Lietuvos Respublikos Seimas

V. P. Andriukaičio komandiruotės į Prancūzijos Respubliką (2003 10 21-22) ataskaita

LR Seimo valdybos 2003 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 1772 Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis š. m. spalio 21 d. dalyvavo Strasbūre (Prancūzijos Respublika) vykusiame bendrame Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komiteto ir ES valstybių narių, stojančiųjų valstybių bei šalių kandidačių parlamentų atstovų posėdyje, skirtame tarpvyriausybinės konferencijos (TVK), svarstančios ES Konstitucinės sutarties projektą, eigai aptarti. Posėdyje taip pat dalyvavo ES Tarybai pirmininkaujančios Italijos Respublikos užsienio reikalų ministras Franco Frattini ir Europos Parlamento atstovai TVK: Europos socialistų frakcijos narys Klaus Haensch ir Europos liaudies partijos narys Inigo Mendez de Vigo.

Š.m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kuria teigiamai įvertino TVK sušaukimą ir pavedė Konstitucinių reikalų komitetui surengti bendrus Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų atstovų posėdžius, siekiant užtikrinti, kad kuo daugiau parlamentarų galėtų stebėti ir vertinti TVK eigą. Europos Parlamentui pasiūlius, numatyti penki bendri posėdžiai:

1. 2003 m. spalio 21 d. Strasbūre,

2. 2003 m. lapkričio 6 d. Briuselyje,

3. 2003 m. lapkričio 24 d. Briuselyje,

4. 2003 m. gruodžio 1 d. Briuselyje,

5. 2003 m. gruodžio 15 d. Strasbūre (bus papildomai patvirtinta).

Pirmajam bendram posėdžiui pirmininkavęs Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkas Giorgio Napolitano, pabrėžė, kad šis posėdis vyksta ypatingai svarbiu laiku – Romoje prasidėjus TVK - ir matant, kad kai kurie Konvento sprendimai, ypač dėl ES institucinės reformos, TVK yra iš esmės kvestionuojami.

Diskusijoje dalyvavęs Italijos Respublikos užsienio reikalų ministras Franco Frattini trumpai apžvelgė TVK eigą. Ministras pabrėžė, kad TVK tikslas yra nesutikti su žemiausiu bendru vardikliu, bet Konvento parengto ES Konstitucinės sutarties projekto pagrindu siekti pažangos, užtikrinančios kuo platesnę ir gilesnę ES integraciją. ES piliečiai turi žinoti, kad išsiplėtusi ES jau nebegali veikti be esminių institucinių reformų, be demokratijos ir skaidriai priimamų sprendimų. Todėl TVK, ministro įsitikinimu, negali būti tik nacionalinių interesų amalgamacija. TVK turi siekti ir visos ES, kuri pati yra vertybė, intereso.

Franco Frattini pažymėjo, kad TVK vyrauja įsitikinimas, kad TVK turi duoti teigiamą rezultatą ir padaryti tai laiku, kad ES turėtų pasirašytą Konstitucinę sutartį dar prieš 2004 m. birželio mėnesį vyksiančius rinkimus į Europos Parlamentą. Ministras pakartojo, kad Italija sieks užbaigti TVK iki šių metų pabaigos. Italija parengs bendrą pasiūlymą š.m. lapkričio mėnesio pabaigoje. Šis pasiūlymas turėtų būti kokybiškas ir remtis bendru sutarimu. Kitų metų sausio mėnesį galėtų būtų derinamos paskutinės detalės, tačiau TVK susitikimai jau nebūtų rengiami.

Dominuojantis posėdžio klausimas, kurį uždavė Europos Parlamento nariai Giorgio Napolitano, Andrew Duff, Maria Berger, William Abitbol, Vokietijos Bundestago, Graikijos, Rumunijos ir kelių kitų nacionalinių parlamentų nariai buvo susijęs su Konvento pasiūlymu sudaryti atskirą Teisėkūros ir bendrųjų reikalų tarybą. Parlamentarų nuomone Konvento pasiūlymas sukurti Teisėkūros tarybą buvo viena iš ryškiausių Konvento inovacijų, dėl kurios buvo pasiektas platus sutarimas Konvente. Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų narių nuomone ši taryba - tai atstovaujamasis parlamentinės demokratijos organas, užtikrinsiantis ES teisėkūros proceso nuoseklumą bei užkirsiantis kelią jo fragmentacijai. Parlamentarai ragino neardyti Konstitucijos teksto ir reikalavo išsaugoti Teisėkūros tarybą, kaip atskirą Tarybos sudėtį.

Ministras Frattini atsakė, kad jau pirmajame TVK ministrų lygio susitikime 24 vyriausybės pasisakė prieš atskiros Teisėkūros tarybos įsteigimą. Tačiau, žinant tokią vieningą parlamentarų nuomonę, prie šio klausimo TVK dar sugrįš, jį apmąstys ir tik po to priims galutinį sprendimą.

Parlamentarai sukritikavo Italijos pasiūlytą TVK darbo metodą, pagrįstą klausimynais, į kuriuos turi atsakyti vyriausybių atstovai prieš TVK ministrų lygio susitikimus, nes būtent matematiniu sumavimu buvo pagrįstas ministro Frattini atsakymas dėl Teisėkūros tarybos ateities.

Europos Parlamento nariai parengė ir išplatino kreipimąsi į TVK, kuriame išdėstė Konvento sprendimo dėl Teisėkūros tarybos įsteigimo privalumus. Posėdyje dalyvavęs Lietuvos Seimo Pirmininko pavaduotojas ir Seimo atstovas Konvente Vytenis Povilas Andriukaitis taip pat parėmė šią iniciatyvą ir pasirašė po kreipimusi į TVK.

LR Seimo atstovas Vytenis Povilas Andriukaitis taip pat teiravosi, ar pirmininkaujančios Italijos nuomone nereikėtų sustiprinti ryšio tarp nacionalinių parlamentų ir TVK, bei kaip, Italijos nuomone, galėtų būti pagerintas informacijos teikimas nacionaliniams parlamentams. Palaikydamas Lietuvos atstovą, panašiai savo klausimą formulavo ir Graikijos parlamento atstovas Konvente Paraskevas Avgerinos, kuris pabrėžė, kad TVK interneto puslapis nėra pakankamas pasiteisinimas pirmininkaujančiai šaliai neteikti išsamios informacijos nacionaliniams parlamentams. “Internetinės svetainės negana. Mes nesame atstovaujami TVK ir tiesiogiai negauname jokios informacijos” - teigė Graikų parlamentaras.

Ministras Franco Frattini atsakė, jog Italija yra už nuolatinį informacijos apie TVK eigą teikimą visiems parlamentams ir pažadėjo užtikrinti, kad parlamentus pasiektų kuo išsamesnė informacija. Ministras taip pat priminė Italijos parlamento atstovo Konvente Lamberto Dini pasiūlymą, išsakytą viename iš paskutinių Konvento posėdžių - TVK metu į Romą sukvieti visus parlamentų atstovus Konvente, kad jie galėtų įvertinti TVK eigą. Tačiau, ministro nuomone, jis, kaip vyriausybės atstovas, neįgaliotas įgyvendinti šią Alberto Dini iniciatyvą. Franco Frattini pasiūlė Europos Parlamentui apsvarstyti, ar toks susitikimas būtų reikalingas.

Kalbėdamas dėl kvalifikuotos balsų daugumos procedūros (KBD) įvedimo Bendrosios užsienio ir saugumo politikos bei Europos saugumo ir gynybos srityse, Franco Frattini pabrėžė, kad šiuo metu negalime tikėtis pasiekti visko. Ministro nuomone ES turi sustiprinti savo karinius pajėgumus, papildysiančius jau sukurtus NATO pajėgumus. TVK sutariama dėl tokio papildomumo principo įtvirtinimo ES konstituciniame tekste. Kalbėdamas apie struktūrinį bendradarbiavimo gynybos srityje, Franco Frattini pabrėžė, kad šioje srityje, dar reikia padirbėti, siekiant, kad būtų užtikrintos nevaržomos visų valstybių narių teisės dalyvauti šiame procese. Vėliau atsakydamas į Europos Parlamento narių klausimus dėl ES užsienio ir gynybos politikos, ministras sakė, jog akivaizdu, jog dar neatėjo laikas šiose ES politikos srityse vienbalsiškumą keisti KBD. Dar daugelis valstybių narių jas vertina kaip sritis, kurios yra gyvybiškai svarbios jų nacionaliniams interesams. Todėl Italija negali daryti spaudimo, kad valstybės narės pakeistų savo nuomonę, o tik pamėginti jas įtikinti (“we can’t coerce Member States, only convince them”).

Ministras taip pat išdėstė TVK išsiskyrusias valstybių vyriausybių nuomones dėl Europos Komisijos sudėties, KBD pagal Nicos sutartį, mažiausio Europos Parlamento narių skaičiaus, tačiau aiškios savo nuomonės šiais klausimais neišsakė.

Atsakydamas į parlamentarų klausimą dėl ES Konstitucinės sutarties keitimo nuostatų, Italijos ministras atkreipė dėmesį į tai, kad nė vienos senos ar naujos ES valstybės narės nacionalinė konstitucija nenumato vienbalsiškos jų keitimo procedūros. Todėl TVK pamėgins rasti sutarimą dėl to, kad kai kurios ES Konstitucinės sutarties dalys, kaip pavyzdžiui, nuostatos, įtvirtinančios valstybių narių lygiateisiškumą, būtų keičiamos tik pagal griežčiausią keitimo procedūrą, o kitos – dėl jų balsuojant sustiprinta KBD (super QMV).

Kitas bendras Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komiteto ir ES valstybių narių, stojančiųjų valstybių bei šalių kandidačių nacionalinių parlamentų atstovų posėdis tarpvyriausybinės konferencijos eigai aptarti įvyks š. m. lapkričio 6 d. Briuselyje.

PRIDEDAMA:

1. 2003-10-21 posėdžio darbotvarkė, 1 lapas,

2. Europos Parlamento pirmininko Pat Cox kalba, pasakyta 2003-10-16 TVK susitikime, 3 lapai,

3. Konvento narių-parlamentarų kreipimasis į TVK, 1 lapas.

Komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis

L.Raulinaitytė, 239 67 60, el.p. Loreta. Raulinaityte@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2003 10 27.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas