Lietuvos Respublikos Seimas

J. Juozaitienės ir J. Liongino komandiruotės į Šveicariją (2003 10 1-2)ataskaita

Delegacijos sudėtis: J. JUOZAITIENĖ, Informacinės visuomenės plėtros komiteto narė (SD, delegacijos vadovė), J. LIONGINAS, Biudžeto ir finansų komiteto narys (LD), S. TRAINAUSKIENĖ, Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja (delegacijos sekretorė)

Lietuvos Respublikos Seimo delegacija 2003 m. spalio 1 – 2 dienomis dalyvavo 109-ojoje Tarpparlamentinės Sąjungos Asamblėjoje, Ženevoje, kurioje susirinko beveik 500 parlamentarų iš 120 šalių. Asamblėjos dalyviai, svarstydami pastarojo meto tarptautines aktualijas pabrėžė, kad Irako gyventojams reikia padėti sukurti plačiai atstovaujamą “konstitucinį konventą” – šį pasiūlymą pateikė Prancūzijos parlamentinė delegacija. Tarpparlamentinė Sąjunga nusprendė Ženevoje surengti pirmąjį parengiamąjį susitikimą, pagal galimybes, jau 2003 m. lapkritį.

109-oji Asamblėja iš viso priėmė keturias rezoliucijas, iš kurių viena yra “Dėl parlamentinės paramos įgyvendinant taikos kelrodžio plano nuostatas siekiant užbaigti Palestinos-Izraelio konfliktą, ir įtvirtinant taiką ir teisingumą Artimuosiuose Rytuose”. Rezoliucijoje tarptautinė bendruomenė raginama “daryti spaudimą Izraeliui, kad šis liautųsi bandęs pašalinti Yasserą Arafatą ir nebekeltų grėsmės teisėtai išrinkto Palestinos vadovo saugumui”. Rezoliucijoje reikalaujama, kad Izraelis nebestatytų gyvenviečių okupuotose teritorijose, atsisakytų tvorų statymo bei taikos procesą paralyžiuojančio debatų nutraukimo politikos, “liautųsi naudojęs reguliariąją kariuomenę civilių gyventojų kontrolei bei žudynėms okupuotose teritorijose, ir visiškai pasitrauktų iš okupuotų teritorijų tam, kad Artimuosiuose Rytuose būtų pradėtas visapusiškas taikos procesas ir įtvirtintas teisingumas”. Joje taip pat pabrėžiama, kad “palestiniečių valdžia turi imtis visų reikiamų priemonių siekiant užbaigti smurtines atakas, per kurias žūva daug civilių ir nekaltų žmonių”. Lietuvos delegacija balsuojant dėl rezoliucijos nedalyvavo, nes ji buvo priimama delegacijai jau išvykus.

Rezoliucijoje “Dėl parlamentų vaidmens padedant daugiašalėms organizacijoms užtikrinti taiką ir saugumą bei kurti tarptautinę koaliciją taikai” parlamentarai išreiškė poziciją, kad reikia priešintis terorizmui ir šalinti jam plisti padedančias priežastis bei ragino visas valstybes glaudžiau bendradarbiauti kovojant su terorizmu, tuo pačiu išgyvendinant nuostatą, kad “kova su terorizmu yra ir kova su tam tikromis kultūromis, žmonėmis ar religijomis”. Parlamentų nariai taip pat paragino daugiašales organizacijas remti pastangas siekiant “nedelsiant panaikinti bet kokias okupacijos formas” ir “pripažinti visų okupacinių jėgų atsakomybę už visą okupacijos metu padarytą žalą, įskaitant neteisėtą išteklių pasisavinimą, žalą infrastruktūrai, aplinkai bei ekonominiam, socialiniam, kultūros ir švietimo progresui, atlyginimą” bei įvardyti okupaciją kaip “tarptautinės teisės pažeidimą”.

109-oji Tarpparlamentinė Asamblėja taip pat priėmė rezoliuciją, pavadintą “Globalinės gerovę užtikrinančios priemonės (public goods): naujas iššūkis parlamentams”, kurioje ir išsivysčiusios, ir besivystančios šalys raginamos “pripažinti, kad globalinėms gerovę užtikrinančioms priemonėms būdingas transnacionalinis poveikis, ir todėl reikia bendrai prisiimti atsakomybę” bei “skatinti aktyvias diskusijas tarp politikų, pilietinės, verslo ir akademinės visuomenės, skatinant tolesnius tyrimus globalinių gerovę užtikrinančių srityje”. Vyriausybės, parlamentai, tarptautinės organizacijos ir paramą teikiančios institucijos yra raginamos “nukreipti finansinę paramą neturtingoms šalims” ir ”skirti ypatingą dėmesį besivystančių šalių skolų naštai, trukdančiai toms šalims apsirūpinti globalinėmis gerovę užtikrinančiomis priemonėmis”.

