Lietuvos Respublikos Seimas

Spalio 8 d. posėdyje

Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas bei Biudžeto ir finansų komiteto Audito pakomitetis bendrame posėdyje, dalyvaujant Valstybės kontrolieriui Jonui Liaučiui, Valstybės kontrolės departamentų direktoriams Rimantui Sanajevui ir Kęstučiui Širvaičiui, valstybės kontrolieriaus patarėjui Gediminui Končiui, specialistei Natalijai Bryžachinai, Švietimo ir mokslo ministrui Algirdui Monkevičiui, ministerijos sekretoriui Alvydui Puodžiukui, Bendrojo ugdymo departamento direktoriui Arūnui Plikšniui, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjui savivaldybių finansų ir ekonomikos klausimams Rimantui Čapui bei konsultantui soc. klausimais Jonui Mickui, Seimo nariui Gintarui Šileikiui, aptarė Valstybinio audito “Bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo reformos vertinimas” išvadą. Posėdžio dalyviai atkreipė dėmesį į tai, kad labai kvalifikuotai parengtos Valstybės kontrolės specialistų išvados padės toliau tobulinti bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo metodiką, įstatymų lydimuosius teisės norminius aktus, kad kuo tiksliau būtų įgyvendintas principas „pinigai paskui mokinį“. Posėdžio dalyviai Seimo nariai priėjo prie išvados, kad būtina tikslinti Biudžeto sandaros įstatymo formuluotę, nustatančią, kaip gali būti naudojamos sutaupytos specialios tikslinės dotacijos lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti.

Svarstytas Seimo narių Dalios Teišerskytės ir Rimvydo Vaštako teikiamas Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 5 str. 1 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas, kurio esmė yra ta, kad iš vaiko išlaikymui mokamos MGL dydžio pašalpos būtų išskaičiuojama 1/3 sumos ir persiunčiama į vaiko asmeninę sąskaitą kiekvieną mėnesį, kol Civiliniame kodekse numatytais pagrindais baigiasi vaiko globa. Pervestos lėšos labai praverstų pragyvenimui, studijoms ar kitoms reikmėms našlaičiui sulaukus pilnametystės. Nuspręsta siūlyti pagrindiniam Biudžeto ir finansų komitetui pritarti šio įstatymo projekto idėjai ir grąžinti iniciatoriams tobulinti bei parengti įgyvendinimo programos projektą, suderinus jo nuostatas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitų tarnybų specialistais.

Svarstytas. Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo 5 ir 6 straipsnių bei priedėlio 4, 7, 9, 12, 14, 15, 19, 21, 23 skyrių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas, atkreipiant dėmesį į šias ketvirtojo skyriaus dalis: Kultūros politika bei ŠVIETIMO IR MOKSLO POLITIKA. Nuspręsta iš esmės pritarti parengtam projektui su Seimo nario Povilo Jakučionio ir Kultūros ministerijos pasiūlymais

Svarstytas Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (IXP-2830), kurio tikslas - papildyti savivaldybių funkcijas, išplečiant gyventojų bendrosios kultūros ugdymo sampratą kultūros renginių plėtrą skatinančių projektų finansavimo sąvoka. Šiam projektui pritarta bendru sutarimu, nuspręsta siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti patobulintam Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui, komiteto išvadą pristatyti Seimo plenariniame posėdyje pavesta Komiteto nariui Jonui Jučui.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 10 08.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas