Lietuvos Respublikos Seimas

G. J. Mincevič komandiruotės į Vengrijos Respubliką ir Prancūzijos Respubliką ( 2003 09 9-13) ataskaita

LR Seimo valdybos teikimu 2003.09.10 d.dalyvavau Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Kultūros, mokslo ir švietimo komiteto posėdyje Budapešte ( Vengrija ). Tai buvo

eilinis komiteto posėdis, kuriame prieš rugsėjo plenarinį posėdį buvo svarstyti du pagrindiniai klausimai ir redaguotos dvi atitinkamos rezoliucijos šiais klausimais.

I.Europos pabėgėlių ir migrantų švietimo problemos.

II.Žmogaus kamieninių ląstelių tyrimai.

Referentas pirmuoju klausimu Rafael Huseynov (Azerbaidžanas) pabrėžė šio klausimo

svarbą, kadangi vien Azerbaidžane yra apie 1 mln. pabėgėlių, pagrinde iš Armenijos. Jie gyvena palapinių stovyklose ir jų tolimesnis likimas nėra aiškus. Jų tarpe yra daug vaikų ir jaunimo, kurių lavinimo klausimas yra ypač opus.

Pasisakantis šiuo klausimu ekspertas Michael Daxner atkreipė dėmesį, kad per paskutinius 100 metų tik Balkanų šalyse buvo 52 atvejai masinių žmonių persikėlimų. Ne visiems pabėgėliams ir emigrantams galima taikyti vienodus kriterijus ir metodus. Kardinalus klausimas slypi emigrantų nusiteikime: kurie iš jų nori sugrįžti į savo gimimo kraštą, o kurie nori pasilikti savo naujoje tėvynėje.

Buvo pasisakymai 4 emigrantų iš įvairių šalių. Jie tarp kitų kėlė klausimą apie Bolonijos proceso spartinimą, turint omeny kitų šalių diplomų pripažinimą.

Pasisakanti Vengrijos atstovė Keti Kovacs atžymėjo, kad Vengrijoje šiuo metu yra apie 170 tūkstančių emigrantų. Buvo atkreipta dėmesį į Vaiko teisių konvenciją ir tai, kad šalys, kurios ją pasirašė, privalo vykdyti jos nuostatas. Neteisingas yra požiūris, kad socialinės problemos yra svarbesnės už vaikų švietimo klausimus. Nevykdant vaikų švietimo, jiems uždaromas kelias į bent kiek šviesesnę ateitį.

Antruoju klausimu referatą ir rezoliucijos projektą paruošė Wolfgang Wodarg iš Vokietijos.Rezoliucijos projektas buvo karštai diskutuojamas ir redaguojamas posėdžio metu. Nuomonių skirtingumą lėmė požiūris į žmogaus embrioną: nuo kada embrionas tampa žmogumi. Vedantis posėdį komiteto pirmininkas Luis de Puig (Ispanija), o taip pat Edward o Hara (Anglija),Westerlund Panke (Švedija) ir kai kurie kiti išreiškė nuomonę, kad pačioje pradžioje embrionas nėra dar žmogus, o tampa juo tam tikrame vystymosi etape. Iš tokio požiūrio išplaukiančius teiginius norėjo įrašyti į rezoliucijos tekstą. Priešingą požiūrį išreiškiau aš ir kiti komiteto nariai, tame skaičiuje Mc Namara (Didžioji Britanija), Elsa Skarbovik (Norvegija). Tokio požiūrio prisilaikė taip pat referentas W.Wodarg. Balsavimo išdavoje mūsų nuomonė nugalėjo. Tačiau galutinai rezoliucija bus priimta plenarinio posėdžio metu Strasbūre rugsėjo pabaigoje.

G.J.Mincevič,

ET Parlamentinės Asamblėjos narys

LR Seimo valdybos teikimu 2003 m. rugsėjo 12 d. dalyvavau Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio komiteto posėdyje Paryžiuje (Prancūzija). Tai buvo eilinis komiteto posėdis prieš plenarinių posėdžių sesiją rugsėjo pa-

baigoje.

Buvo nagrinėjami du pagrindiniai klausimai:

I.Pasaulio ekonomikos vystymas 2003 metais.

II.Aplinkos apsauga ryšium su cheminio ginklo naikinimu.

Referentas pirmuoju klausimu Giovanni Crema (Italia) savo referate atkreipė dėmesį į Europos šalių ekonomikos vystymo sudėtingumą ir faktorius, veikiančius ekonominio potencialo vystymą. Pasaulio resursai senka. Jau trūksta net geriamo vandens. Prognozuojamas gyventojų prieaugis nuo 6 milijardų iki 7,5 2020 metais sudaro papildomą grėsmę populiacijai ir aplinkos apsaugojimui. Nestabilus Amerikos dolerio kursas negatyviai veikia prekiaujančių su JAV šalių ekonomiką. Todėl stabilus Europos šalių vystymas yra būtina prielaida jų tolimesnio sėkmingo egzistavimo.

Pasisakant diskusijoje Walter Schmied (Šveicarija) pabrėžė, kad Amerika su jos netvarkinga ekonomika negali būti pavyzdys Europos šalims.

Antruoju klausimu referatą pateikė Lisbeth Fehr (Šveicarija). Referentė atžymėjo, kad

cheminio ginklo likvidavimo procese paleisti į jūrą teršalai yra pavojingi ne tik jūros gyventojams.Daugiau negu 100 000 tonų cheminio ginklo preparatų buvo suleista vien į Baltijos ir Šiaurės jūras Vokietijos ir Sovietų sąjungos pokario metais. Tik tos valstybės žino tiksliai, kur ir ką paskandino. Grėsmė nesibaigia jūros vandeniu ir jos gyventojais – tai sudaro pavojų taip pat žemės resursams.

Pasisakantys diskusijose Antonio Pereira (Portugalija), Bill Etherington (Didžioji Britanija) ir kiti išreiškė nepasitenkinimą, kad referate, kur yra išsamiai išanalizuota problema, nėra rekomendacijų, kaip ją išspręsti. Pasiūlyta referatą pataisyti, o ypač papildyti atitinkamomis rekomendacijomis.

Posėdžio pabaigoje aptarta artėjančios plenarinės sesijos darbotvarkė.

G.J.Mincevič,

ET Parlamentinės Asamblėjos narys
Naujausi pakeitimai - 2003 10 22.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   VENGRIJA

LR Seimas