Parlamentarai taip pat priėmė rezoliuciją “Dėl naujų informacinių ir komunikacinių technologijų indėlio į gerą valdymą, parlamentinės demokratijos tobulinimą ir globalizacijos proceso valdymą”, kurioje siūloma, kad kiekvienas parlamentas įsteigtų struktūras, kurios kasmet vykdytų e-vyriausybės plėtros monitoringą savo šalyje, siekiant užtikrinti pilietinį ir demokratinį skaidrumą bei siūloma, kad vyriausybė žengtų reikiamus žingsnius, siekiant užtikrinti laisvą bendruomenės narių priėjimą prie šių naujų informacinių ir komunikacinių technologijų (NICT), užtikrinančių gerą valdymą.

Tarpparlamentinės Sąjungos 109-osios Asamblėjos metu vyko ir Parlamentarų žmogaus teisių komiteto 103-iasis posėdis. Komiteto pirmininko p. Mahinda Samarasinghe (Šri Lanka) ataskaitoje sakoma, kad Komitetas išnagrinėjo ir paskelbė savo nuomonę apie 54 atvejus, susijusius su 220 parlamentarų 28 šalyse, įskaitant įvairias viešąsias bylas (Baltarusijoje, Burundyje, Kambodžoje, Kolumbijoje, Ekvadore, Eritrėjoje, Gambijoje, Hondūre, Indonezijoje, Madagaskare, Malaizijoje, Mongolijoje, Mianmare, Pakistane, Palestinoje, Ruandoje, Sirijoje, Turkijoje, Zimbabvėje).

110-oji Tarpparlamentinės Sąjungos Asamblėja įvyks pirmąją 2004-ųjų metų pusę. Kol kas nėra iki galo aišku, kur ji bus surengta, nes iškilo tam tikrų sunkumų ją surengti Londone (įvažiavimo apribojimai atskiriems Afrikos valstybių piliečiams). Lietuvos delegacija šioje situacijoje remia geopolitinės “Dvylika Plius” grupės narių bei Didžiosios Britanijos poziciją. Tikimasi, kad artimiausiu metu vietos klausimas bus išspręstas, o kitos Asamblėjos metu bus aptariamos šios temos: “Tarptautinės bendruomenės atsakomybė ir Tarpparlamentinės Sąjungos vaidmuo skatinant tarptautinį susitaikymą, kad būtų įkurtos atstovaujančios institucijos, stabilizuota situacija konfliktų regionuose ir teikiama parama pokariniam atstatymui”; “Tarpparlamentinės Sąjungos vaidmuo kuriant vienodas sąlygas tarptautinei prekybai: prekybos žemės ūkio produktais ir būtiniausių vaistų prieinamumo klausimai”; ir ”Tarpparlamentinės Sąjungos vaidmuo remiant parlamentinę demokratiją kaip priemonę žmogaus teisėms ginti ir tokiu būdu kartu su JTO skatinant susitaikymą tarp tautų ir partnerystę tarp šalių.”

Tarpparlamentinės Sąjungos Taryba pritarė Bahreino parlamento prisijungimui ir nusprendė laikinai sustabdyti Irako ir Bisau Gvinėjos priėmimo procesą, nes šių šalių parlamentai nustojo funkcionavę. Taip pat ji ėmėsi administracinės priemonės laikinai sustabdyti kelių parlamentų dalyvavimą dėl įmokų nemokėjimo.

Tarpparlamentinė Sąjunga buvo įkurta 1889 metais, jos centrinė būstinė yra Ženevoje, ir ji yra seniausia daugiašalė politinė organizacija, šiuo metu jungianti 145 nacionalinius parlamentus ir 5 asocijuotas nacionalines asamblėjas. Pasaulio parlamentų organizacija taip pat atlieka Jungtinių Tautų nuolatinio stebėtojo Niujorke funkciją.

Rengė: S. Trainauskienė
Naujausi pakeitimai - 2003 10 22.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ŠVEICARIJA

LR Seimas