Lietuvos Respublikos Seimas

G. Kniukštos komandiruotės į Jungtines Amerikos Valstijas (2003 09 6-25) ataskaita

Pagrindas: Seimo valdybos nutarimas (2003 m. rugpjūčio 28 d. Nr.1653)

Vieta: JAV (Vašingtonas, Čikaga, Finiksas, Long Byčas)

Data: nuo 2003 m. rugsėjo 6 d. iki rugsėjo 24 d.

Pobūdis: Stažuotė pagal Cohran Fellowship programą. Ji paprastai tęsiasi nuo 2 iki 6 savaičių ir yra vykdoma bendradarbiaujant su universitetais, valstybės institucijomis, žemės ūkio verslo organizacijomis, asociacijomis, Žemės ūkio departamentu ir jo tarnybomis.

Programa vykdoma nuo 1984 metų, finansuojama JAV Kongreso.

Tikslas: Suteikti aukštos kokybės mokymus, po kurių dalyviai įgytų žinių ir įgūdžių, padėsiančių plėtoti žemės ūkį , sustiprinti ir plėsti prekybos ryšius su JAV.

Kviečiančioji institucija: JAV Žemės ūkio departamentas

Įvyko susitikimai: JAV Žemės ūkio departamente, JAV prekybos plėtros agentūroje, Pasaulio banke, Čikagos biržoje, Čikagos žemės ūkio banke, Pasaulio prekybos centre, Kalifornijos prekybos uoste, mokymai Arizonos universitete.

Nagrinėtos temos:

 Pasaulio prekybos organizacija: prekyba ir valdymas

 Žemės ūkio verslo marketingas

 Eksporto mechanizmas

 Žemės ūkio produkcijos pardavimas ūkininkams palankiomis sąlygomis

Mokymų pabaigoje įteiktas Arizonos universiteto Cochran programos baigimo sertifikatas.

Arizonos universitete paskaitas skaitė garsūs šioje šalyje profesoriai, pavyzdžiui E. Thore, G. Stiles ir kiti.

KAI KURIE SURAŠYMO DUOMENYS APIE JAV ŽEMĖS ŪKĮ

Žemės ūkio surašymas apibrėžė ūkį kaip žemės ūkio subjektą, iš kurio per metus gauta 1000 ir daugiau JAV dolerių..

1 pav. Ūkių skaičius (milijonais)

2 pav. Ūkiai pagal dydį.

Vidutinis ūkio dydis – 487 (1 akras ~0.4 ha)

3 pav. Galvijų ir paukščių pardavimas

4 pav. Žemės struktūra

Viso: 931 795 255 akrų

5 pav. Ūkių nuosavybė

KAIMO PLĖTRA JAV

Kaimo plėtros programos teikia plataus profilio finansinę ir techninę pagalbą kaimo gyventojams, kooperatyvams, bendrovėms ir indėnų genčių grupėms. Ši parama yra teikiama vadovaujantis ilgalaikėmis programomis ir naujomis programomis, aprašytomis 2002 m. Žemės ūkio įstatyme. Kai kurios iš jų:

 Dotacijos gaminantiems aukštos pridėtinės vertės žemės ūkio produkciją;

 Pridėtinės vertės inovacijos centrai;

 Paskolos ir subsidijos gamybai ir ūkių energetikos pertvarkai;

 Kaimo verslų investavimo fondai;

 Radijo ryšio prieinamumas kaimiškuose rajonuose;

 Nacionalinės kaimo plėtros bendruomenės.

KAI KURIŲ ŽEMĖS ŪKIO SRIČIŲ FINANSAVIMAS

Žemės ūkio įstatymo programoms administruoti 2004 m. numatyta skirti 1,3 mlrd. dolerių.

Taip pat iš 2004 m. biudžeto numatoma skirti lėšų sekantiems klausimams:

1. Praplėsti galimybes ūkininkaujančioms šeimoms gauti paskolas, pakankamas ūkio išlaikymui. Biudžete numatyta 3,7 mlrd. dolerių tiesioginėms ir laiduotoms paskoloms. Šis fondas galės suteikti operacinių paskolų apie 25000 ūkininkų ir nuosavybės paskolų apie 4700 žmonių.

2. Sustiprinti derliaus apdraudimą.

Jungtinių Valstijų Žemės ūkio departamento draudimo programa skiria apie 38 mlrd. dolerius, kad apsaugotų šalies ūkininkus nuo kainų svyravimo ar produkcijos praradimo. Derliaus draudimą išmoka privačios draudimo bendrovės, kurioms vėliau grąžinamos išlaidos. Nors dalyvavimas derliaus draudimo programoje yra savanoriškas, dalyviams yra mokamos draudimo įmokų subsidijos. To pasėkoje apie 78 proc. pasėlių yra apdrausta.

3. Plėsti tarptautinio marketingo galimybes.

Tam tikslui numatoma skirti beveik 6,2 mlrd. dolerių Žemės ūkio departamentui.

Biudžetas taip pat numato 57 mln.dolerių pieno produktų eksporto programai.

4. 899 mln. dolerių – maisto tiekimo užtikrinimui. Papildomai skiriami 29 mln. dolerių išplėstam inspektorių personalui, produktų iš užsienio tikrinimo sistemai, mikrobiologiniam testavimui, personalo mokymui ir vartotojų švietimui.

PASAULIO PREKYBOS ORGANIZACIJA (PPO)

PPO yra vienintelė tarptautinė organizacija, kurianti taisykles pasaulinei prekybai tarp šalių. Pagrindinė šios organizacijos funkcija yra užtikrinti kiek galima sklandesnę, prognozuojamą ir laisvą prekybą.

Tam, kad prekyba būtų sąžininga ir laisva, reikia aptarti tarp šalių taisykles ir tvirtai jų laikytis.

Šių susitarimų dėka PPO narėse galioja nediskriminacinė prekybos sistema, kuriai būdingos tam tikros teisės ir įsipareigojimai. Kiekviena šalis įgyja garantiją, kad kitų šalių rinkose galios tos pačios taisyklės jos eksportuojamos produkcijos atžvilgiu. Kiekviena narė taip pat pasižada laikytis tos pačios vieningos pozicijos importuojamos produkcijos atžvilgiu. Prekybos sistema toleruoja tam tikrą lankstumą besivystančių šalių įsipareigojimų vykdymui.

Šiuo metu PPO vienija 146 šalis (2003 balandžio mėn. duomenimis).

Be laisvos prekybos užtikrinimo PPO vykdo ir kitas funkcijas:

 Organizuoja ir administruoja PPO prekybos susitarimus;

 Vadovauja diskusijoms;

 Kontroliuoja nacionalinę prekybos politiką ;

 Rengia ir veda mokymus besivystančioms šalims ;

 Bendradarbiauja su kitomis tarptautinėmis organizacijomis.

ŽEMĖS ŪKIO POLITIKOS REFORMA PPO

Žemės ūkio prekybos barjerai mažina prekybos partnerių poreikį, vietinės dotacijos gali sukelti žemės ūkio produkcijos perteklių, o tai mažina pasaulinę kainą. Eksportas didina gamintojų konkurenciją kitose šalyse. 2000m. PPO narės derėjosi dėl žemės ūkio politikos reformos.

Buvo susitarta dėl esminių teiginių:

Pasaulinės žemės ūkio politikos iškraipymai (žemės ūkio produkcijos muitai, vietinės produkcijos palaikymas, eksporto subsidijos ir kt.) sąlygoja gana didelius nuostolius pasaulio ekonomikai. Ilgainiui visiškai panaikinus šiuos iškraipymus, pasaulinės pajamos padidėtų 56 mlrd. dolerių.

Žemės ūkio prekybos ir vidinės politikos iškraipymų pašalinimas sąlygotų žemės ūkio produkcijos pasaulinės kainos pakilimą 12 proc. Importo tarifai mažina maisto paklausą, o vietinės produkcijos palaikymas ir eksporto subsidijos veda prie perteklinės pasiūlos – visa tai sąlygoja žemesnes žemės ūkio produktų kainas.

Tarifai ir tarifais pagrįstos kvotos yra svarbesnis veiksnys, lemiantis rinkos iškraipymus negu vietinės produkcijos palaikymas arba eksporto subsidijos.

Taigi tolesnių derybų tikslas yra tęsti žemės ūkio politikos reformą, pradėtą Urugvajaus raundo metu. Reikia atsakyti į sekančius klausimus:

 Kokią galimą įtaką Jungtinėms Valstijoms ir pasaulio žemės ūkiui turėtų alternatyvūs priėjimo prie rinkos pagerinimo būdai: tarifų sumažinimas ir suvienodinimas, tarifų kvotų liberalizavimas;

 Kokią galimą įtaką Jungtinėms Valstijoms ir pasaulio žemės ūkiui turėtų vietinės produkcijos rėmimo sumažinimas, t.y. paramos sumažinimas ir suvienodinimas bei taisyklių pasienyje pakeitimas;

 Kokią galimą įtaką Jungtinėms Valstijoms ir pasaulio žemės ūkiui turėtų eksporto subsidijų sumažinimas arba visiškas panaikinimas;

 Kokią įtaką gali padaryti tolesnė žemės ūkio politikos reforma mažiau pažengusioms šalims.

JAV ūkininkai gauna gerokai daugiau paramos nei Europos Sąjungos žemės ūkio produkcijos gamintojai – atitinkamai 20 ir 14 tūkstančių dolerių per metus. 2002 metais JAV priimto ir iki 2007 metų galiosiančio naujo žemės ūkio įstatymo įgyvendinimui kasmet bus skirta vidutiniškai po 7,4 milijardo dolerių Išskirtiniai dabartinės paramos JAV žemės ūkiui bruožai – rinką iškreipiančių paramos priemonių mažinimas ir paramos kaimo plėtrai didinimas

Žemės ūkio biudžeto formavimui, išankstiniam jo aptarimui, JAV skiriamas ypatingas dėmesys. Su kitų metų biudžeto projektu parlamento nariai supažindinami iki einamųjų metų liepos 15 dienos.

Iki 2004 metų pabaigos PPO narės turi rasti kompromisinius sprendimus ir pasirašyti naują susitarimą. JAV aktyviai remia Pasaulio prekybos organizacijos pastangas liberalizuoti prekybą žemės ūkio ir maisto prekėmis, siekia iki minimumo sumažinti įvairius prekybos apribojimus, eksporto subsidijas.

JAV prekybos plėtros agentūroje

pristačiau mūsų šalyje gaminamus maisto produktus, kurie galėtų puikiausiai sau rasti vietą Amerikos rinkoje.

Amerikiečiai savo ruožtu domėjosi Klaipėdos uosto panaudojimo galimybėmis. Jie mano, kad mūsų uostas galėtų gerai pasitarnauti plėtojant prekybą tarp JAV ir Rusijos bei kitų NVS šalių.

Lietuva, be abejo, turėtų puikias galimybes ir garantijas eksportuoti savo produkciją į JAV.

JAV ekspertai pažadėjo pateikti savo siūlymus. Jų nuomone, prie uosto modernizavimo projekto galėtų prisidėti Pasaulio bankas.

Įgytų žinių panaudojimas:

Žinios padės priimti palankesnius sprendimus dėl Lietuvos žemės ūkio politikos įgyvendinimo, jos derinimo prie reformuojamos ES Bendrosios žemės ūkio politikos ir besikeičiančios aplinkos pasaulio agrorinkose, taip pat atsiveriančių galimybių panaudojimo bei neigiamų globalizacijos pasekmių švelninimo.

Atvežta informacinė medžiaga ir leidiniai:

1.Agricultural Policy Reform in the WTO: the Road Ahead.

2.Budget Summary 2004. USDA

3.Information for Small Farmers and Ranchers

4. Quick Facts from the Census of Agriculture

5. U.S. Organic Farming in 2000-2001. Adoption of Certified Systems

6. Profiles of Tariffs in Global Agricultural Markets

Seimo narys Gintautas Kniukšta

Priedai saugomi Tarptautinių ryšių skyriuje
Naujausi pakeitimai - 2003 10 22.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

LR Seimas