Lietuvos Respublikos Seimas

2003-10-08

Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė įstatymo dėl laisvosios prekybos sutarčių denonsavimo projektui Nr. IXP-2871

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šiuos klausimus:

Įstatymo dėl laisvosios prekybos sutarčių denonsavimo projektą Nr. IXP-2871. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė patobulintam laisvosios prekybos sutarčių denonsavimo projektui. Denonsavimo įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Sergejus Dmitrijevas, Užsienio reikalų ministerijos Ekonomikos departamento Užsienio prekybos skyriaus vedėjas Raimondas Karoblis bei Užsienio prekybos politikos skyriaus vedėja Lina Viltrakienė. 2003 m. balandžio 16 d. pasirašydama Stojimo į Europos Sąjungą sutartį, Lietuvos Respublika įsipareigojo nutraukti dvišales bei daugiašales laisvosios prekybos sutartis pagal Akto dėl stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų 6 straipsnio 10 punktą (citata: "Nuo įstojimo dienos naujosios valstybės narės pasitraukia iš visų laisvosios prekybos sutarčių, sudarytų su trečiosiomis šalimis, įskaitant Vidurio Europos laisvosios prekybos sutartį"), nes nuo narystės Europos Sąjungoje datos bus perimta ES Acquis, reglamentuojanti Europos Sąjungos bendrąją rinką bei išorinius prekybinius santykius. Taigi, Lietuvos Respublikos Seimas pagal stojimo į ES sutarties įsipareigojimus turės denonsuoti laisvosios prekybos sutartis su šiomis valstybėmis: Bulgarijos, Čekijos, Kroatijos, Lenkijos, Slovakijos, Slovėnijos, Turkijos, Vengrijos Respublikomis bei Ukraina ir Rumunija, o taip pat trišales laisvosios prekybos sutartis: Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos laisvos prekybos sutartį, pasirašytą 1993 m. rugsėjo 13 d. Taline, ratifikuotą Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. I-379, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos sutartį dėl laisvosios prekybos žemės ūkio prekėmis, pasirašytą 1996 m. birželio 16 d. Vilniuje, ratifikuotą Lietuvos Respublikos 1996 m. liepos 4 d. įstatymu Nr. I-1437, Sutartį dėl netarifinių barjerų prekyboje panaikinimo tarp Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos, pasirašytą 1997 m. lapkričio 20 d. Rygoje, ratifikuotą Lietuvos Respublikos 1998 m. vasario 24 d. įstatymu Nr. VIII-644, Lietuvos Respublikos ir ELPA valstybių laisvosios prekybos sutartį, pasirašytą 1995 m. gruodžio 7 d. Cermate (Šveicarija), ratifikuotą Lietuvos Respublikos 1996 m. spalio 8 d. įstatymu Nr. I-1566. Laisvosios prekybos sutarčių nuostatose yra užfiksuota, kad sutartys nustos galioti praėjus 6 mėnesiams nuo datos, kai susitariančios šalys gaus pranešimus apie Lietuvos Respublikos konstitucinių reikalavimų dėl šių sutarčių nutraukimo įvykdymą. Kadangi šios sutartys turi nustoti galiojusios 2004 m. gegužės 1 dieną, Lietuvos Respublikos notas apie sutarčių denonsavimą susitariančios šalys turi gauti iki šių metų lapkričio 1 dienos. Šias notas Užsienio reikalų ministerija išsiųs Lietuvos Respublikos Seimui priėmus įstatymą dėl laisvosios prekybos sutarčių denonsavimo.

Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo 5 ir 6 straipsnių bei priedėlio 4, 7, 9, 12, 14, 15, 19, 21, 23 skyrių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-2798. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai nutarė pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Komiteto narių pareikštus pasiūlymus. Įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Vaclov Stankevič, Krašto apsaugos ministerijos viceministras Jonas Gečas bei Krašto apsaugos ministro patarėjas – teisininkas Dainius Žalimas. Įstatymo projekto tikslas – pašalinti įstatymo nuostatų netikslumus, atsižvelgiant į Nacionalinio saugumo strategiją, LR krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą, Vidaus tarnybos statutą, naujausius pokyčius tarptautinėje aplinkoje bei to sąlygotus prieštaravimus Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymui.

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos teisėkūros tobulinimo metmenų patvirtinimo ir jų įgyvendinimo“ projektą Nr. IXP-2514 (2). Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai nutarė siūlyti pagrindiniam Komitetui daryti svarstymo pertrauką, kol šis nutarimo projektas bus apsvarstytas frakcijose. Nutarimo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Jonas Čekuolis bei Teisingumo ministerijos Teisėkūros ir viešosios teisės departamento direktorė Živilė Liekytė.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 09.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas