Lietuvos Respublikos Seimas

J. Čekuolio komandiruotės į Italijos Respubliką ir Prancūzijos Respubliką( 2003 09 7-12)ataskaita

Š.m. rugsėjo 8 d. LR Seimo Valdybos sprendimu buvau komandiruotas dalyvauti Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos (toliau ETPA) Biuro ir Nuolatinio komiteto posėdžiuose. Šioje ataskaitoje pateikiu informaciją apie svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus.

ETPA Biuras – aukščiausia sprendimus einamaisiais Europos Tarybos klausimais priimanti institucija. Nuolatinis komitetas – mažoji ETPA sesija, turinti Parlamentinės Asamblėjos galias.

ETPA Biuro posėdyje ETPA Prezidentas P. Šyderis pranešė, jog liepos 7 d. jis lankėsi Serbijoje ir Juodkalnijoje ir buvo pirmasis užsienio svečias šioje šalyje, kalbėjęs jos parlamente po šalies priėmimo į Europos Tarybą. Prezidentas taip pat apžvelgė kitus savo vizitus bei pareiškimus Europos gyvenimo klausimais.

ET Generalinis sekretorius V.Švimeris informavo Biuro narius, jog Europos Tarybai pavyko susitarti su Rusija dėl ET žmogaus teisių ekspertų mandato Čečėnijoje pratęsimo, paskirti nauji ET Generalinio sekretoriaus atstovai daugelyje monitoringo proceso stebimų šalių, lankėsi Jungtinėse Tautose, kur apsvarstė JTO ir ET bendradarbiavimo perspektyvas.

Čečėnijos prezidento rinkimai. ETPA gavo Rusijos kvietimą atsiųsti stebėtojų grupę stebėti Čečėnijos prezidento rinkimus. Po intensyvių diskusijų nutarta galutinį sprendimą priimti kitame Biuro posėdyje, tačiau dauguma pasisakiusiųjų teigė, jog efektyvus stebėjimas neįmanomas dėl saugumo sumetimų. Stebėtojams nesuteikiamos garantijos dėl jų galimybės laisvai keliauti po Čečėnijos teritoriją. Be to, ET siunčia stebėtojus tik į nacionalinius rinkimus, o šie rinkimai buvo prilyginti vienos iš sudėtinės Rusijos dalių rinkimams.

Biuras taip pat paskirstė įvairių rezoliucijų projektus komitetams. Lietuvos parlamentaro V.Stankevič parengtas rezoliucijos projektas dėl D-6 naftos telkinio perduotas ETPA aplinkosaugos ir žemės ūkio komitetui parengti raportui bei rezoliucijai. Beje, pirminiame ETPA sekretoriato variante buvo siūloma šį projektą perduoti komitetui tik informacijai, kas nesuteiktų teisės rezoliucijai ruošti, bet po Lietuvos atstovo pasisakymo ir, sulaukus palaikymo iš kitų valstybių atstovų, priimtas palankus Lietuvai sprendimas. Artimiausiame komiteto posėdyje, greičiausiai rugsėjo pabaigoje, minėtas komitetas iš savo narių gretų turės paskirti pranešėją D-6 klausimui nagrinėti.

Kitas LRS Seimo nario V.Stankevič pasiūlytas projektas “Dėl spaudos laisvių pažeidimų Baltarusijoje” perduotas ETPA Politinių reikalų komitetui raportui ir rezoliucijai ruošti. Rugsėjo pabaigoje ir šis komitetas turės paskirti pranešėją šiam klausimui nagrinėti.

Nuolatinio komiteto posėdyje buvo patvirtinti aukščiau minėti Biuro sprendimai, nagrinėti šie klausimai: “Lordo kanclerio institucija Didžiosios Britanijos teisinėje sistemoje”, “Ombudsmano institucijos plėtra Europoje” (šiame pranešime buvo iš pozityvios pusės minėtas Lietuvos Seimo kontrolierių įstaigos pavyzdys), “Valstybės tarnybos reformos eiga Europos valstybėse”, “Europos Tarybos Šiaurės-Pietų Centro veikla”, “Migrantų padėtis Pietų Europos žemės ūkio sektoriuje”, “Europos Tarybos indėlis į Europos tarptautinius švietimo projektus”, “Meno istorijos plėtros Europoje skatinimo priemonės ir būdai”. Visais šiais klausimais priimtos rezoliucijos bei rekomendacijos yra saugomos LR Seimo Tarptautinių ryšių skyriuje.

Jonas Čekuolis

LR Seimo delegacijos Europos Tarybos

Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininkas
Naujausi pakeitimai - 2003 10 22.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ITALIJA

LR Seimas