Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. spalio 13 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Asociacijų įstatymo projektas IXP-1757(2).

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 14, "susilaikė" - 1 komiteto narys):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui su pasiūlymais.

2. Pasiūlyti:

1) Pakeisti įstatymo projekto 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

“1. Asociacija - tai savo pavadinimą turintis pelno nesiekiantis naudos sau ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti ir ginti asociacijos narių interesus ar tenkinti kitus viešuosius interesus.“

2) Pakeisti įstatymo projekto 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

“2. Asociacijoje turi būti visuotinis narių susirinkimas ar kitas organas, turintis visus ar dalį visuotinio narių susirinkimo įgalinimųus (konferencija, suvažiavimas, kongresas, asamblėja ar kt.). Jeigu sudaromas kitas organas (konferencija, suvažiavimas, kongresas, asamblėja ar kt.), kuris turi tik dalį visuotinio narių susirinkimo įgalinimų, tuomet visuotinis narių susirinkimas yra privalomas. Organui, turinčiam visus visuotinio narių susirinkimo įgalinimus (konferencijai, suvažiavimui, kongresui, asamblėjai ar kt.), taikomos šio Įstatymo nuostatos, taikytinos visuotinio narių susirinkimo atžvilgiu. Organui, turinčiam dalį visuotinio narių susirinkimo įgalinimų, taikomos šio Įstatymo nuostatos, taikytinos visuotinio narių susirinkimo atžvilgiu, išskyrus šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktus, kuriuose numatytus sprendimus gali priimti tik visuotinis narių susirinkimas.”

3) Įstatymo projekto 8 straipsnio 7 dalies antrą sakinį išdėstyti taip:

“Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punkte nurodytu s sprendimus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavime dalyvaujančių narių balsų “už” negu “prieš”, jeigu asociacijos įstatai nenustato didesnės daugumos.”

4) Papildyti įstatymo projekto 13 straipsnio 4 dalį 5, 6 punktais. Buvusį 5 punktą laikyti 7:

“5) sudaryti balsavimo sutartį su kitais asociacijos nariais;

6) sudaryti balsavimo teisės perleidimo sutartį su kitu asociacijos nariu;

5 7) kitas asociacijos įstatuose nustatytas teises.”

5) Išbraukti įstatymo projekto 16 straipsnio 1 dalies žodžius “išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytais tikslais” ir šią sakinio dalį išdėstyti taip:

“1. Asociacijai draudžiama, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytais tikslais :” (Dėl galutinės redakcijos siūloma apsispręsti Seimo paskirtam pagrindiniam komitetui).

6) Papildyti 16 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

“4. Asociacijos turtas ir lėšos, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, negali būti skirstomos… .”

7) Papildyti 17 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

“Likvidavus asociaciją, likęs turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visų kreditorių ir asociacijos narių reikalavimus, perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti asociaciją.”

8) Papildyti įstatymo projektą nauju 17 straipsniu:

“17 straipsnis. Asociacijos buhalterinė apskaita, veiklos kontrolė, finansinė atskaitomybė ir auditas

1. Asociacijos buhalterinę apskaitą, jos organizavimą bei tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

2. Asociacijos veiklos vidaus kontrolės tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas.

3. Valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti asociacijos veiklą.

4. Asociacijos auditas atliekamas, kai visuotinis narių susirinkimas priima sprendimą atlikti auditą ir išrenka audito įmonę. Auditas atliekamas teisės aktų, reglamentuojančių auditą, nustatytais atvejais ir tvarka

9) Buvusius 17, 18, 19 įstatymo projekto straipsnius atitinkamai laikyti 18, 19, 20 straipsniais.

3. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Karbauskis.

 

2.SVARSTYTA:

Tabako kontrolės įstatymo pakeitimo ir Tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-2802.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką.

 

3.SVARSTYTA:

Pasirengimas Firmų vardų įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto IXP-2885 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, S.Lapėną ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

4.SVARSTYTA:

Pasirengimas Viešųjų pirkimų įstatymo ir Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-2893 ES svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, R.Vaštaką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

Taip pat vyko Energetikos įstatymo 6, 18 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-2575, Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 1, 3, 4, 5 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-2576 ir Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-2576(A) klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 13.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas