (bauda, teisės verstis atitinkama veikla apribojimas ar panaikinimas ir pan.).

Atsižvelgiant į Europos Tarybos direktyvų nuostatas bei Europos Sąjungos valstybėse narėse ir valstybėse kandidatėse nusistovėjusias sankcijas už panašaus pobūdžio veiką, manytina, kad naujajame ATPK numatytos sankcijos: baudos įmonės vadovui (iki 5 000 litų), baudos juridiniam asmeniui (naftos produktus gaminančiai ar prekiaujančiai įmonei – iki 50 000 litų) bei galimybė apriboti tokios įmonės veiklą, uždraudžiant verstis tam tikra veikla, - būtų pakankamai efektyvios, proporcingos ir atbaidančios nuo pažeidimų vykdymo, bei atitiktų valstybės ekonominio saugumo interesus.

Iki naujojo ATPK priėmimo ir įsigaliojimo, siūlomų BK 2051 ir 212 straipsnių nuostatos iš dalies perkeltinos į Administracinių teisės pažeidimų kodekso 163, 163(1), 163(9), 163(13), 189, 224, 235(1), 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 99(8), 171(5) straipsniais įstatymo projektu (Nr. IXP-2765) siūlomą naują 998 straipsnį.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 163, 163(1), 163(9), 163(13), 189, 224, 235(1), 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 99(8), 171(5) straipsniais įstatymo projektas IXP-2765

NUSPRESTA:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui

SVARSTYTA: A.Sakalo PASIŪLYMAI Advokatūros įstatymo projektui IXP-2224(2)

NUSPRESTA

Pritarti A.Sakalo pasiūlymams.

SVARSTYTA: Nacionalinės teismų administracijos įstatymo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (IXP-2881)

NUSPRESTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui

 

 

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja

Aidena Jankauskaitė,

2396795
Naujausi pakeitimai - 2003 10 28.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas