Lietuvos Respublikos Seimas

2003m. spalio 6d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

POSĖDIS

2003-10-06

 

SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso 212 straipsnio papildymo bei Kodekso papildymo 205(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-2766

NUSPRĘSTA:

  1. Daryti svarstyme pertrauką.
  2. Organizuoti komitete klausymą dėl šio įstatymo projekto.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 163, 163(1), 163(9), 163(13), 189, 224, 235(1), 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 99(8), 171(5) straipsniais įstatymo projektas IXP-2765

NUSPRĘSTA:

  1. Daryti svarstyme pertrauką.
  2. Organizuoti komitete klausymą dėl šio įstatymo projekto.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(8), 172(22) ir 247(3) straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 172(27) straipsniu įstatymo projektas IXP-2653

NUSPRĘSTA:

 1. Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.
 2. Atkreipti dėmesį į tai, jog šis projektas turėtų būti svarstomas ir priimamas kartu su Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nauja redakcija (projektas Nr. IXP-2667).

SVARSTYTA: Asmenų turto įsigijimo ir pajamų teisėtumo pagrindinio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2736

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į:

1) Seimo Teisės departamento pastabas;

2) Europos teisės departamento prie LRV pastabas;

3) Svarstymo komitete metu pareikštas pastabas:

1. Siūlytina atsisakyti Įstatymo projekto 2 str. 3 d., kadangi artimųjų giminaičių sąvoka yra apibrėžta Civilinio kodekso (toliau CK) 3.135 str. Taip pat siūlytina atsisakyti Įstatymo projekto 2 str. 4 d., kadangi šeimos teisinius santykius reguliuoja CK normos. CK nors tiesiogiai ir nenumato šeimos narių sąrašo, tačiau apibrėžia ir šeimos narių sampratą, t.y. iš CK prasmės seka, kad šeimos nariais yra asmenys susiję turtiniais ir neturtiniais santykiais, kylančiais iš santuokos, išlaikymo ir kt. pagrindais.

2. Svarstytinas Įstatymo taikymo apimties klausimas. Pateikta Įstatymo projekto redakcija suteikia teisę reikalauti pagrįsti turto įsigijimą ir pajamų teisėtumą praktiškai iš neriboto asmenų rato. Reikėtų rimtai svarstyti kokie asmenys yra “tiesiogiai ar netiesiogiai per kitus asmenis susiję”, kadangi tokį ryšį galima aiškinti ir labai plačiai.

3. Projekto 2 str. 6 d. tobulintina. Siūlytina nemėginti apibrėžti įrodymų, kuriais grindžiamas turto įsigijimas ir pajamų teisėtumas. Kita vertus ne visų sandorių materialių įrodymų galima pateikti, pvz., asmuo pardavęs automobilio detalę už 3000 litų nepažįstamam asmeniui pagal žodinę sutartį negalės pateikti jokių sutarties įrodymų.

4. Įstatymo projekto 4 str. (išskyrus 3 d., kurioje greta turto ir pajamų deklaravimo minimi dokumentai pagrindžiantys turto įsigijimą ir pajamų teisėtumą) turinys neatitinka pavadinimo ir Įstatymo projekto 2 str. 6 d., kadangi visas turto įsigijimo ir pajamų teisėtumo pagrindimas apribojamas turto ir pajamų deklaravimu ir nėra nurodoma kokia tvarka turi būti deklaruojama. Gerokai paprasčiau būtų atsisakyti šio teisės akto, o tobulinti teisės aktus reglamentuojančius turto ir pajamų deklaravimą.

5. Siūlytina atsisakyti įstatymo projekto 4 str. 6 d. nuostatų, kuriomis nepagrįstai kišamasi į civilinės teisės ir tarptautinės teisės reguliavimo sritį. Iš vienos pusės, asmens santykiai su kokia nors valstybe mokesčių srityje yra tik jo ir tos valstybės reikalas, todėl nėra jokio pagrindo reikalauti dokumentų apie tai, kokie mokesčiai sumokėti užsienio valstybėje. Visais atvejais apmokestinimo klausimas turi būti sprendžiamas remiantis tarptautiniais dokumentais dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo. Kita vertus, nėra jokio pagrindo reikalauti, kad visi sandoriai būtų grindžiami kokiu nors dokumentu. Pvz., sandorio rašytinės formos nesilaikymas paprastai nedaro sandorio negaliojančiu, atitinkamai negalima reikalauti, kad asmenys sudarytų paskolos sutartį raštu visais atvejais, jeigu to nereikalauja civilinė ar tarptautinė privatinė teisė. Būtų aiškiai pažeidžiami teisėti asmenų lūkesčiai, kai jie teisėtai sudaro sandorius, o vėliau paaiškėja, kad pagal teisėtus sandorius gautos lėšos pripažįstamos nepagrįstai įgytomis.

6. Siūlytina išspręsti klausimą kaip bus atlyginamos Įstatymo projekto 7 str. numatytų fizinių ir juridinių asmenų patirtos išlaidos jiems vykdant įstatymo numatytas pareigas.

7. Siūlytina atsisakyti Įstatymo projekto 8 str. 1 d., kadangi ne visų sandorių buvimą galima įrodyti.

8. Siūlytina atsisakyti prokuroro įgaliojimų skirti asmeniui įpareigojimą pagrįsti turto įsigijimą ir pajamų teisėtumą. Tokį įpareigojimą turėtų skirti tik teismas (teisėjas).

SVARSTYTA: Seimo Statuto” Dėl Seimo Statuto 29, 30, 32, 86, 99 ir 217 straipsnių pakeitimo bei Statuto papildymo 29(1), 29(2) ir 29(3) straipsniais projektas IXP-2748

NUSPRĘSTA:

Daryti svarstyme pertrauką iki kito komiteto posėdžio, t.y. iki spalio 8d.

SVARSTYTA: Įstatymo “Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos” įstatymo projektas IXP-2749

NUSPRĘSTA:

Daryti svarstyme pertrauką iki kito komiteto posėdžio, t.y. iki spalio 8d.

SVARSTYTA: Dėl Konstitucinio Teismo įstatymo 7, 13, 17, 18, 19, 26, 77, 78, 84 ir 86 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2750

NUSPRĘSTA:

Daryti svarstyme pertrauką iki kito komiteto posėdžio, t.y. iki spalio 8d.

SVARSTYTA: Dėl Lietuvos Respublikos Tarnautojo elgesio kodekso patvirtinimo , įsigaliojiomo ir įgyvendinimo įstatymo projektas IXP-2788

NUSPRĘSTA:

  1. Surengti šio projekto klausymus, jų metu įvertinti visas pateiktas pastabas;
  2. Kartu įvertinti alternatyvų Tarnautojo elgesio kodeksą (rengėjai A.D.Barakauskas, J.Karosas);
  3. Apsispręsti dėl šio kodekso reikalingumo iš esmės;
  4. Į klausymus pakviesti nepriklausomus ekspertus.

SVARSTYTA: Dėl Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 10, 12, 15, 17, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-2772 atitikimo Konstitucijai

NUSPRĘSTA:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 67 straipsnio 3 punktu, Teisės ir teisėtvarkos komitetas preliminariai įvertino ir teikia išvadą, kad:

1. Projekto 2 straipsnio, kuriuo keičiama bazinio įstatymo 8 straipsnio 1 dalis, nuostatos gali prieštarauti Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintam visų asmenų lygybės įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams principui, taip pat konstituciniams teisinės valstybės bei teisėtų lūkesčių principams.

2. Atsižvelgdamas į tai,Teisės ir teisėtvarkos komitetas siūlo:

2.1. Išbraukti projekto 2 straipsnį, kuriuo keičiama bazinio įstatymo 8 straipsnio 1 dalis.

3. Siekiant išvengti galimų prieštaravimų aukščiau minėtiems Konstitucijoje įtvirtintiems principams:

3.1. tikslinti projekto 7 straipsnį, kuriuo keičiamas bazinio įstatymo 20 straipsnis, ir iš 20 straipsnio 6 dalies išbraukti žodžius “neatlygintinai perduodamos”, vietoj jų įrašyti žodžius “įstatymų nustatyta tvarka perleidžiamos” ir šią dalį išdėstyti taip:

“6. Nuomininkams, likusiems gyventi gyvenamuosiuose namuose, jų dalyse, butuose, kurių savininkai nepageidauja susigrąžinti natūra, neatlygintinai perduodamos įstatymų nustatyta tvarka perleidţiamos jų nuomojamos patalpos, atitinkančios Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo socialiniam būstui nustatytus reikalavimus. Šiems nuomininkams valstybės garantijos nesuteikiamos ir nevykdomos.

3.2. Projekto 9 straipsnį, Baigiamąsias nuostatas papildyti 2 dalimi, įrašant pasiūlymą Vyriausybei parengti teisės aktų projektus, reikalingus įgyvendinti 20 straipsnio 6 dalyje įtvirtintą nuostatą dėl nuomojamų patalpų perleidimo.

Balsavimo rezultatai:

sprendimo 2 punktui pritarta bendru sutarimu “už”;

dėl sprendimo 3 punkto balsavo: 8 – už, 1- prieš, 1- susilaikė.

 

 

 

 

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja

Aidena Jankauskaitė,

2396795
Naujausi pakeitimai - 2003 10 08.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas